Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Pojmy a definície

1.1 Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len Podmienky) sa používajú nasledovné pojmy:

a) HOPIN znamená obchodnú spoločnosť HOPIN, s. r. o., so sídlom Pribinova 17952/4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 643 423, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 66329/B.

b) Aplikácia znamená aplikáciu s názvom HOPIN určenú pre mobilné zariadenia, najmä smartfóny a tablety, ktorú prevádzkuje spoločnosť HOPIN a prostredníctvom ktorej je možné objednať taxislužbu, kuriérsku službu a zakúpiť cestovné lístky vybraných dopravcov.

c) Užívateľ znamená fyzickú osobu, ktorá si vytvorí profil (účet) v Aplikácii alebo používa Aplikáciu bez vytvorenia profilu (účtu).

d) Účet znamená profil Užívateľa vytvorený v Aplikácii, ktorý je chránený heslom (autentifikačným prvkom) určeným Užívateľom.

e) Zásielka znamená konkrétny tovar alebo inú hmotnú neživú vec, ktorej vyzdvihnutie a doručenie na zvolenú adresu si Užívateľ objedná prostredníctvom Aplikácie.

f) Zákazník znamená fyzickú osobu staršiu ako 18 rokov, ktorá má záujem o objednanie kuriérskych služieb prostredníctvom Aplikácie.

g) Cestujúci znamená fyzickú osobu staršiu ako 18 rokov, ktorá má záujem o objednanie taxislužby alebo nákup cestovných lístkov u vybraných dopravcov prostredníctvom Aplikácie.

h) Vodič HOPIN znamená tretiu osobu, ktorá na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou HOPIN prijíma prostredníctvom Aplikácie objednávky Cestujúcich na taxislužbu alebo objednávky Zákazníkov na kuriérske služby.

i) Elektronická peňaženka je evidencia predplatených peňažných prostriedkov (vo forme technických prostriedkov uchovávajúcich majetkovú hodnotu elektronicky), a to elektronicky v Aplikácii, slúžiacich obmedzene na platbu za taxislužbu alebo nákup virtuálnych cestovných lístkov na hromadnú dopravu prostredníctvom Aplikácie.

j) Parkovací lístok znamená lístok na parkovanie osobného motorového vozidla zakúpený prostredníctvom Aplikácie.

II. Účel a predmet úpravy Podmienok

2.1 Tieto Podmienky upravujú pravidlá používania Aplikácie. Užívateľ je povinný si tieto Podmienky prečítať pred začatím používania Aplikácie, vyjadriť s Podmienkami súhlas a dodržiavať povinnosti v nich určené po celý čas používania Aplikácie. Pokiaľ Užívateľ s týmito Podmienkami alebo ktoroukoľvek ich časťou nesúhlasí, nie je oprávnený používať Aplikáciu. Používaním Aplikácie Užívateľ vyjadruje, že s týmito Podmienkami súhlasí.

2.2 Spoločnosť HOPIN nie je vo vzťahu k Cestujúcim dopravcom (poskytovateľom taxislužby) a vo vzťahu k Zákazníkom nie je poskytovateľom kuriérskych služieb. Spoločnosť HOPIN Cestujúcim a Zákazníkom len zabezpečuje možnosť prostredníctvom Aplikácie objednať si u Vodiča HOPIN taxislužbu alebo kuriérske služby a Vodičom HOPIN zabezpečuje zverejnenie ich ponúk na poskytnutie taxislužby alebo kuriérskej služby a sprostredkováva objednávky Cestujúcich a Zákazníkov. Spoločnosť HOPIN preto vystupuje v postavení sprostredkovateľa.

2.3 Podmienky používania Elektronickej peňaženky a nákupu virtuálnych cestovných lístkov na hromadnú dopravu prostredníctvom Aplikácie sú predmetom osobitných všeobecných obchodných podmienok dostupných na https://hopintaxi.com/terms-bus-ep/.

2.4 Tieto Podmienky neupravujú podmienky objednávania taxislužby a kuriérskych služieb na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou HOPIN a jednotlivými zmluvnými partnermi (firemní zákazníci).

III. Všeobecné pravidlá používania Aplikácie

3.1 Vykonávateľom majetkových práv k Aplikácii, prevádzkovateľom Aplikácie, majiteľom ochrannej známky „HOPIN“, jej slovného ako aj obrazového vyjadrenia, je spoločnosť HOPIN. Súhlasom s týmito podmienkami sa Užívateľ zaväzuje, že nebude porušovať práva spoločnosti HOPIN vo vzťahu k Aplikácii a práva duševného vlastníctva patriace spoločnosti HOPIN.

3.2 Stiahnutím Aplikácie a súhlasom s týmito Podmienkami je Užívateľovi udelená nevýhradná bezodplatná licencia na používanie Aplikácie v súlade s týmito Podmienkami.

3.3 Užívateľ sa najmä zaväzuje, že nebude:
a) používať Aplikáciu na iný účel než je vymedzený v týchto Podmienkach,
b) obchádzať technické obmedzenia Aplikácie,
c) zasahovať do Aplikácie a jej súčastí a meniť ich,
d) používať Aplikáciu za inú osobu alebo umožniť používanie Aplikácie pod vlastným menom inej osobe,
e) preťažovať alebo iným spôsobom spôsobovať nefunkčnosť Aplikácie, a
f) kopírovať Aplikáciu a jej súčasti a neoprávnene ju rozmnožovať a zverejňovať.

3.4 Užívateľ je povinný zabezpečiť ochranu svojho zariadenia na ktorom používa Aplikáciu a zamedziť neoprávnenému použitiu Aplikácie inou osobou. Pokiaľ príde k neoprávnenému použitiu Účtu Užívateľa, je Užívateľ povinný spoločnosť HOPIN bezodkladne informovať.

3.5 Užívateľ sa zaväzuje spoločne s týmito Podmienkami pri používaní Aplikácie dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, dobré mravy a zaväzuje sa Aplikáciu nezneužívať najmä na dosiahnutie neoprávnených výhod alebo spôsobenie škody inému.

3.6 Užívateľ nie je oprávnený udeliť sublicenciu k Aplikácii.

3.7 Pre používanie Aplikácie sa vyžaduje pripojenie k internetu, ktoré si je Užívateľ povinný zabezpečiť sám a na svoje náklady.

3.8 Spoločnosť HOPIN nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov uvedených Užívateľmi v Aplikácii. Rovnako spoločnosť HOPIN nezodpovedá za rýchlosť komunikácie v rámci Aplikácie a prenos dát prostredníctvom internetu.

3.9 Spoločnosť HOPIN preveruje Vodičov HOPIN pri ich registrácii v Aplikácii, napriek tomu spoločnosť HOPIN nevie garantovať, že Vodič HOPIN bude spĺňať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z týchto Podmienok po celý čas registrácie v Aplikácii, preto spoločnosť HOPIN nezodpovedá za porušenie akýchkoľvek povinností a predpokladov pre výkon taxislužby a kuriérskej služby Vodičmi HOPIN. Užívateľ sa môže kedykoľvek obrátiť na spoločnosť HOPIN s podnetom na Vodiča HOPIN prostredníctvom Aplikácie.

3.10 Pokiaľ sú v Aplikácii obsiahnuté odkazy a reklamy na obsah tretích strán, za takýto obsah tretích strán spoločnosť HOPIN nezodpovedá.

IV. Užívateľský Účet

4.1 Po stiahnutí Aplikácie je Užívateľovi umožnené vytvoriť Účet. Účet si môže vytvoriť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony.

4.2 Pri vytváraní Účtu je Užívateľ povinný uviesť pravdivé a úplné údaje, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spoločnosti HOPIN spôsobí. Ak spoločnosť HOPIN zistí, že Užívateľ uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje, je spoločnosť HOPIN oprávnená Účet zrušiť alebo zablokovať.

4.3 Osobné údaje Užívateľov sú spracúvané spoločnosťou HOPIN v súlade so zásadami ochrany osobných údajov dostupnými na https://hopintaxi.com/privacy-policy/ a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

V. Taxislužba

5.1 Pred vytvorením objednávky je potrebné zvoliť spôsob platby. Aplikácia umožňuje zvolenie platby v hotovosti, platby prostredníctvom zadanej platobnej karty, platby na faktúru (firemní zákazníci) alebo prostredníctvom Elektronickej peňaženky. Pravidlá používania Aplikácie pri platbe na faktúru (firemní zákazníci) nie sú predmetom úpravy týchto Podmienok.

5.2 Vytvorením objednávky Užívateľom a jej prijatím Vodičom HOPIN prichádza k uzatvoreniu zmluvy o preprave medzi Cestujúcim a Vodičom HOPIN. Spoločnosť HOPIN nie je zmluvnou stranou zmluvy o preprave a sama prepravu neposkytuje.

5.3 Spoločnosť HOPIN negarantuje, že po vytvorení objednávky Cestujúceho bude objednávka prijatá Vodičom HOPIN.

5.4 Cestujúci si má možnosť v Aplikácii zvoliť, či vykoná objednávku taxislužby prostredníctvom zadania cieľovej adresy a výber Vodiča HOPIN ponechá na Aplikáciu alebo si Cestujúci zvolí konkrétneho Vodiča HOPIN z dostupných Vodičov HOPIN v okolí. Pokiaľ nie je Cestujúcim zvolený Vodič HOPIN dostupný alebo objednávku neprijme, je spoločnosť HOPIN oprávnená vybrať iného dostupného Vodiča HOPIN.

5.5 Cena objednanej prepravy sa zobrazí Cestujúcemu pred vytvorením objednávky v Aplikácii. Cena je určená na základe cenníka spoločnosti HOPIN dostupného na webovej stránke https://hopintaxi.com/ a aktuálnych príplatkov pre zvolenú trasu a čas jazdy. Cestujúci je povinný oboznámiť sa s cenou prepravy pred jej objednaním a zadaním objednávky s takto určenou cenou prepravy vyjadruje Cestujúci súhlas. Ak si Cestujúci zvolí spôsob platby za prepravu prostredníctvom zadanej platobnej karty, oprávňuje týmto spoločnosť HOPIN vykonať, po nastúpení do vozidla, overenie realizovateľnosti platby. Overenie realizovateľnosti platby prebehne tak, že HOPIN zadá príkaz na úhradu z platobnej karty Cestujúceho v sume predpokladanej ceny jazdy, vypočítanej prostredníctvom Aplikácie. Po úspešnom overení sa platba stornuje a konečná cena objednanej prepravy je stiahnutá z platobnej karty Cestujúceho až po ukončení jazdy. Cestujúci zároveň berie na vedomie a súhlasí, že v prípade, ak overenie realizovateľnosti platby neprebehne úspešne, spôsob platby za prepravu sa automaticky mení na doplnkový spôsob platby, ktorý má Cestujúci nastavený v Aplikácii v čase vytvorenia objednávky.

5.6 V prípade prerušenia jazdy na základe pokynu Cestujúceho, zmeny trasy na základe pokynu Cestujúceho, neočakávaných prekážok na zvolenej trase alebo iných výnimočných okolností, je možné účtovať príplatok k predbežnej cene prepravy oznámenej Cestujúcemu pri vytváraní objednávky (bod 5.5 Podmienok), ktorý sa vypočíta podľa výšky aktuálnej ceny jazdy a podľa skutočne prejdenej trasy alebo času jazdy.

5.7 Cestujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že po vytvorení objednávky na taxislužbu, jej prijatí Vodičom HOPIN a nastúpení do vozidla Vodiča HOPIN, nie je možné od uzatvorenej zmluvy o preprave odstúpiť vzhľadom na to, že so začatím prepravy sa začne pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. V prípade, ak Cestujúci viac ako dva krát zruší objednávku na taxislužbu (bez ohľadu na to, či ide o objednávky pridelené rovnakému Vodičovi HOPIN alebo nie) po tom, ako sa Vodič HOPIN dostavil na miesto vyzdvihnutia zadané Cestujúcim pri vytváraní objednávky, kontaktoval Cestujúceho prostredníctvom Aplikácie a Cestujúci sa nedostavil na uskutočnenie prepravy ani do 5 min od príjazdu Vodiča HOPIN na adresu vyzdvihnutia, Vodič HOPIN má nárok na úhradu storno poplatku vo výške 3,- EUR a spoločnosť HOPIN je oprávnená pri každej ďalšej zrušenej objednávke účtovať Cestujúcemu tento storno poplatok podľa bodu 5.13 tohto článku Podmienok.

5.8 Pravidlá používania Elektronickej peňaženky na platbu za taxislužbu, sú predmetom osobitných všeobecných obchodných podmienok dostupných na https://hopintaxi.com/terms-bus-ep/.

5.9 Ak sú Vodiči HOPIN v čase vytvorenia objednávky Cestujúcim vyťažení a žiaden Vodič HOPIN objednávku Cestujúceho neprijme, spoločnosť HOPIN je po súhlase Cestujúceho udelenom prostredníctvom Aplikácie oprávnená jeho objednávku postúpiť svojim zmluvným partnerom. V prípade postúpenia objednávky Cestujúceho zmluvným partnerom spoločnosti HOPIN môže byť Cestujúcemu obmedzený spôsob platby za prepravu na hotovosť, v takom prípade je na obmedzený spôsob platby Cestujúci v Aplikácii vopred upozornený.

5.10 Pri vytváraní objednávky na taxislužbu Cestujúci zodpovedá za uvedenie správnych a úplných údajov adresy vyzdvihnutia a cieľovej adresy. Pokiaľ Cestujúci neuvedie správnu adresu vyzdvihnutia a Vodič HOPIN podľa zadaných údajov nevie vyzdvihnúť Cestujúceho, Vodič HOPIN sa pokúsi kontaktovať Cestujúceho správou prostredníctvom Aplikácie. Ak nebude Cestujúci reagovať na správu, , Vodič HOPIN je po uplynutí 5 minút od príjazdu na adresu vyzdvihnutia oprávnený zrušiť objednávku. V prípade, ak dôjde k zrušeniu objednávky podľa tohto bodu Podmienok alebo podľa bodov 5.7, 5.11 alebo 5.12 týchto Podmienok viac ako dva krát (bez ohľadu na to, či ide o objednávky pridelené rovnakému Vodičovi HOPIN alebo nie), Vodič HOPIN má nárok na úhradu storno poplatku vo výške 3,- EUR a spoločnosť HOPIN je oprávnená pri každej ďalšej zrušenej objednávke účtovať Cestujúcemu tento storno poplatok podľa bodu 5.13 tohto článku Podmienok.

5.11 Na Cestujúcim zadanú adresu vyzdvihnutia a cieľovú adresu musí byť možný bezpečný a neobmedzený prístup osobným motorovým vozidlom. Pokiaľ nie je na adresu vyzdvihnutia možný bezpečný a neobmedzený prístup osobným motorovým vozidlom, Vodič HOPIN sa pokúsi kontaktovať Cestujúceho správou prostredníctvom Aplikácie Ak nebude Cestujúci reagovať na správu, alebo ak Cestujúci odmieta prísť na najbližšie dostupné miesto, je Vodič HOPIN po uplynutí 5 minút od príjazdu na adresu vyzdvihnutia alebo na najbližšie dostupné miesto oprávnený zrušiť objednávku. V prípade, ak dôjde k zrušeniu objednávky podľa tohto bodu Podmienok alebo podľa bodov 5.7, 5.10 alebo 5.12 týchto Podmienok viac ako dva krát (bez ohľadu na to, či ide o objednávky pridelené rovnakému Vodičovi HOPIN alebo nie), Vodič HOPIN má nárok na úhradu storno poplatku vo výške 3,- EUR a spoločnosť HOPIN je oprávnená pri každej ďalšej zrušenej objednávke účtovať Cestujúcemu tento storno poplatok podľa bodu 5.13 tohto článku Podmienok. Ak nie je možný bezpečný a neobmedzený prístup na cieľovú adresu, Vodič HOPIN odvezie Cestujúceho na najbližšiu dostupnú adresu, pričom Vodičovi HOPIN vzniká právo na zaplatenie plnej sumy objednanej taxislužby a spoločnosť HOPIN je oprávnená takúto sumu Cestujúcemu účtovať.

5.12 Ak sa Cestujúci nedostaví k Vodičovi HOPIN ani po oznámení o príchode Vodiča HOPIN na adresu vyzdvihnutia Cestujúcemu prostredníctvom Aplikácie, a to maximálne do 5 minút (v závislosti od možnosti Vodiča HOPIN čakať na zvolenom mieste vyzdvihnutia) je Vodič HOPIN oprávnený zrušiť objednávku.. V prípade, ak dôjde k zrušeniu objednávky podľa tohto bodu Podmienok alebo podľa bodov 5.7, 5.10 alebo 5.11 týchto Podmienok viac ako dva krát (bez ohľadu na to, či ide o objednávku pridelenú rovnakému Vodičovi HOPIN alebo nie), Vodič HOPIN má nárok na úhradu storno poplatku vo výške 3,- EUR a spoločnosť HOPIN je oprávnená pri každej ďalšej zrušenej objednávke účtovať Cestujúcemu tento storno poplatok podľa bodu 5.13 tohto článku Podmienok. .

5.13 V prípade, ak Vodičovi HOPIN vznikol nárok na storno poplatok podľa týchto Podmienok, spoločnosť HOPIN informuje o tejto skutočnosti Užívateľa prostredníctvom Aplikácie. V takom prípade bude storno poplatok účtovaný Užívateľovi pri vytvorení nasledujúcej objednávky na taxislužbu, a to tak, že cena nasledujúcej objednanej prepravy bude navýšená o sumu storno poplatku, pričom Cestujúci bude prostredníctvom Aplikácie o tejto skutočnosti informovaný. V prípade, ak Cestujúcemu vznikla povinnosť úhrady storno poplatku opakovane, t.j. za viac zrušených objednávok, spoločnosť HOPIN bude tieto storno poplatky účtovať pri vytvorení nasledujúcich objednávok prepravy tak, že cena jednej objednanej prepravy bude navýšená najviac o sumu 3,- EUR.

5.14 Ak bude Užívateľ opakovane zadávať nesprávne adresy vyzdvihnutia alebo sa opakovane nedostaví k Vodičovi HOPIN v lehote podľa bodu 5.12 tohto článku Podmienok, je spoločnosť HOPIN oprávnená zablokovať alebo zrušiť Účet Užívateľa a neumožniť tomu istému Užívateľovi opätovnú registráciu.

5.15 V prípade, ak sa Užívateľovi pred vytvorením objednávky v Aplikácii zobrazí čas príchodu Vodiča HOPIN na adresu vyzdvihnutia, takýto údaj je len predbežný a orientačný a HOPIN negarantuje príchod Vodiča HOPIN na adresu vyzdvihnutia v tomto čase.

VI. Kuriérske služby

6.1 Užívateľ je po vytvorení Účtu v Aplikácii oprávnený prostredníctvom objednávky v časti „Kuriér“ objednať kuriérske služby od Vodičov HOPIN. Spoločnosť HOPIN prostredníctvom Aplikácie zabezpečuje len sprostredkovanie objednávky medzi Zákazníkom a Vodičom HOPIN a spoločnosť HOPIN nie je sama poskytovateľom kuriérskych služieb.

6.2 Spoločnosť HOPIN negarantuje, že Vodič HOPIN príjme objednávku vytvorenú Zákazníkom.

6.3 Pri objednaní kuriérskych služieb prostredníctvom Aplikácie je možná platba kartou zadanou Zákazníkom, platba na faktúru (firemní zákazníci) alebo platba prostredníctvom Elektronickej peňaženky. Pravidlá používania Aplikácie pri platbe na faktúru (firemní zákazníci) nie sú predmetom úpravy týchto Podmienok.

6.4 Pri vytváraní objednávky na kuriérske služby je Zákazníkovi oznámená cena kuriérskych služieb v Aplikácii a Zákazník je povinný sa s ňou oboznámiť. Vytvorením objednávky Zákazník vyjadruje súhlas s cenou objednaných kuriérskych služieb.

6.5 Pri vytváraní objednávky na kuriérske služby Zákazník zvolí adresu vyzdvihnutia a adresu doručenia. Zákazník zodpovedá za uvedenie správnej a úplnej adresy vyzdvihnutia a adresy doručenia. Pokiaľ Zákazník neuvedie správnu adresu vyzdvihnutia a Vodič HOPIN podľa zadaných údajov nevie vyzdvihnúť Zásielku, Vodič HOPIN kontaktuje Zákazníka správou prostredníctvom Aplikácie, a ak nebude Zákazník reagovať na správu, Vodič HOPIN sa pokúsi Zákazníka kontaktovať aj telefonicky. Pokiaľ vyzdvihnutie aj napriek tomu nie je možné alebo nie je možné kontaktovať Zákazníka, Vodič HOPIN zruší objednávku pričom Vodič HOPIN je oprávnený požadovať od Zákazníka úhradu skutočne vzniknutých nákladov za prejdenú trasu a spoločnosť HOPIN je oprávnená sumu skutočne vzniknutých nákladov účtovať Zákazníkovi.

6.6 Na Zákazníkom zadanú adresu vyzdvihnutia a adresu doručenia musí byť možný bezpečný a neobmedzený prístup osobným motorovým vozidlom, inak Vodič HOPIN Zákazníka správou prostredníctvom Aplikácie, a ak nebude Zákazník reagovať na správu, Vodič HOPIN sa pokúsi Zákazníka kontaktovať aj telefonicky a pokúsi sa dohodnúť prevzatie Zásielky na najbližšom dostupnom mieste. Pokiaľ prevzatie Zásielky ani tak nebude možné alebo nebude možné sa skontaktovať so Zákazníkom, Vodič HOPIN je oprávnený zrušiť objednávku, pričom Vodič HOPIN je oprávnený požadovať od Zákazníka úhradu skutočne vzniknutých nákladov za prejdenú trasu a spoločnosť HOPIN je oprávnená sumu skutočne vzniknutých nákladov účtovať Zákazníkovi. V prípade adresy doručenia na ktorú nie je možný bezpečný a neobmedzený prístup, Vodič HOPIN kontaktuje adresáta na Zákazníkom uvedenom telefónnom čísle, aby si prišiel prevziať Zásielku na dostupné miesto a pokiaľ ani to nebude možné, Vodič HOPIN vráti Zásielku Zákazníkovi na miesto vyzdvihnutia, pričom Vodičovi HOPIN vzniká právo na zaplatenie plnej sumy objednaných kuriérskych služieb a spoločnosť HOPIN je oprávnená takúto sumu Zákazníkovi účtovať.

6.7 Zákazník pri vytváraní objednávky môže zvoliť, či požaduje vytvorenie 4 miestneho kódu (ďalej len „kód“), ktorý slúži na overenie adresáta pri preberaní Zásielky. Pokiaľ Zákazník požaduje vytvorenie kódu, Zákazník sa zaväzuje kód oznámiť včas adresátovi tak, aby adresát vedel kód oznámiť pri preberaní Zásielky a Vodič HOPIN nie je oprávnený Zásielku vydať pokiaľ sa adresát nepreukáže správnym kódom.

6.8 Zákazník je povinný zabezpečiť prítomnosť adresáta na adrese doručenia a prípadné oboznámenie adresáta s kódom (bod 6.7 týchto Podmienok). Pokiaľ sa adresát nepreukáže správnym kódom alebo adresát nie je na mieste doručenia prítomný a nie je možné ho kontaktovať ani na Zákazníkom uvedenom telefónnom čísle, Vodič HOPIN vyznačí v Aplikácii nemožnosť doručenia Zásielky a Zákazníkovi je umožnené zvoliť medzi opätovným doručením Zásielky alebo vrátením Zásielky späť Zákazníkovi na adresu vyzdvihnutia. Pokiaľ Zákazník neučiní voľbu medzi opätovným doručením alebo vrátením Zásielky najneskôr do 12 hodín od vyznačenia nemožnosti doručenia Zásielky v Aplikácii, Zásielka bude vrátená Zákazníkovi naspäť na miesto vyzdvihnutia. V prípade doručovania Zásielky späť Zákazníkovi ako aj v prípade opätovného doručovania, má Vodič HOPIN právo na úhradu ceny za kuriérske služby rovnako, akoby prišlo k riadnemu doručeniu Zásielky a spoločnosť HOPIN je oprávnená plnú cenu za kuriérske služby účtovať Zákazníkovi. V prípade opätovného doručovania Zásielky má Vodič HOPIN právo na úhradu aj novej (ďalšej) ceny za kuriérske služby, na čo je Zákazník upozornený pri výbere možnosti opätovného doručenia v Aplikácii.

6.9 Ak nie je možné Zásielku doručiť adresátovi na mieste doručenia ani vrátiť Zákazníkovi na mieste vyzdvihnutia, a to najmenej po dobu 3 pracovných dní, Vodič HOPIN zabezpečí jej doručenie na adresu Nové záhrady I/13a, 821 05 Bratislava a Zásielka je skladovaná po dobu najviac jedného roka na náklady Zákazníka.

6.10 Zákazník je ďalej povinný zabezpečiť najmä:
a) riadne zabalenie Zásielky tak, aby bola dostatočne chránená pred poškodením, zničením alebo znehodnotením a nemohla poškodiť vozidlo alebo bezpečnosť prevádzky;
b) predmetom Zásielky neboli veci nevhodné na prepravu alebo zakázané, a to najmä zvieratá, potraviny alebo iný tovar vyžadujúci chladenie počas prepravy, Zásielky presahujúce hmotnosť 15 kg alebo rozmer 500 mm x 1500 mm, platné mince, bankovky, šeky, zmenky, akcie, dlhopisy a iné cenné papiere, starožitnosti, obrazy a umelecké predmety alebo iné veci zjavne vysokej hodnoty alebo nevyčísliteľnej hodnoty, tovar, vec alebo materiál, ktorého preprava je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov zakázaná alebo obmedzená a Zásielky doručované na dobierku, do vlastných rúk alebo do P. O. Boxu;
c) bolo na Zásielke vyznačená adresa doručenia, označenie adresáta a jeho telefónne číslo.

6.11 Vodič HOPIN je oprávnený odmietnuť prevziať Zásielku v prípade nesplnenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v bode 6.10 tohto článku Podmienok.

6.12 Pokiaľ Cestujúci neuvedie správnu cieľovú adresu, je Vodič HOPIN oprávnený požadovať od Cestujúceho úhradu ceny za kuriérske služby podľa skutočnej cieľovej adresy a spoločnosť HOPIN je oprávnená takúto sumu Zákazníkovi účtovať.

6.13 Ak sú Vodiči HOPIN v čase vytvorenia objednávky Zákazníkom vyťažení a žiaden Vodič HOPIN objednávku Zákazníka neprijme, spoločnosť HOPIN je po súhlase Zákazníka udelenom prostredníctvom Aplikácie oprávnená jeho objednávku sprostredkovať svojim zmluvným partnerom. V prípade sprostredkovania objednávky Zákazníkom zmluvným partnerom spoločnosti HOPIN môže byť Zákazníkovi obmedzený spôsob platby na hotovosť, v takom prípade je na obmedzený spôsob platby Zákazník v Aplikácii vopred upozornený.

6.14 Vodič HOPIN zodpovedá za Zásielku po jej prevzatí od Zákazníka. V prípade poškodenia Zásielky je Zákazník oprávnený uplatňovať nároky zo zodpovednosti za škody na Zásielke výlučne voči Vodičovi HOPIN alebo vodičovi zmluvného partnera spoločnosti HOPIN, ktorý Zákazníkovi poskytol kuriérske služby. Rovnako výlučne Vodič HOPIN alebo vodič zmluvného partnera spoločnosti HOPIN zodpovedá za riadne poskytnutie kuriérskych služieb. Pre jednoduchšie uplatnenie práv, má však Zákazník možnosť kontaktovať spoločnosť HOPIN na e-mailovej adrese bratislava@hopintaxi.com alebo prostredníctvom Aplikácie.

6.15 Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že po vytvorení objednávky na kuriérske služby, jej prijatí Vodičom HOPIN a vyzdvihnutí Zásielky nie je možné od uzatvorenej zmluvy o poskytnutí kuriérskej služby odstúpiť vzhľadom na to, že poskytnutie kuriérskych služieb začne pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ Zákazník zruší objednávku po jej prijatí Vodičom HOPIN, je Vodič HOPIN oprávnený požadovať od Zákazníka úhradu skutočne vzniknutých nákladov za prejdenú trasu do zrušenia objednávky a spoločnosť HOPIN je oprávnená sumu skutočne vzniknutých nákladov účtovať Zákazníkovi.

VII. Vodiči HOPIN

7.1 Tento článok upravuje práva a povinnosti Vodičov HOPIN pri používaní Aplikácie, poskytovaní taxislužby a kuriérskych služieb. Na Vodiča HOPIN sa vzťahujú aj ustanovenia uvedené v článkoch I. až IV. a článkoch IX.. a XI. týchto Podmienok.

7.2 Vodič HOPIN je pred používaním Aplikácie na účely poskytovania taxislužby a kuriérskych služieb povinný uzatvoriť so spoločnosťou HOPIN osobitnú zmluvu upravujúcu podmienky sprostredkovania objednávok Vodičovi HOPIN spoločnosťou HOPIN (ďalej len „Zmluva“), zmluvu o spracúvaní osobných údajov a vyjadriť súhlas s týmito Podmienkami. Právne otázky neupravené v Zmluve sa riadia príslušnými časťami týchto Podmienok vzťahujúcimi sa na Vodiča HOPIN. Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred týmito Podmienkami. Používaním Aplikácie Vodič HOPIN vyjadruje súhlas s týmito Podmienkami (v častiach, ktoré sa na Vodiča HOPIN vzťahujú).

7.3 Spoločnosť HOPIN zabezpečí prostredníctvom Aplikácie zverejnenie Vodiča HOPIN ako poskytovateľa taxislužby alebo kuriérskej služby v Aplikácii a zabezpečí sprostredkovanie objednávok Cestujúcich a Zákazníkov prostredníctvom Aplikácie. Prijatím objednávky prostredníctvom Aplikácie sa Vodič HOPIN zaväzuje, že vykoná objednanú taxislužbu alebo kuriérske služby. Podmienky zrušenia objednávky po jej prijatí Vodičom HOPIN sú predmetom Zmluvy.

7.4 Vodič HOPIN berie na vedomie, že spoločnosť HOPIN sprostredkovaním objednávok na taxislužbu a kuriérske služby nevstupuje do vzťahu medzi Vodičom HOPIN a Cestujúcim alebo Zákazníkom.

7.5 Spoločnosť HOPIN negarantuje Vodičovi HOPIN žiadne minimálne množstvo objednávok.

7.6 Spoločnosť HOPIN nemá možnosť preverovať Cestujúcich a Zákazníkov a nezodpovedá za správanie a prípadnú škodu spôsobenú Cestujúcim alebo Zákazníkom Vodičovi HOPIN.

7.7 Podmienkou používania Aplikácie ako Vodič HOPIN je zároveň aj splnenie všetkých podmienok vrátane podnikateľských oprávnení, koncesií a splnenie iných povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov, najmä zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšie. Vodič HOPIN sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu Podmienok po celú dobu používania Aplikácie ako Vodič HOPIN. Vodič HOPIN je povinný zabezpečiť, aby aj akékoľvek osoby a vozidlá, ktoré používa na poskytovanie taxislužby a kuriérskych služieb spĺňali povinnosti podľa prvej vety tohto bodu Podmienok, a to po celý čas používania Aplikácie ako Vodič HOPIN. Pokiaľ Vodič HOPIN nespĺňa povinnosti uvedené v tomto bode Podmienok, je povinný prestať používať Aplikáciu ako Vodič HOPIN.

7.8 Vodič HOPIN je zodpovedný najmä za:
a) riadne poskytnutie taxislužby,
b) škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, najmä v súvislosti s dopravnou nehodou alebo škodovou udalosťou, ktorú Vodič HOPIN zavinil,
c) riadne poskytnutie kuriérskych služieb, a
d) škodu spôsobenú na Zásielke od momentu jej prevzatia od Zákazníka okrem prípadu, kedy je škoda spôsobená nevhodným obalom, prirodzenou povahou predmetu Zásielky alebo nepredvídateľnou a neodvrátiteľnou okolnosťou (vyššia moc).

7.9 Ak Vodič HOPIN poskytuje taxislužbu alebo kuriérske služby prostredníctvom svojich vodičov, či už v pracovnoprávnom vzťahu alebo na základe osobitnej zmluvy, zodpovedá Vodič HOPIN akoby plnil sám.

7.10 Spoločnosť HOPIN na základe sprostredkovania objednávok Vodičom HOPIN zabezpečuje prijatie platby kartou od Zákazníkov a Cestujúcich a ich následné poukázanie v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve na účet zadaný Vodičom HOPIN. Spoločnosť HOPIN však nenesie zodpovednosť za platby vykonané Zákazníkmi a Cestujúcimi. Vodič HOPIN je povinný bezodkladne poskytnúť na požiadanie spoločnosti HOPIN súčinnosť potrebnú pre prešetrenie transakcie, a to najmä poskytnutím informácií o poskytnutej taxislužbe alebo kuriérskej službe.

7.11 Vodič HOPIN berie na vedomie a súhlasí s tým, že Cestujúcim a Zákazníkom je umožnené prostredníctvom Aplikácie hodnotiť Vodičov HOPIN a hodnotenie je pre Užívateľov viditeľné aj pri vytváraní objednávky, čo môže ovplyvniť počet objednávok pre Vodiča HOPIN.

7.12 Spoločnosť HOPIN je oprávnená Vodičovi HOPIN po sťažnostiach Cestujúcich alebo Zákazníkov, zistení porušenia povinností Vodiča HOPIN vyplývajúcich zo Zmluvy, z týchto Podmienok alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä v prípade nedostatočného hodnotenia Vodiča HOPIN v Aplikácii, prekročenia v Zmluve dohodnutého množstva odmietnutých objednávok za týždeň, nedosiahnutia v Zmluve dohodnutého percentuálneho podielu prijímania objednávok alebo porušenia zákazu konkurenčnej činnosti dohodnutého v Zmluve, dočasne alebo natrvalo zablokovať alebo zrušiť účet Vodiča HOPIN a neumožniť mu ďalej používať Aplikáciu ani opätovnú registráciu, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

7.13 Vodič HOPIN sa zaväzuje nepoškodzovať dobré meno spoločnosti HOPIN, dodržiavať pravidlá slušného správania pri kontakte so Zákazníkmi a Cestujúcimi a dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

7.14 Ak nie je možné Zásielku doručiť adresátovi na mieste doručenia ani vrátiť Zákazníkovi na mieste vyzdvihnutia, a to najmenej po dobu 3 pracovných dní, Vodič HOPIN zabezpečí jej doručenie na adresu Nové záhrady I/13a, 821 05 Bratislava.

7.15 Pri ukončení podnikateľskej činnosti alebo strate potrebných oprávnení na vykonávanie činnosti, je Vodič HOPIN povinný spoločnosť HOPIN bezodkladne informovať a prestať používať Aplikáciu ako Vodič HOPIN.

7.16 Ak nie je na miesto vyzdvihnutia alebo miesto doručenia možný bezpečný a neobmedzený prístup osobným motorovým vozidlom, alebo zadané adresy nie sú správne alebo úplné, postupuje Vodič HOPIN podľa článku V. bod 5.10 alebo 5.11 týchto Podmienok v prípade poskytovania taxislužby alebo článku VI. bodu 6.5 alebo 6.6 týchto Podmienok v prípade poskytovania kuriérskej služby. Pri neprítomnosti Cestujúceho na zvolenej adrese vyzdvihnutia postupuje Vodič HOPIN podľa článku V. bodu 5.12 týchto Podmienok.

7.17 V prípadoch zrušenia objednávky na taxislužbu uvedených v čl. V. bod 5.7, 5.10, 5.11 alebo 5.12 má Vodič HOPIN nárok požadovať od Cestujúceho storno poplatok vo výške a za podmienok dohodnutých v Zmluve.

7.18 Vodič HOPIN sa zaväzuje Aplikáciu nezneužívať, a to najmä na získavanie kontaktov na Cestujúcich a Zákazníkov a obchádzanie objednávania taxislužby alebo kuriérskej služby prostredníctvom Aplikácie.

VIII. Parkovacie lístky

8.1 Užívateľovi je umožnené prostredníctvom Aplikácie zakúpiť Parkovacie lístky, ktoré slúžia na úhradu parkovného u prevádzkovateľov parkovacích systémov, s ktorými má spoločnosť HOPIN uzatvorenú zmluvu. Aktuálne je možné prostredníctvom Aplikácie zakúpiť Parkovacie lístky vydávané prevádzkovateľom: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 603 481, a to v rámci parkovacieho systému ParkSys, ktorý sa používa v Bratislave.

8.2 Pre možnosť zakúpenia Parkovacieho lístka je potrebné umožniť Aplikácii sledovanie polohy mobilného zariadenia.

8.3 Parkovacie lístky zakúpené prostredníctvom Aplikácie je možné použiť len na úhradu parkovného za osobné motorové vozidlá.

8.4 Užívateľ je povinný si pred zakúpením Parkovacieho lístka a zaparkovaním na zvolenom parkovacom mieste overiť, či je ním zvolené parkovacie miesto súčasťou parkovacieho systému prevádzkovaného prevádzkovateľom vymedzeným v bode 8.1 týchto Podmienok. Spoločnosť HOPIN nezodpovedá za akúkoľvek škodu, vrátane sankcií uložených Užívateľovi, v prípade nesplnenia povinnosti Užívateľa vymedzenej v predchádzajúcej vete tohto bodu Podmienok, a teda najmä v prípade, ak Užívateľ zakúpi Parkovací lístok prostredníctvom Aplikácie a zaparkuje na parkovacom mieste, ktoré nie je súčasťou parkovacieho systému, na ktorý sa zakúpený Parkovací lístok vzťahuje alebo zaparkuje na nevyznačenom mieste.

8.5 Spoločnosť HOPIN nie je prevádzkovateľom parkovacieho systému. Prostredníctvom Aplikácie je Užívateľovi zabezpečené len sprostredkovania predaja Parkovacieho lístka od prevádzkovateľa parkovacieho systému. Spoločnosť HOPIN preto nezodpovedá za samotné poskytnutie služby.

8.6 Za Parkovací lístok zakúpený prostredníctvom Aplikácie je možné zaplatiť platobnou kartou alebo z peňažných prostriedkov Užívateľa evidovaných v Elektronickej peňaženke. Pravidlá používania Elektronickej peňaženky na zakúpenie Parkovacieho lístka sú predmetom osobitných všeobecných obchodných podmienok dostupných na https://hopintaxi.com/terms-bus-ep/. Prevádzkovateľ parkovacieho systému môže umožniť aj iné spôsoby platby (parkovacie karty), ktoré sa budú riadiť podmienkami určenými prevádzkovateľom parkovacieho systému a spoločnosť HOPIN v takom prípade umožňuje prostredníctvom Aplikácie len evidenciu vykonaného spôsobu platby a jej sprostredkovanie prevádzkovateľovi parkovacieho systému, teda spoločnosť HOPIN v takom prípade nie je poskytovateľom akejkoľvek platobnej služby.

8.7 Cena Parkovacieho lístka je dostupná v Aplikácii.

8.8 Užívateľ si v Aplikácii zvolí dĺžku trvania platnosti Parkovacieho lístka, minimálna dĺžka trvania platnosti Parkovacieho lístka je 30 minút.

8.9 Pred skončením platnosti Parkovacieho lístka je Užívateľovi prostredníctvom Aplikácie doručené upozornenie na koniec platnosti Parkovacieho lístka. Užívateľ má následne možnosť zakúpiť prostredníctvom Aplikácie ďalší Parkovací lístok so zvolením dĺžky trvania jeho platnosti.

8.10 Po zakúpení Parkovacieho lístka je Užívateľovi doručené prostredníctvom Aplikácie a na Užívateľom zadanú e-mailovú adresu potvrdenie o zakúpení Parkovacieho lístka. Parkovací lístok je platný od momentu jeho zakúpenia prostredníctvom Aplikácie.

8.11 Užívateľ berie na vedomie, že po zakúpení Parkovacieho lístka prostredníctvom Aplikácie a úplnom poskytnutí služby nie je možné odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom parkovacieho systému vzhľadom na to, že s poskytovaním služby sa začína skôr ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

8.12 Prostredníctvom Aplikácie je možné zakúpiť aj zľavnené alebo zvýhodnené Parkovacie lístky. V prípade voľby zľavneného alebo zvýhodnené Parkovacieho lístka zodpovedá za splnenie podmienok na jeho používanie výlučne Užívateľ a spoločnosť HOPIN nezodpovedá za akúkoľvek škodu, vrátane sankcií uložených Užívateľovi, pokiaľ Užívateľ podmienky pre zľavnený alebo zvýhodnený Parkovací lístok nespĺňa. Podmienky pre zľavnené alebo zvýhodnené Parkovacie lístky stanovuje prevádzkovateľ parkovacieho systému.

8.13 Podmienky stanovené prevádzkovateľom parkovacieho systému sú dostupné na paas.sk a parking.kosice.sk.

IX. Reklamácie

9.1 Aj napriek tomu, že spoločnosť HOPIN nezodpovedá za riadne poskytnutie služieb Vodičmi HOPIN a prevádzkovateľom parkovacieho systému, spoločnosť HOPIN umožňuje prijatie reklamácie poskytnutej taxislužby, kuriérskej služby alebo služby parkovania prostredníctvom formulára v Aplikácii, správy prostredníctvom Aplikácie, zaslaním e-mailu na bratislava@hopintaxi.com alebo pomocou kontaktného formulára dostupného na webovej stránke, a jej následné postúpenie konkrétnemu Vodičovi HOPIN, vodičovi zmluvného partnera spoločnosti HOPIN alebo prevádzkovateľovi parkovacieho systému. Zodpovedným z vadného plnenia objednanej taxislužby alebo kuriérskych služieb je však vždy Vodič HOPIN, vodič zmluvného partnera spoločnosti HOPIN alebo prevádzkovateľ parkovacieho systému.

9.2 Reklamáciu taxislužby alebo kuriérskej služby je potrebné uskutočniť bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich poskytnutia alebo zrušenia objednávky.

9.3 Reklamáciu poskytnutej služby parkovania je potrebné uskutočniť bezodkladne, najneskôr do lehoty určenej prevádzkovateľom parkovacieho systému.

9.4 Cestujúci a Zákazník berú na vedomie, že k uplatneniu reklamácie taxislužby alebo kuriérskej služby prichádza až momentom jej postúpenia Vodičovi HOPIN, vodičovi zmluvného partnera spoločnosti HOPIN alebo prevádzkovateľovi parkovacieho systému, o čom je Cestujúci alebo Zákazník informovaný.

9.5 Vodič HOPIN sa zaväzuje vybaviť reklamáciu taxislužby alebo kuriérskej služby bezodkladne, v zložitých prípadoch do 3 pracovných odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr do 30 dní odo dňa jej prijatia a po jej prijatí (postúpení od spoločnosti HOPIN) vystaviť Cestujúcemu alebo Zákazníkovi potvrdenie o prijatí reklamácie. V prípade reklamácie uplatnenej prostredníctvom spoločnosti HOPIN vystavuje potvrdenie o prijatí reklamácie spoločnosť HOPIN v mene Vodiča HOPIN.

9.6 Užívateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu transakcie uskutočnenej prostredníctvom Aplikácie na e-mailovej adrese bratislava@hopintaxi.com, prostredníctvom Aplikácie alebo prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na webovej stránke. Reklamáciu transakcie uskutočnenej prostredníctvom Aplikácie je potrebné vykonať najneskôr do 30 dní odo dňa jej uskutočnenia. Spoločnosť HOPIN vybaví reklamáciu transakcie uskutočnenej prostredníctvom Aplikácie bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa jej prijatia.

9.7 Užívatelia sú povinní poskytnúť súčinnosť potrebnú pre objasnenie uplatnenej reklamácie.

X. Orgán dozoru a alternatívne riešenie sporov

10.1 Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

10.2 Spotrebiteľ má právo sa obrátiť s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo sa obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie sporu. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov je možné podať aj prostredníctvom platformy dostupnej na internetovej adrese
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Užívateľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči spoločnosti HOPIN bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HOPIN. Užívateľ nie je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku voči spoločnosti HOPIN.

11.2 Rozhodným právom pre riešenie sporov je právo Slovenskej republiky a príslušnými súdmi sú súdy Slovenskej republiky. Ak Užívateľ nemá bydlisko, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky, súdom príslušným na riešenie sporov je súd Slovenskej republiky určený podľa sídla spoločnosti HOPIN.

11.3 Tieto Podmienky môžu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách, pričom rozhodujúca je verzia v slovenskom jazyku.

11.4 Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok stane neplatným alebo neúčinným, sme oprávnení ho nahradiť iným ustanovením s čo najbližším obsahom a účelom k pôvodnému ustanoveniu a takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá vplyv na platnosť a účinnosť iných ustanovení týchto Podmienok.

11.5 Sme oprávnení kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia alebo upozornenia.

11.6 Tieto Podmienky a ich zmeny sa stávajú účinnými momentom ich zverejnenia.

11.7 Užívateľ nás môže kedykoľvek v prípade otázok alebo potreby technickej pomoci kontaktovať na bratislava@hopintaxi.com.