Podmienky

Obchodné podmienky platné od 01.05.2012

 

PREAMBULA
Prevádzkovateľom a držiteľom licencie a práv spojených s užívaním aplikácie HOPINTAXI je spoločnosť PURPUR, s. r. o., so sídlom Pribinova 4/17952, 811 09 Bratislava, IČO 45 643 423, registrácia OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 66329/B (ďalej len „spoločnosť“). Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy týkajúce sa aplikácie, práv a povinností spoločnosti, vodičov taxislužby oprávnene užívajúcich aplikáciu HOPINTAXI (ďalej len „vodič“) ako aj záujemcov, ktorí majú záujem o sprostredkovanie taxislužby cez aplikáciu HOPINTAXI (záujemcovi ďalej uvádzaný len ako „klienti“ resp. „klient“). Stiahnutím aplikácie, ktorému predchádza povinnosť vyjadrenia súhlasu s oboznámením sa a akceptovaním týchto Všeobecných obchodných podmienok a podmienok ochrany osobných údajov (ďalej len „VOP“), sa klient i vodič zaväzujú dodržiavať bez výhrad všetky podmienky uvedené v týchto VOP.

ČL. I. – VÝKLAD POJMOV
Aplikácia – aplikáciou sa rozumie aplikácia HOPINTAXI, ktorá zabezpečuje sprostredkovanie uzavretia zmluvy medzi klientom a vodičom taxislužby (taxislužbou), na základe ktorej si klient objedná podľa vlastného výberu taxislužbu. Držiteľ licencie k aplikácii – je spoločnosť PURPUR, s. r. o., so sídlom Pribinova 4/17952, 811 09 Bratislava, IČO 45 643 423, registrácia OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 66329/B, ktorá je výhradne oprávnená rozhodovať o spôsobe nakladania s aplikáciou, o jej využívaní a užívaní, o jej zmenách a úpravách. Klient – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o uzavretie zmluvy so subjektom oprávňujúcim vykonávať taxislužbu a má požadované komunikačné zariadenia. Fyzickou osobou je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v celom rozsahu, ktorá dosiahla vek 18 rokov. Taxislužba – subjekt oprávnený vykonávať činnosť prepravy zákazníkov s označením vozidla Taxi so všetkými oprávneniami podľa osobitných predpisov na výkon tejto služby. Vodič – je priamo taxikár, podnikateľ, ktorý má všetky potrebné oprávnenia podľa osobitných predpisov k vykonávaniu taxislužby a/alebo je oprávnený na základe osobitného zmluvného vzťahu vykonávať pre iný subjekt činnosť vodiča taxislužby. Vodič má uzavretú osobitnú zmluvu so spoločnosťou, na základe ktorej je registrovaný v aplikácii a ktorá upravuje ich vzájomné práva a povinnosti. Komunikačné zariadenia – sú najmä smartfóny, tablety s modulom GPS, ktoré pracujú s operačnými systémami a minimálnymi technickými parametrami, ktorých popis je uvedený v aplikácii a osobné počítače s operačnými systémami, webovými prehliadačmi a minimálnymi technickými parametrami definovanými v aplikácii (ďalej len ako „komunikačné zariadenia“),

ČL. II. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
Stiahnutím aplikácie HOPINTAXI zo strany klienta resp. vodiča do mobilného telefónu, tabletu či iného zariadenia, je dané právo klienta prostredníctvom aplikácie objednať si jazdu taxíkom (skontaktovať sa s taxikárom) podľa svojho rozhodnutia a voľby z výberu taxíkov ponúkaných v aplikácii a právo vodiča prijať objednávku klienta formou a spôsobom uvedeným v aplikácií. Vodič registrovaný v aplikácii HOPINTAXI má uvedené v aplikácii svoje prepravné podmienky, za ktorých vykonáva činnosť taxislužby ako aj ďalšie charakteristiky významné pre rozhodovanie klienta. Pred voľbou konkrétneho taxíka je klient povinný oboznámiť sa so všetkými podmienkami uvádzanými v aplikácií. Spoločnosť prostredníctvom aplikácie vykonáva len sprostredkovateľskú činnosť medzi vodičom a klientom a nie je účastníkom právneho vzťahu medzi vodičom a klientom. Zmluva o preprave taxislužbou vzniká výhradne medzi klientom a vodičom (taxislužbou), pričom okamih vzniku zmluvy je daný podmienkami vodiča (taxislužby), spravidla je to okamih nástupu do vozidla taxislužby. Bližšie podmienky si určujú vodiči. Z uvedeného dôvodu nie je dané žiadne právo klienta požadovať voči spoločnosti titulom užívania aplikácie žiadne nároky, vzhľadom k tomu, že medzi spoločnosťou a klientom nevzniká žiaden právny vzťah týkajúci sa prepravy. Rovnako ani vodič nemá voči spoločnosti žiadne právne nároky titulom užívania aplikácie vzťahujúce sa alebo týkajúce sa klienta(ov), vzhľadom k tomu, že spoločnosť nie je účastníkom zmluvného vzťahu medzi klientom a vodičom (taxislužbou). Stiahnutím aplikácie nevzniká žiadne právo klienta ani vodiča na úpravu aplikácie, na zásahy do zdrojového kódu, na predaj aplikácie iným osobám či akékoľvek iné konanie, ktoré zasahuje do práv a právom chránených záujmov držiteľa licencie. Rovnako nie je dané právo šíriť aplikáciu inak ako spôsobom určeným spoločnosťou a ani zasahovať do práv autora aplikácie. Stiahnutím aplikácie HOPINTAXI a akceptáciou týchto VOP sa klient i vodič bezpodmienečne zaväzujú dodržiavať tieto právne vymáhateľné pravidlá používania aplikácie, databáz vlastnených prípadne prevádzkovaných spoločnosťou a dát a informácií uvádzaných v aplikácii a zaväzuje sa konať v súlade s týmito VOP. V osobitných prípadoch je podmienkou využívania aplikácie registrácia klienta spôsobom a formou uvedenou priamo v aplikácií. Klient je povinný pri registrácii oboznámiť sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a podmienkami ochrany osobných údajov (ďalej len „VOP“) a ich akceptáciu vyznačiť spôsobom uvedeným v aplikácií. Akceptáciou VOP súčasne klient dáva spoločnosti súhlas na zasielanie Newsletter-a. V prípade požiadavky na registráciu je klient povinný vyplniť požadovaný registračný formulár, pričom uvedie spravidla svoje údaje ako meno a priezvisko, vek, adresu bydliska, uvedenie prístupového mena, pod akým sa bude prihlasovať do aplikácie, prístupové heslo, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Klient je povinný uvádzať pravdivé údaje. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu, prípadne neskôr registráciu klienta zrušiť, pokiaľ je v rozpore s právnymi predpismi SR, so zásadami slušnosti a morálneho správania alebo s týmito VOP. Spoločnosť odmietne registráciu, pokiaľ klient nedosahuje vek 18 rokov. Okrem registračných údajov vložených klientom môže Aplikácia zhromažďovať určité informácie automaticky, vrátane, ale nie výhradne, typ používaného mobilného zariadenia, identifikačné číslo ID mobilného zariadenia, IP adresa, operačný systém mobilného zariadenia, typ mobilného internetového prehliadača a informácie o používaní Aplikácie pre štatistické účely. Aplikácia získava taktiež informácie o presnej polohe zariadenia, za účelom uvedenia miesta, kde sa zariadenie nachádza s cieľom ukázať ponuky dostupných vodičov v okolí miesta. Zároveň určenie presnej polohy slúži taxikárovi na vyzdvihnutie klienta z určeného miesta. V prípade vodičov Aplikácia získava informácie o aktuálnej polohe komunikačného zariadenia vodiča z dôvodu zobrazenia ponuky taxislužby pre potenciálnych klientov. Aplikácia pravidelne aktualizuje polohu komunikačného zariadenia vodiča pre účely viditeľnosti klienta, ktorý si službu objednal. V prípade klienta i vodiča je možné kedykoľvek aplikáciu ukončiť, čím dôjde k zamedzeniu prístupu Aplikácie k určeniu polohy. Klient berie na vedomie, že osobné údaje v rozsahu identifikácie osoby a miesta, kde sa nachádza, budú poskytnuté vodičovi, aby vedel identifikovať klienta a miesto vyzdvihnutia (miesto uzavretia zmluvy o preprave). Po úspešnej registrácii je pre prístup k Aplikácii potrebné zadať zvolené prístupové meno a heslo. Klient i vodič sú oprávnení kedykoľvek zmeniť prístupové heslo podľa vlastného rozhodnutia a taktiež sú oprávnení kedykoľvek zrušiť registráciu v Aplikácii. Klient i vodič sú povinní chrániť svoje prístupové meno a heslo a nesprístupniť ho tretím osobám, v opačnom prípade si znášajú zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá im vznikne. V prípade, že klient alebo vodič nemajú záujem byť registrovaní v Aplikácii, odinštalovaním aplikácie ukončia jej používanie a súčasne dôjde k výmazu údajov klienta z aplikácie. Trvanie vzájomného zmluvného vzťahu medzi klientom/vodičom a PURPUR s.r.o. nie je časovo obmedzené a končí dňom ukončenia poskytovania aplikácie zo strany PURPUR, s.r.o., ukončením prístupu klienta/vodiča do aplikácie z dôvodu závažného porušenia zo strany klienta/vodiča alebo dňom, kedy si klient/vodič odinštaluje aplikáciu zo svojho technického zariadenia a/alebo vymaže platobnú kartu z aplikácie. Automaticky získané informácie sa uchovávajú po dobu 24 mesiacov a následne môžu byť uložené v archíve. V prípade opätovného záujmu využívať aplikáciu klient si inštaluje aplikáciu a zrealizuje novú registráciu. Spoločnosť je kedykoľvek oprávnená zmeniť podmienky registrácie a rovnako je kedykoľvek oprávnená zmeniť tieto VOP. Oznámenie o zmenách zverejní spoločnosť v aplikácií, pričom uvedie deň, od ktorého platia nové registračné podmienky alebo tieto VOP. V prípade, že po tomto dni klient alebo vodič neuskutočnia odinštalovanie aplikácie a budú ju naďalej využívať platí, že sa oboznámili s novými podmienkami a zaväzujú sa ich bez výhrad dodržiavať. Spoločnosť je kedykoľvek oprávnená zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť používania aplikácie pre všetky subjekty z dôvodov na strane spoločnosti alebo konkrétnemu klientovi či vodičovi, v prípade, že konajú v rozpore s právnymi predpismi SR, s týmito VOP, s pravidlami slušného správania, svojim konaním zasahujú do práv a právom chránených záujmov iných osôb, narúšajú dôstojnosť inej osoby, bezpečnostné pravidlá internetu či aplikácie alebo dobré mravy. V prípade zmeny aplikácie je každý povinný nainštalovať si zmenu aplikácie vo svojom komunikačnom zariadení, pokiaľ sa inštalácia neuskutoční automaticky. Spoločnosť nezodpovedá klientovi ani vodičovi za škodu (ani ušlého zisku), ktorú svojou činnosťou prostredníctvom Aplikácie (úmyselne alebo z nedbanlivosti) spôsobil alebo ktorá mu bola spôsobená. Spoločnosť nezodpovedá vodičovi za škodu, pokiaľ zákazník, ktorý si službu objednal, nebude na danom mieste v danom čase a už sa vodičovi s ním nepodarí spojiť. Rovnako spoločnosť nezodpovedá klientovi za prípadnú škodu v prípade, že sa vodič neodstaví v dohodnutom čase na dohodnuté miesto a už sa s ním klient nespojí. Uvedené skutočnosti sú výhradne len medzi uvedenými subjektmi. Spoločnosť nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými klientom, ani škody spôsobenej informáciami alebo súbormi, ktorých šírenie klient realizoval či sprostredkoval prostredníctvom aplikácie, ani za škodu spôsobenú zmenou registračných podmienok, ukončením, pozastavením alebo zmenou aplikácie, stratou údajov alebo zrušením prístupu klienta či vodiča zo strany spoločnosti. Spoločnosť nezodpovedá za škodu žiadnym subjektom v prípade, že z dôvodu technickej poruchy alebo výpadku internetu či GPS signálu nebude možné aplikáciu používať. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť spojenú s použitím a používaním internetu a ani za prípadnú nemožnosť pripojenia sa k internetu a k aplikácií. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť prenesených dát a rovnako ani za tú skutočnosť, že klient a/alebo vodič získajú potrebné a požadované informácie riadne a včas, tieto skutočnosti závisia od poskytovateľa telekomunikačných služieb. Za účelom uskutočnenia marketingových a iných aktivít realizovaných spoločnosťou PURPUR, s.r.o. prostredníctvom aplikácie HOPIN TAXI môžu byť v rámci aplikácie vytvorené unikátne ID profily patriace PURPUR, s.r.o., zamerané najmä na propagáciu a budovanie značky HOPIN, prípadne na propagáciu a reklamu iných produktov a značiek tretích osôb. Výhradne PURPUR, s.r.o. rozhoduje o používaní unikátnych ID profilov a žiadny subjekt nemá nárok na unikátne ID profily. Rovnako len Spoločnosť PURPUR, s.r.o. je oprávnená rozhodnúť, na aké účely sa unikátne ID profily použijú. Použitie ID profilov a využitie služby cez tieto unikátne ID profily nebude v neprospech Klientov a podmienky služby nebudú nevýhodnejšie ako v prípade, ak by Klienti využívali aplikáciu štandardným spôsobom. Z hľadiska určenia maximálnej sumy jazdného, určuje sa, že v prípade, ak by jazdné prekročilo sumu 100,- EUR, nebude jazda zrealizovaná, pokiaľ suma/predpokladaná suma jazdného nebude uhradená vopred. V prípade opakovaných platieb sa určuje, že pokiaľ by jazdné v súčte v kalendárnom mesiaci prekročilo sumu 100,- EUR, nebude jazda zrealizovaná, pokiaľ nebude suma jazdného uhradená v prospech účtu PURPUR, s.r.o. Zúčtovanie každej transakcie sa uskutoční spravidla do 10 minút od ukončenia jazdy.

ČL. III. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V prípade poskytnutia osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. II. ods. 3 týchto VOP klient udeľuje spoločnosti bezvýhradný a výslovný súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov poskytnutých pri registrácii a to po dobu, pokiaľ bude registrovaný v aplikácií. Účelom poskytnutie osobných údajov (registrácie) je ich využívanie v prípade spätnej kontroly overenia realizovanej prepravy a to v prípade klienta, kedy a s akým vodičom uzavrel zmluvu o preprave, v prípade vodiča kedy a s akým klientom uzavrel zmluvu o preprave. Rovnako je dôležité získať a evidovať uvedené údaje v prípade potreby opätovného kontaktu medzi vodičom a klientom, spravidla v prípade, pokiaľ vo vozidle boli nájdené zabudnuté veci, ktoré by mohli patriť klientovi. Súčasne je nevyhnutné realizovať evidenciu osobných údajov za účelom predchádzania hrozby konania proti záujmom aplikácie a jej užívateľov, rôzneho nekorektného správa, najmä zabránenie bezdôvodným objednávkam s cieľom zábavy bez skutočného úmyslu využiť službu prepravy. Rovnako je účelom získania osobných údajov aj objednávanie z Web stránky spoločnosti, resp. aplikácie. Taktiež je účelom získania osobných údajov možnosť zasielania noviniek a dôležitých informácií týkajúcich sa aplikácie, skutočností týkajúcich sa upgrade, update, inštalácie, riešenia ťažkostí spojených s užívaním aplikácie resp. s nemožnosťou jej užívania a ostatných skutočností najmä promoakcie, zasielanie reklamy na zaujímavé produkty a služby, na organizovanie súťaží, propagácií. Bez súhlasu klienta nie je spoločnosť oprávnená poskytovať jeho osobné údaje iným osobám a ani tak neučiní. Rovnako je daná povinnosť zachovávať mlčanlivosť ohľadom skutočností, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva s výnimkou prípadov stanovených právnymi predpismi SR, kedy je daná povinnosť uviesť oprávneným štátnym orgánom požadované údaje a skutočnosti alebo v prípade zlúčenia s iným právnym subjektom, akvizícii, predaja podniku. Spoločnosť nezodpovedá za to, pokiaľ si klient uvedie v rámci registrácie osobné údaje, ktoré nie sú predmetom registrácie, pričom pokiaľ spoločnosť túto skutočnosť zistí, odstráni tieto údaje, pokiaľ tak môže vykonať, v opačnom prípade je na odstránenie oprávnený a povinný len klient. V prípade, že dôjde k zisteniu, že osobné údaje do aplikácie poskytla osoba, ktorá nedosahuje vek 18 rokov, bude registrácia takejto osoby zrušená a osobné údaje bezodkladne vymazané po tom, čo sa spoločnosť o takejto skutočnosti dozvie.

ČL. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2014. V prípade ich zmien či úprav bude zverejnené ich nové znenie s uvedením dňa účinnosti nových VOP. Právne vzťahy bližšie neupravené sa riadia právnymi predpismi SR. Kontaktné údaje spoločnosti PURPUR, s.r.o. – email: hopin@hopintaxi.com