Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Preambula
1.1 Držiteľom licencie a práv spojených s užívaním aplikácie HOPINTAXI a prevádzkovateľom aplikácie HOPINTAXI (ďalej len „aplikácia“), je spoločnosť HOPIN, s. r. o., so sídlom Pribinova 4/17952, 811 09 Bratislava, IČO 45 643 423, DIČ: 2023083524, IČ DPH: SK2023083524, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 66329/B, e-mailová adresa: hopin@hopintaxi.com, telefonický kontakt: +421905 551 353 (ďalej len „spoločnosť“ alebo „my“ v príslušnom gramatickom tvare).
1.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy týkajúce sa aplikácie, práv a povinností spoločnosti, prevádzkovateľov taxislužby a ich vodičov vozidiel taxislužby oprávnene užívajúcich aplikáciu na strane ponuky prepravy (ďalej len „vodič“) ako aj užívateľov aplikácie, ktorí majú záujem o sprostredkovanie taxislužby cez aplikáciu na strane dopytu po preprave (ďalej len „Vy“ v príslušnom gramatickom tvare).
1.3 Tieto VOP sú právne záväznou dohodou medzi Vami a našou spoločnosťou. Stiahnutím aplikácie, ktorému predchádza povinnosť vyjadrenia súhlasu s oboznámením sa a akceptovaním týchto VOP sa zaväzujete dodržiavať bez výhrad všetky podmienky uvedené v týchto VOP, a vyhlasujete, že s VOP súhlasíte bez výhrad, ste nimi viazaný, a zaväzujete sa ich dodržiavať, rovnako ako sa zaväzujete dodržiavať platné právo (Slovenskej republiky a štátu, v ktorom sa nachádzate) a dobré mravy a zaväzujete sa, že nebudete v súvislosti s používaním aplikácie robiť žiadne úkony v rozpore s platným právom, dobrými mravmi a týmito VOP.
1.4 Prijatie týchto VOP je podmienkou pre zobrazenie či používanie aplikácie. Ak nesúhlasíte s týmito VOP, nemôžete používať aplikáciu a registrovať sa na nej a v prípade, ak ste už registrovaný, ste povinný aplikáciu prestať používať a registráciu si zrušiť.
1.5 Prístup k aplikácii a jej používanie je možné len pre osoby, ktoré majú spôsobilosť na právne úkony a sú oprávnené právne sa zaväzovať podľa podľa platných právnych predpisov. Akceptovaním týchto VOP vyhlasujete, že ste právne spôsobilý a oprávnený prijať tieto VOP a dodržiavať ich ustanovenia.
1.6 Beriete na vedomie, že akákoľvek zmluva na poskytovanie prepravných služieb (taxislužby) sa dojednáva medzi Vami a vodičom, nie medzi Vami a našou spoločnosťou. Naša spoločnosť len poskytuje technologickú platformu, ktorej účelom je prepájať vodičov s Vami.
1.7 Upozorňujeme, že Vami objednané prepravné služby podliehajú rôznym podmienkam (cena, podmienky storna), ktoré si určuje vodič, nie my. Vodič je v súvislosti s využívaním aplikácie viazaný príslušnými predpismi, platnými pre príslušný typ prepravy. Vodič je povinný prijať žiadosti o prepravu za podmienok stanovených uvedenými predpismi.

2. Zmeny a doplnenia VOP
2.1 Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť tieto VOP a akékoľvek iné dokumenty, ktoré sú tu uvedené odkazom. O zmenách Vás budeme informovať odoslaním správy alebo iným oznámením. Zmena alebo doplnenie VOP nadobúda (ak nie je uvedené inak) účinnosť jej zverejnením. Vaše ďalšie používanie aplikácie po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny alebo doplnenia považujeme za súhlas so zmenami a doplnením VOP. Ak so zmenou alebo doplnením VOP nesúhlasíte, ste povinný ukončiť používanie aplikácie a zrušiť si registráciu na nej.

3. Stručná charakteristika služby poskytovanej aplikáciou
3.1 Aplikácia umožňuje sprostredkovanie uzavretia zmluvy o preprave osôb (taxislužby) uzatváranej medzi Vami a vodičom. Spoločnosť nie je účastníkom zmluvného vzťahu medzi Vami a vodičom a nenesie zodpovednosť za plnenie sprostredkovanej zmluvy o preprave osôb (taxislužby) medzi Vami a vodičom.
3.2 Stiahnutím aplikácie získate možnosť objednať si prepravu (taxislužbu) podľa svojho rozhodnutia a voľby z výberu vodičov ponúkaných v aplikácii. Vodič registrovaný v aplikácii má uvedené v aplikácii svoje prepravné podmienky, za ktorých vykonáva taxislužbu ako aj ďalšie charakteristiky významné pre Vaše rozhodovanie o prijatí jeho ponuky. Pred voľbou konkrétneho vodiča sa zaväzujete oboznámiť sa so všetkými podmienkami uvádzanými v aplikácii daným vodičom.
3.3 Zmluva o preprave taxislužbou vzniká výhradne medzi Vami a vodičom, pričom okamih vzniku zmluvy je daný podmienkami vodiča, spravidla je to okamih nástupu do vozidla taxislužby. Bližšie podmienky má každý vodič uvedené v aplikácii.
3.4 Objednávka prepravných služieb. Podmienkou pre zadanie dopytu po prepravných službách je súhlas s týmito VOP. Akonáhle odošlete dopyt, jednému alebo viacerým vodičom je odoslané upozornenie na tento dopyt, aby naň prípadne mohli reagovať svojou ponukou. Naša spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku, že niektorý z oslovených vodičov bude na dopyt reagovať svojou ponukou.
3.5 Ponuka prepravných služieb. V prípade, že vodič na dopyt zareaguje potvrdením svojej dostupnosti a svojou ponukou, budete na túto skutočnosť upozornení a obdržíte podrobné informácie o tejto ponuke. Súhlasíte s platbou v plnej výške pre každého vodiča objednaného prostredníctvom aplikácie za všetky služby poskytnuté Vám týmto vodičom.
3.6 Odstúpenie od zmluvy. Poučujeme Vás a upozorňujeme, že zadaním dopytu po prepravných službách prostredníctvom aplikácie strácate právo na odstúpenie od zmluvy o sprostredkovaní prepravných služieb s nami. Zadaním dopytu po prepravných službách nám udeľujete výslovný súhlas so začatím poskytovania našich služieb pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasujete, že ste boli ako spotrebiteľ riadne poučený o tom, že zadaním dopytu po prepravných službách prostredníctvom aplikácie strácate právo na odstúpenie od zmluvy o sprostredkovaní prepravných služieb. Uvedené sa vzťahuje len na zmluvu o sprostredkovaní prepravy (taxislužby) uzatváranú elektronicky medzi nami a Vami ako zákazníkom a netýka sa to zmluvy o preprave (taxislužbe), ktorú zákazník uzatvára s vodičom, na ktorej obsah nemáme žiaden dosah.

4. Ceny
4.1 Aplikácia je pre Vás poskytovaná bezplatne, náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internetové pripojenie a pod.) pre jej používanie sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré používate.
4.2 Odhadovaná cena prepravy, ktorá sa Vám zobrazí počas objednávania, je cena bez prípadných príplatkov. Všetky zobrazené ceny vychádzajú z cenníkov konkrétnych vodičov.
4.3 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v prípade objednávky prepravy s pevnou cenou, táto bude vypočítaná aplikáciou na základe predpokladanej prejdenej vzdialenosti a času z miesta nástupu do cieľa, ktorý ste zadali. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade, ak počas prepravy dôjde z Vašej strany k akejkoľvek zmene (či už pridaním medzizastávky, prerušenia prepravy po čas dlhší ako 1min., alebo inej), ktorá by mohla mať za následok zmenu prejdenej vzdialenosti a/alebo času oproti predpokladanej, nie je možné z garantovať pôvodnú vypočítanú pevnú cenu (z dôvodu Vami uskutočnenej zmeny oproti pôvodnej predpokladanej vzdialenosti a času prepravy). V takom prípade bude cena prepravy vypočítaná podľa skutočne prejdenej vzdialenosti a času podľa rovnakého vzorca a cien, ktoré boli použité pri výpočte pevnej ceny so zohľadnením zmien, ktoré ste počas prepravy uskutočnili. Uvedené beriete na vedomie a súhlasíte s tým. V prípade Vášho nesúhlasu, ste povinný zrušiť objednávku s pevnou cenou a zaväzujete sa využiť objednávku bez pevnej ceny, pričom vodič Vám v takom prípade vypočíta cenu prepravy podľa prejdenej vzdialenosti a času na základe údajov z taxametra.

5. Platobné podmienky
5.1 Platobné podmienky sú bližšie uvedené v samotnej aplikácii. Platba vodičovi za poskytnutie prepravy (taxislužby) bude zrealizovaná v súlade so spôsobom platby, ktorý ste si zvolili. V prípade platby platobnou kartou sa tak stane po poskytnutí prepravy pomocou platobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Súhlasíte s tým, že môžeme vykonávať autorizačné kontroly pripojených platobných kariet, jednak po ich prvom pripojení a jednak keď si objednáte službu prepravy prostredníctvom aplikácie.
5.2 Po poskytnutí prepravy už nie je možné platbu zrušiť, a to z dôvodu ukončenia poskytnutia služby. Pokiaľ máte akúkoľvek sťažnosť vo vzťahu k poskytnutej službe, je tento spor potrebné riešiť priamo s vodičom, ktorý túto službu poskytol.

6. Používanie aplikácie
6.1 Používanie aplikácie je povolené len na účely uvedené v týchto VOP. Používanie na iný účel je bez nášho súhlasu zakázané. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nemáte právo na žiadnu odplatu za jej používanie.
6.2 Akékoľvek vaše otázky, pripomienky, návrhy, nápady, námety alebo iné informácie o aplikácii alebo službách ňou alebo jej prostredníctvom poskytovaných, ktoré nám budete adresovať, sa môžu stať našim vlastníctvom a môžeme ich využívať v neobmedzenom rozsahu.

7. Licencia na používanie aplikácie
7.1 V súlade s týmito VOP Vám udeľujeme obmedzenú, nevýhradnú, odvolateľnú, neprevoditeľnú a nedeliteľnú licenciu na používanie aplikácie výhradne na Vaše osobné použitie a len v súvislosti s Vaším prístupom k aplikácii a jej používaním.
7.2 Nie ste oprávnení na iné použitie aplikácie, najmä nesmiete používať, kopírovať, upravovať, meniť, vytvárať odvodené diela, distribuovať, licencovať, predávať, prenášať, verejne zobrazovať, verejne vykonávať, verejne prenášať, vysielať alebo inak využívať aplikáciu, s výnimkami výslovne povolenými týmito VOP. Nie ste oprávnení na odstraňovanie upozornení na autorské práva a iné vlastnícke práva, ktoré sú v aplikácii obsiahnuté.

8. Vaše povinnosti, zodpovednosť a vyhlásenia
8.1 Vaše povinnosti:
a) zaväzujete sa nevyužívať aplikáciu v prípade, ak ste ešte nedosiahli zákonom stanovený vek pre podpísanie zmluvy s našou spoločnosťou, alebo ak Vám právne predpisy nepovoľujú využívať aplikáciu alebo prijať tieto VOP.
b) zaväzujete sa poskytnúť nám všetky informácie a údaje (vrátane údajov pri registrácii) pravdivé, presné a aktuálne. Svoje údaje môžete kedykoľvek aktualizovať alebo opraviť prostredníctvom aplikácie.
c) zaväzujete sa, že nebudete používať aplikáciu nijakým spôsobom k akýmkoľvek protiprávnym účelom alebo akýmkoľvek protiprávnym spôosobm, najmä avšak nie výlučne spôsobom, ktorý by narušoval, poškodzoval, zaťažoval či obmedzoval aplikáciu alebo znižoval jej výkon alebo ktorý by obchádzal účel, na ktorý je aplikácia určená. Zaväzujete sa, že nebudete obchádzať alebo modifikovať bezpečnostné opatrenia aplikácie, ani nahrávať súbory, ktoré obsahujú vírusy, trójske kone či iné škodlivé programy, vstupovať alebo sa snažiť vstupovať na účty iných užívateľov či narušovať alebo sa snažiť narušovať akékoľvek bezpečnostné opatrenia.
d) zaväzujete sa, že budete aplikáciu používať výlučne vo svojom vlastnom mene s uvedením vlastnej identity a nebudete sa vydávať za inú osobu a rovnako tak neumožníte inej osobe využívanie aplikácie vo Vašom mene.
e) zodpovedáte za obmedzenie prístupu iných osôb k Vášmu mobilnému zariadeniu alebo inej technológii a za utajenie Vášho účtu a hesla a za všetky aktivity vykonané prostredníctvom Vášho účtu či hesla. Zaväzujete sa nás okamžite informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití Vášho účtu či inom porušení bezpečnosti, a po každom použití svojho účtu sa ubezpečiť, že ste sa zo svojho účtu odhlásili. Nezodpovedáme za žiadnu stratu, ujmu ani škodu vzniknutú v dôsledku nedodržania vyššie uvedeného ustanovenia.
f) zaväzujete sa, že nebudete používať aplikáciu spôsobom, na základe ktorého by nám vznikla a/alebo hrozil vznik akejkoľvek ujmy a/alebo škody.
g) zaväzujete sa, že budete dodržiavať všetky príslušné právne predpisy.
h) zaväzujete sa, že ak od nás dostanete akúkoľvek informáciu alebo údaj, budete s týmito nakladať ako s dôvernými a neposkytnete ho žiadnej tretej strane.
i) zaväzujete a sľubujete, že nás odškodníte a ochránite v celom rozsahu voči akýmkoľvek nárokom vzneseným proti nám akoukoľvek inou osobou v dôsledku Vášho porušenia týchto VOP.
8.2 Beriete na vedomie, a súhlasíte s tým, že:
a) máme právo zablokovať alebo zrušiť Váš užívateľský účet k aplikácii, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia, ak dospejeme k názoru, že nedodržiavate niektoré z ustanovení týchto VOP.
b) máme právo nahradiť vodiča Vami zvoleného akýmkoľvek iným vodičom.
c) neručíme za to, že bude v čase Vašej požiadavky (dopytu) dostupný pre prepravu niektorý z vodičov.

9. Registrácia a jej zrušenie
9.1 Aplikáciu môžete používať aj bez registrácie, avšak pre prístup k určitým funkciám aplikácie je nutné registrovať sa v aplikácii vytvorením účtu.
9.2 Súhlasíte s poskytnutím presných, aktuálnych a úplných informácií počas procesu registrácie a vo všetkých ostatných prípadoch, keď používate aplikáciu, a zaväzujete sa aktualizovať informácie, aby boli vždy presné, aktuálne a úplné.
9.3 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že máme plné právo na základe vlastného uváženia odmietnuť alebo neumožniť vám registráciu a vytvorenie účtu v aplikácii, a to aj bez uvedenia dôvodu.
9.4 Váš účet v aplikácii je súkromný a nesmie ho používať nikto okrem Vás. Ste výhradne zodpovedný za zabezpečenie hesla do vášho účtu. Za všetku činnosť, ktorá sa vyskytuje vo Vašom účte, ste výlučne zodpovední a o akomkoľvek neoprávnenom použití Vášho účtu ste povinný nás bezodkladne informovať. Nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu, škodu či ujmu spôsobenú neoprávneným použitím Vášho účtu ani oprávneným Vašim použítím účtu. Všetku zodpovednosť za aktivitu na Vašom účte nesiete Vy.
9.5 Váš účet v aplikácii je našim majetkom, jeho obsah a všetky práva s ním spojené sú neprenositeľné a neprevoditeľné, nededia sa a viažu sa výlučne na Vašu osobu.
9.6 Môžeme kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a aj bez oznámenia pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť Váš prístup k aplikácii a/alebo zrušiť Váš účet a registráciu v aplikácii. V prípade Vášho opakovaného porušenia povinností podľa týchto VOP, máme právo Vám pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť používanie aplikácie, bez ohľadu na naše právo uplatniť si ďalšie nároky voči Vám na ochranu našich práv a/alebo práv tretích osôb. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v takomto prípade nebudete mať nárok na akékoľvek plnenie alebo vrátenie poskytnutého plnenia z našej strany.
9.7 Nemáte žiadnu povinnosť používať aplikáciu a v akomkoľvek okamihu a bez predchádzajúceho upozornenia ju smiete podľa vlastného rozhodnutia prestať používať. To isté platí pre zrušenie Vašej registrácie a účtu v aplikácii. Uvedené nebude mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť týchto VOP, najmä tých ustanovení, ktoré majú podľa týchto VOP trvať aj po skončení zmluvného vzťahu medzi nami a Vami.
9.8 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že po zrušení Vašej registrácie v aplikácii nemáme povinnosť odstrániť alebo vrátiť Vám akýkoľvek obsah, ktorý ste do aplikácie umiestnili.

10. Osobitné ustanovenia týkajúce sa vodičov
10.1 Všeobecne, ak ste vodičom, vzťahujú sa na Vás všetky ustanovenia týchto VOP týkajúce sa zákazníkov, a to rovnako ako na zákazníka, ak z povahy samotného ustanovenia nevyplýva, že toto ustanovenie je určené len zákazníkom a nie vodičom alebo ak nie je v tejto časti VOP uvedené inak (platí teda, že v prípade rozporu medzi touto časťou a ostatnými časťami VOP sa na vodiča vzťahujú ustanovenia tejto časti VOP).
10.2 Cena za používanie aplikácie medzi vodičom a spoločnosťou je predmetom samostatnej dohody. Zúčtovanie každej transakcie medzi vodičom a spoločnosťou sa uskutoční bez zbytočného odkladu po ukončení prepravy.
10.3 Predkladanie ponúk na dopyt zákazníkov. Podmienkou pre získavanie informácií o dopytoch je Váš status vodiča a súhlas s týmito VOP. Pokiaľ na doručenú dopyt zareagujete vykonaním ponuky a zákazník ju akceptuje, dostanete prostredníctvom aplikácie potvrdenie o tejto skutočnosti. Akonáhle toto potvrdenie obdržíte, je Vašou povinnosťou poskytnúť požadované prepravné služby v súlade s informáciami uvedenými v prijatom potvrdení a v súlade s Vašou ponukou a týmito VOP. Ešte pred vykonaním ponuky v reakcii na akýkoľvek z dopytov ste povinní skontrolovať a overiť, že dopyt obsahuje všetky predpismi stanovené údaje a informácie, ktoré sú pre Vás nevyhnutné pre potvrdenie Vašej dostupnosti a podmienok pre daný dopyt a pre poskytnutie Vašich služieb.
10.4 Neposkytujeme zabezpečenie pri platbách platobnou kartou ani žiadne iné záruky vo vzťahu k transakciám spojeným s platbou za prepravu. Nenesieme tiež zodpovednosť za riziko spojené s realizáciou nezabezpečených alebo podvodných transakcií. Vyhradzujeme si právo pozastaviť priebeh akejkoľvek transakcie na základe nášho vlastného uváženia. V prípade sporu ohľadom akejkoľvek transakcie súhlasíte s tým, že s nami v tejto súvislosti budete spolupracovať (čo zahŕňa aj poskytnutie príslušných informácií). Beriete na vedomie, že poskytovatelia platobných služieb majú právo sami alebo v našom zastúpení vyžadovať vykonanie kontroly Vašich aktivít, aby si overili, že konáte v súlade s týmito VOP a súhlasíte, že v prípade takejto kontroly budete poskytovať plnú súčinnosť. V prípade, ak zákazník bude platiť za Vaše služby prostredníctvom aplikácie, súhlasíte s tým, že môžeme prijať tieto platby na náš účet a uvoľniť Vám tieto platby po odpočítaní všetkých provízií v súlade so samostatnou dohodou, ktorú máme s Vami uzavretú.
10.5 Vyhlasujete a zaväzujete sa, že:
a) ste oprávnený vo svojom mene a na svoj účet prevádzkovať taxislužbu a že beriete na vedomie, že uzatvorením zmluvy o sprostredkovaní medzi nami a Vami (akceptovaním týchto VOP) nedochádza medzi nami k uzavretiu žiadnej inej zmluvy, ako zmluvy o sprostredkovaní (najmä, že nejde o pracovnoprávny vzťah medzi nami a Vami).
b) taxislužbu poskytujete výlučne prostredníctvom osôb na to oprávnených, teda osobne alebo prostredníctvom vodičov vozidiel taxislužby v pracovnoprávnom vzťahu s Vami a že akceptovaním týchto VOP nedochádza medzi nami a Vašimi vodičmi vozidiel taxislužby k uzavretiu žiadnej zmluvy (zmluvný vzťah existuje výlučne medzi Vašimi vodičmi vozidiel taxislužby a Vami).
c) spĺňate všetky právnymi predpismi požadované podmienky pre výkon taxislužby a že akonáhle tieto prestanete spĺňať, nebudete používať aplikáciu.
d) nám na požiadanie kedykoľvek predložiíte všetky informácie týkajúce sa Vašej osoby a informácie týkajúce sa preukázania podmienok stanovených právnymi predpismi na výkon taxislužby a v týchto veciach nám budete poskytovať bezodkladnú súčinnosť.
e) budete znášať výhradnú zodpovednosť za akékoľvek záväzky vzniknuté v dôsledku Vášho používania aplikácie (vrátane zodpovednosti za škodu, nemajetkovú ujmu a pod.).
f) budete dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa výkonu taxislužby a budete niesť výhradnú zodpovednosť za ich prípadné porušenie.
g) budete dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa cestnej premávky a správať ohľaduplne k ostatným účastníkom cestnej premávky.
h) pretože Vás prostredníctvom aktivovanej aplikácie môžu identifikovať potenciálni zákazníci, budete mať za predpokladu, že je aplikácia aktivovaná a Vaše vozidlo je k dispozícii, povinnosť prijímať dostupné žiadosti o prepravu v súlade s platnou legislatívou, ktorá sa na Vás vzťahuje.
i) status svojho vozidla (voľné alebo obsadené) v aktivovanej aplikácii musíte mať stále aktuálne, aby Vaši potenciálni zákazníci mohli vždy zistiť Váš súčasný status.
j) beriete na vedomie, že nezaručujeme žiadny minimálny počet zákazníkov, ktorí budú k dispozícii a/alebo budú chcieť využiť Vaše prepravné služby. Je Vašou povinnosťou pred prijatím akýchkoľvek žiadostí overiť, či obsahujú všetky údaje, ktoré sú nevyhnutné a postačujúce na potvrdenie podmienok (najmä cestovného) a dostupnosti.
k) v aplikácii budete uvádzať dostatočné a právnymi predpismi požadované informácie, aby zákazníci mohli urobiť plne informované rozhodnutie ohľadom využitia Vašich služieb. Je Vašou povinnosťou zabezpečiť, aby Vaše podmienky v aplikácii boli úplné, správne a aktuálne. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie o Vašich podmienkach poskytovania služieb v aplikácii.
10.6 Poskytujeme Vám prístup k veľkému počtu zákazníkov vo Vašej lokalite. Poskytované prepravné služby sú predmetom dohody výhradne medzi Vami a zákazníkom a musia byť v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi. Použitím aplikácie s nami neuzatvárate žiadnu záväznú zmluvu v súvislosti s nárokmi zákazníkov na osobnú prepravu ani s Vašimi nárokmi na zákazníkov. Akékoľvek nároky týkajúce sa osobnej prepravy sa týkajú výlučne zmluvného vzťahu medzi Vami a zákazníkom. Výslovne odmietame zodpovednosť za akúkoľvek tretiu stranu, napríklad za zákazníka. Beriete na vedomie, že naša spoločnosť poskytuje technologickú platformu, ktorá prepája Vás ako vodiča so zákazníkom a v žiadnom prípade nás nemožno považovať za vodiča či poskytovateľa prepravných služieb alebo zástupcu zákazníka.
10.7 Nezodpovedáme za činnosť či nečinnosť žiadneho zo zákazníkov, ani za žiadne straty, škody, či ujmy spôsobené zákazníkom.
10.8 Beriete na vedomie, že porušenie týchto VOP či opakované sťažnosti zákazníkov môžu byť dôvodom pre ukončenie Vášho prístupu k aplikácii.
10.9 Ďalšie práva a povinnosti medzi nami a Vami ako vodičom môžu byť predmetom samostatnej dohody, v prípade rozporu medzi samostatnou dohodou a týmito VOP majú prednosť ustanovenia samostatnej dohody.

11. Dostupnosť aplikácie
11.1 Nie sme povinní zabezpečiť neustálu a nepretržitú dostupnosť aplikácie. Vyvinieme však maximálne úsilie na to, aby sme ju do primerane možnej miery zabezpečili a opravili akékoľvek chyby a problémy.
11.2 Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť, prerušiť alebo ukončiť, dočasne alebo trvalo, fungovanie aplikácie alebo jej časti, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Aplikácia je poskytovaná „tak ako je“ a my neposkytujeme žiadne záruky v súvislosti s jej používaním a obsahom a žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie služieb poskytovaných aplikáciou alebo jej prostredníctvom, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie fungovania aplikácie, pričom tak môžeme urobiť kedykoľvek s okamžitou účinnosťou, bez uvedenia dôvodu, a to i bez oznámenia. Súhlasíte s tým, že voči Vám ani voči žiadnej tretej strane v takomto prípade nenesieme žiadnu zodpovednosť.

12. Vylúčenie zodpovednosti
12.1 Poskytujeme Vám prístup k vodičom taxislužby pôsobiacim vo Vašej lokalite. Poskytované prepravné služby sú predmetom dohody výhradne medzi Vami a vodičom a musia byť v súlade so všetkými príslušnými predpismi. Použitím aplikácie s nami neuzatvárate žiadnu zmluvu v súvislosti s Vašimi nárokmi na osobnú prepravu. Akékoľvek nároky týkajúce sa osobnej prepravy sa týkajú výlučne zmluvného vzťahu medzi vodičom a Vami. Výslovne odmietame zodpovednosť za akúkoľvek tretiu stranu, napríklad za vodiča. Beriete na vedomie, že naša spoločnosť poskytuje technologickú platformu, ktorá prepája vodiča s Vami a v žiadnom prípade nás nemožno považovať za vodiča či poskytovateľa prepravných služieb.
12.2 Nezodpovedáme za prepravné služby a ich riadne poskytnutie (najmä, avšak nie výlučne nezodpovedáme za osobnú bezpečnosť, zdravie alebo bezpečnosť Vás či Vášho majetku v priebehu prepravy) ani za žiadne nároky vyplývajúce zo zmluvy o preprave či už zo strany vodiča voči Vám ako ani z Vašej strany voči vodičovi. V prípade problémov požiadajte o ukončenie prepravy vodiča a bezodkladne nám túto skutočnosť oznámte.
12.3 Nezodpovedáme za činnosť či nečinnosť Vás, ani vodiča či tretích strán (napr. spoločnosť nezodpovedá vodičovi za škodu, pokiaľ zákazník, ktorý si službu objednal, nebude na danom mieste v danom čase a vodičovi sa s ním nepodarí spojiť, a rovnako spoločnosť nezodpovedá Vám za prípadnú škodu v prípade, že sa vodič neodstaví v dohodnutom čase na dohodnuté miesto a už sa s ním nedokážete spojiť), ani za ujmu a/alebo škodu, Vám spôsobenú inou osobou ako sme my. Používaním aplikácie beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akýkoľvek nárok, ktorý budete mať v súvislosti s konaním tretích osôb, bude obmedzený len na nárok voči takejto tretej osobe a nebudete takýto nárok uplatňovať voči nám.
12.4 Ohľadne správnosti informácií zverejnených v aplikácii, ktoré boli do aplikácie poskytnuté inou osobou ako nami, nenesieme žiadnu zodpovednosť a neposkytujeme za ne žiadnu záruku.
12.5 Neručíme za úplnosť, aktuálnosť a správnosť prenesených dát prostredníctvom internetu a takisto ani za to, že Vy alebo vodič obdržíte príslušné informácie včas.
12.6 Používanie aplikácie je na Vaše výlučné riziko a zodpovednosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorá by Vám mohla byť spôsobená v súvislosti s používaním aplikácie. Rovnako tak Vaša komunikácia a plnenie si záväzkov voči vodičom je na Vaše výlučné riziko a zodpovednosť.
12.7 Nezodpovedáme za to, napriek všetkému úsiliu, ktoré vynakladáme pri preverovaní vodičov, že každý vodič v je v každom okamihu skutočne oprávnený na poskytovanie prepravných služieb (taxislužby) a že spĺňa všetky podmienky a predpoklady na poskytovanie týchto služieb. Rovnako tak nezodpovedáme za plnenie daňových a iných právnych povinností vodiča.
12.8 Nezodpovedáme za obsah tretích strán v aplikácii. Ak aplikácia obsahuje odkazy na obsah tretích strán, beriete na vedomie, že tento obsah nepodlieha týmto VOP ani našej kontrole a ste sami zodpovedný za jeho používanie. Neschvaľujeme ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek takéto odkazy a ak k nim pristupujete, robíte tak na vlastné riziko.
12.9 V prípade, že dočasne alebo trvalo ukončíme naše služby alebo niektorú ich časť, neplynie pre nás z tejto skutočnosti žiadna zodpovednosť.

13. Odškodnenie
13.1 Súhlasíte s tým, zaväzujete sa a sľubujete nás odškodniť v celom rozsahu bez obmedzenia za všetku ujmu a škodu, ktorá by nám mohla vzniknúť v súvislosti s Vašim používaním aplikácie, najmä, avšak nie výlučne v súvislosti s (i) prepravnou službou, (ii) porušením týchto VOP, dobrých mravov a platného práva a/alebo (iii) obsahom Vami umiestneným v aplikácii, a pod.

14. Práva duševného vlastníctva
14.1 Naša spoločnosť je vlastníkom alebo oprávneným užívateľom všetkých práv duševného vlastníctva týkajúcich sa aplikácie a obsahu v nej publikovaného (najmä, avšak nie výlučne, softvéru, označení, log, ochranných známok a pod.), s výnimkou práv duševného vlastníctva tretích strán a tento nesmie byť bez nášho súhlasu žiadnym spôsobom použitý. Jeho uvedenie v aplikácii nesmie byť chápané ako priame či nepriame ani iné udelenie licencie alebo práva či súhlasu na použitie akéhokoľvek práva duševného vlastníctva našej spoločnosti alebo akejkoľvek tretej strany bez nášho súhlasu.
14.2 Nie je dovolené odstraňovať naše upozornenia o autorských právach, ochranné známky či iné oznámenia ohľadom vlastníckych práv k duševnému vlastníctvu.
14.3 Stiahnutím aplikácie ani jej používaním Vám nevzniká žiadne právo na akúkoľvek úpravu a/alebo zásahy do aplikácie, ani na použitie práv patriacich nám a/alebo autorom aplikácie s výnimkami povolenými priamo v týchto VOP.

15. Orgán dozoru a ochrana spotrebiteľa
15.1 Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.
15.2 Zákazník, ak je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov, počas ktorého spolupracuje s týmto subjektom v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie sporu. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sú dostupné na internetovej adrese http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr, ktoré zároveň vedie zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a tiež na internetovej adrese http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, ktorá je jedným zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať aj prostredníctvom platformy umiestnenej na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

16. Rozhodné právo a príslušný súd
16.1 Tieto VOP a vzťahy medzi Vami a našou spoločnosťou sa riadia ustanoveniami slovenského právneho poriadku, s vylúčením jeho kolíznych noriem. Súhlasíte s tým, aby akýkoľvek nárok alebo spor, ktorý medzi Vami a nami môže vzniknúť, bol riešený na slovenskom súde, miestne príslušnom podľa adresy sídla našej spoločnosti.

17. Osobné údaje
17.1 Beriete na vedomie, že spracúvame Vaše osobné údaje na účely a za podmienok, ktoré sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na našej internetovej stránke.

18. Všeobecné ustanovenia
18.1 Vyššia moc. Kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.
18.2 Úplná zmluva. Tieto VOP spoločne s dokumentami, na ktoré VOP odkazujú a ďalšími právnymi oznámeniami alebo dodatočnými zmluvnými podmienkami alebo pravidlami uverejnenými spoločnosťou v aplikácii predstavujú celú dohodu medzi Vami a nami týkajúcu sa aplikácie a služieb získaných prostredníctvom aplikácie.
18.3 Oddeliteľnosť. Ak bude z akéhokoľvek dôvodu ktorékoľvek z ustanovení týchto VOP vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia týchto VOP a sme oprávnení jednostranne nahradiť takéto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie takým, ktorého úprava zodpovedá pôvodnému zmyslu takéhoto ustanovenia, pričom ostatné ustanovenia VOP zostávajú v platnosti a vykonateľné.
18.4 Zákaz postúpenia. Ak vo VOP nie je uvedené inak, nesmiete postúpiť, delegovať, alebo inak previesť akékoľvek práva a povinnosti či pohľadávky súvisiace s užívaním aplikácie bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu na tretiu osobu. Zákaz postúpenia sa na nás nevzťahuje.
18.5 Zákaz započítania. Ak vo VOP nie je uvedené inak, nie je dovolené jednostranné započítanie akýchkoľvek pohľadávok súvisiacich s aplikáciou medzi Vami a našou spoločnosťou (bez ohľadu na to, či ide o pohľadávky splatné alebo nesplatné, podmienené alebo nepodmienené, súčasné alebo budúce, peňažné alebo nepeňažné).
18.6 Názvy častí. Jednotlivé názvy častí týchto VOP sú určené len kvôli ich prehľadnosti a nemajú žiadny právny účinok.
18.7 Zachovanie platnosti. Tie práva a povinnosti, ktorá zo svojej povahy majú zostať v platnosti a účinnosti aj po ukončení týchto VOP, nestrácajú platnosť ani účinnosť ani po ich ukončení, najmä, avšak nie výlučne sa to týka ustanovení o obmedzení alebo zbavení sa zodpovednosti, odškodnení, rozhodnom práve a súdnej právomoci a pod.
18.8 Žiadne vzdanie sa práv. V prípade, že tieto VOP porušíte a my proti Vám nepodnikneme žiadne kroky, neznamená to vzdanie sa práv z našej strany a stále sme oprávnení využívať svoje práva a právne prostriedky aj naďalej.
18.9 Žiadne partnerstvo. Žiadne z ustanovení týchto VOP nezakladá medzi Vami a nami partnerstvo ani zastúpenie, pracovný pomer ani akýkoľvek typ združenia, spolupráce či spojenia.
18.10 Reklamácie, sťažnosti a podnety. Zodpovedáme za vady aplikácie voči zákazníkom v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Kedykoľvek nás môžete kontaktovať na kontaktných údajoch uvedených v Preambule týchto VOP.
18.11 Jazyk. Tieto VOP môžu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách, pričom rozhodujúcou verziou je slovenské znenie.
18.12 Účinnosť. Tieto VOP nadobúdajú platosť a účinnosť dňa 01.04.2019.