Privacy policy

Zásady ochrany osobných údajov

 

Privacy policy

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

I.
Zásady

1.1
Spoločnosť HOPIN, s. r. o., so sídlom Nové záhrady I 16450/13A, 821 05 Bratislava, IČO: 45 643 423, zapísaná v obchodnom registri Mestskému súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka č. 66329/B (ďalej len „HOPIN“), ako prevádzkovateľ aplikácie s názvom HOPIN určenej pre mobilné zariadenia, najmä smartfóny a tablety, prostredníctvom ktorej je možné objednať prepravu osôb, kuriérske služby, zakúpiť lístky na verejnú dopravu vybraných dopravcov a zakúpiť parkovacie lístky (ďalej len „Aplikácia“), je prevádzkovateľom osobných údajov užívateľov získaných prostredníctvom Aplikácie.

1.2
Spoločnosť HOPIN ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Za účelom splnenia povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich za Nariadenia prevádzkovateľ pripravil v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia túto Informáciu o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Informácia“).

1.3
Spoločnosť HOPIN určila v súlade s čl. 37 Nariadenia zodpovednú osobu, ktorú je možné kontaktovať na lorincz@hopintaxi.com.

1.4
Spoločnosť HOPIN spracúva osobné údaje nasledujúcich kategórii dotknutých osôb:
a) užívateľov Aplikácie, ktorí si v Aplikácii vytvoria účet (profil) alebo používajú Aplikáciu bez vytvorenia účtu (profilu) a majú záujem prostredníctvom Aplikácie vytvárať objednávky na prepravu osôb, kuriérske služby,nakupovať cestovné lístky alebo parkovacie lístky, vrátane firemných zákazníkov (ďalej len „Užívateľ“), a
b) adresátov zásielok pri objednaní kuriérskych služieb,
c) dieťaťa pre ktorého sa objednáva preprava, a to pri využívaní služby HOPIN Kids,
d) užívateľov Aplikácie, ktorí sa zaregistrujú v Aplikácii ako poskytovatelia taxislužby alebo kuriérskych služieb (ďalej len „Vodič HOPIN“).

1.5
Informácia o spracúvaní osobných údajov pri používaní Elektronickej peňaženky a nákupe cestovných lístkov na verejnú dopravu u vybraných dopravcov prostredníctvom Aplikácie je predmetom osobitného dokumentu dostupného na https://hopintaxi.com/terms-bus-ep/.

II.
Užívatelia

2.1
Spoločnosť HOPIN pri používaní Aplikácie Užívateľmi spracúva nasledovné osobné údaje:
a) meno a priezvisko,
b) vek,
c) e-mailová adresa,
d) telefónne číslo a
e) aktuálna poloha a zvolená cieľová adresa alebo adresa doručenia,
f) označenie (môže byť aj meno a priezvisko), adresa a telefónne číslo adresáta pri objednaní kuriérskych služieb,
g) meno (bez priezviska) a vek dieťaťa pre ktoré je objednaná taxislužba prostredníctvom HOPIN Kids,
h) štátnu poznávaciu značku motorového vozidla, pre ktoré Užívateľ prostredníctvom Aplikácie zakúpil parkovací lístok,
i) meno, priezvisko, adresa a iné údaje zadané Užívateľom pri uplatnení žiadosti dotknutej osoby v zmysle Nariadenia

2.1
Dotknutými osobami sú:
a) Užívatelia, a
b) adresát pri objednaní kuriérskych služieb.
c) dieťa, pre ktoré Užívateľ objedná taxislužbu prostredníctvom HOPIN Kids.

2.3
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je:
a) plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, ktorou je zmluva o preprave osôb alebo zmluva o poskytnutí kuriérskych služieb uzatvorená medzi Užívateľom a Vodičom HOPIN prostredníctvom Aplikácie, zmluva ktorej predmetom je poskytnutie prepravy na základe zakúpeného cestovného lístka prostredníctvom Aplikácie uzatvorená medzi Užívateľom a dopravcom a zmluva, ktorej predmetom je poskytnutie služby parkovania na základe parkovacieho lístka zakúpeného prostredníctvom Aplikácie medzi Užívateľom a prevádzkovateľom parkovacieho systému,
b) oprávnené záujmy podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorými sú najmä zlepšovanie služieb, zlepšovanie funkcií Aplikácie, umožnenie zistenia presného miesta vyzdvihnutia, umožnenie zistenia a zaznamenania miesta parkovania a predchádzanie zneužívaniu Aplikácie alebo používaniu Aplikácie v rozpore s podmienkami používania,
c) plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, ktorou je evidencia a vybavovanie žiadostí dotknutých osôb v zmysle Nariadenia.

2.4
Účelom spracúvania osobných údajov Užívateľov je registrácia v Aplikácii, uzatvorenie zmlúv vymedzených v bode 2.3 písm. a) tohto článku Informácie prostredníctvom Aplikácie, sprostredkovanie objednávok Užívateľov prostredníctvom Aplikácie Vodičom HOPIN, zlepšovanie funkcií Aplikácie, predchádzanie zneužívaniu Aplikácie alebo používaniu Aplikácie v rozpore s podmienkami používania a vybavovanie žiadostí dotknutých osôb v súlade s Nariadením.

2.5
Niektoré osobné údaje, najmä meno, e-mailová adresa a telefónne číslo sú povinnými údajmi pre registráciu v Aplikácii a tieto údaje spolu s aktuálnou adresou a cieľovou adresou alebo adresou doručenia je potrebné zadať pre vytváranie objednávok na taxislužbu a kuriérske služby a na uzatvorenie zmlúv o preprave osôb (taxislužbe) a zmlúv o poskytovaní kuriérskych služieb, sú preto zmluvnou požiadavkou, bez ktorých poskytnutia nie je možné uzatvoriť zmluvu o preprave osôb (taxislužbe) a zmluvu o poskytnutí kuriérskych služieb. Niektoré ďalšie údaje, ako napríklad štátna poznávacia značka, môžu byť osobným údajom identifikujúcim fyzickú osobu, tieto údaje je ale potrebné zadať pre možnosť zakúpenia parkovacieho lístku prostredníctvom Aplikácie v súlade s podmienkami určenými prevádzkovateľmi parkovacích systémov, preto sú zmluvnou požiadavkou, bez ktorých poskytnutia nie je možné uzatvoriť zmluvu. V prípade osobných údajov podľa bodu 2.1 písm. i) tohto článku ide o zákonnú povinnosť spoločnosti HOPIN ako prevádzkovateľa osobných údajov a pokiaľ spoločnosť HOPIN nebude schopná dotknutú osobu pre neposkytnutie osobných údajov identifikovať, môže spoločnosť HOPIN odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby.

2.6
Spoločnosť HOPIN nespracúva osobitné kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 Nariadenia.

2.7
Získané osobné údaje Užívateľov môžu byť predmetom profilovania, ktorého cieľom je výlučne lepšie nastavenie marketingovej kampane a marketingových ponúk adresovaných Užívateľom.

2.8
Spoločnosť HOPIN osobné údaje Užívateľov poskytuje nasledovným príjemcom:
a) Vodičom HOPIN ako poskytovateľom prepravy osôb (taxislužby) a poskytovateľom kuriérskych služieb alebo vodičom zmluvných partnerov spoločnosti HOPIN, za predpokladu, že Vodiči HOPIN sú vyťažení a Užívateľ súhlasí so sprostredkovaním jeho objednávky zmluvným partnerom spoločnosti HOPIN prostredníctvom Aplikácie,
b) banke, ktorá zabezpečuje zúčtovanie prijatých platieb a platobnú bránu,
c) dopravcom a prevádzkovateľom parkovacích systémov,
d) odborným poradcom, najmä účtovným a právnym,
e) spoločnostiam zabezpečujúcim zasielanie e-mailových oznámení (Mail Chimp), a
f) poskytovateľom cloudových služieb.

2.9
Spoločnosť HOPIN uzatvára s Vodičmi HOPIN ako sprostredkovateľmi v zmysle čl. 4 ods. 8 Nariadenia zmluvu o spracúvaní osobných údajov v súlade s čl. 28 ods. 2 Nariadenia, ktorej predmetom je záväzok Vodičov HOPIN zabezpečiť ochranu spracúvaných osobných údajov Užívateľov.

2.10
Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Európskej únie alebo právom členského štátu sa nepovažujú za príjemcov, preto tu nebudú ako príjemcovia uvádzané.

2.11
Osobné údaje sú spracúvané primárne v členských štátoch Európskej únie. Spoločnosť HOPIN nezamýšľa uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Spoločnosť HOPIN však môže v prípade potreby uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii na základe rozhodnutí o primeranosti v súlade s čl. 45 Nariadenia alebo po prijatí primeraných záruk podľa čl. 46 Nariadenia a za predpokladu, že dotknuté osoby budú mať k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy alebo v prípade výnimiek podľa čl. 49 Nariadenia. V prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii je spoločnosť HOPIN povinná dotknutú osobu o tom informovať.

2.12
Osobné údaje Užívateľov sú uchovávané len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania osobných údajov:
a) v prípade osobných údajov spracúvaných na účel registrácie v Aplikácii, sú osobné údaje uchovávané po dobu registrácie Užívateľa v Aplikácii a následne sú bezodkladne vymazané pokiaľ nie sú tie isté osobné údaje spracúvané súčasne aj na iný účel,
b) prípade osobných údajov spracúvaných na účel uzatvorenia zmlúv vymedzených v bode 2.3 písm. a) tohto článku Informácie po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu (poskytnutie objednanej služby) a následne sú v účte Užívateľa evidované po dobu existencie účtu Užívateľa, a to aj prostredníctvom histórie objednávok a nákupov Užívateľa, najkratšie sú však osobné údaje evidované po dobu plynutia premlčacích dôb vyplývajúcich z práv Užívateľa v súvislosti s objednanou službou,
c) v prípade osobných údajov spracúvaných za účelom vybavenia a evidencie žiadostí dotknutých osôb o uplatnenie práv v zmysle Nariadenia sa osobné údaje uchovávajú najdlhšie po dobu jedného roka odo dňa vybavenia žiadosti a následne sú vymazané.

III.
Vodiči HOPIN

3.1
Spoločnosť HOPIN pri spracúvaní osobných údajov Vodičov HOPIN spracúva nasledovné osobné údaje:
a) meno a priezvisko,
b) obchodné meno,
c) e-mailová adresa,
d) údaje o vozidle,
e) aktuálna poloha a údaje o aktivite prostredníctvom Aplikácie,
f) miesto podnikania,
g) číslo bankového účtu,
h) telefónne číslo,
i) iné údaje vyplývajúce z dokumentov predložených Vodičom HOPIN za účelom preukázania oprávnenia vykonávať podnikateľskú činnosť a poskytovať taxislužbu alebo kuriérske služby,
j) iné údaje uvedené Vodičom HOPIN pri uplatnení žiadosti dotknutej osoby v zmysle Nariadenia.

3.2
Dotknutými osobami sú Vodiči HOPIN, teda osoby zaregistrované v Aplikácii za účelom poskytovania taxislužby alebo kuriérskych služieb, ktoré majú so spoločnosťou HOPIN uzatvorenú osobitnú zmluvu alebo poskytujú taxislužbu alebo kuriérske služby na základe pracovného alebo obchodného zmluvného vzťahu s Vodičom HOPIN.

3.3
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je:
a) plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, ktorou je zmluva o sprostredkovaní uzatváraná medzi Vodičom HOPIN a spoločnosťou HOPIN a zmluva o preprave osôb alebo zmluva o poskytnutí kuriérskych služieb uzatvorená medzi Užívateľom a Vodičom HOPIN prostredníctvom Aplikácie,
b) oprávnené záujmy podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorými sú najmä kontrola plnenia zákonných povinností Vodičmi HOPIN, zlepšovanie funkcionality Aplikácie, efektívne využívanie Vodičov HOPIN podľa ich aktuálnej polohy, zabezpečenie prehľadu o vyťaženosti Vodičov HOPIN a ich aktivity a predchádzanie zneužívaniu Aplikácie.
c) plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, ktorou je vedenie účtovníctva a evidencia a vybavovanie žiadostí dotknutých osôb v zmysle Nariadenia.

3.4
Účelom spracúvania osobných údajov Vodičov HOPIN je sprostredkovanie ponuky Vodičov HOPIN na uzatvorenie zmluvy o preprave osôb (taxislužby) alebo zmluvy o poskytnutí kuriérskych služieb prostredníctvom Aplikácie Užívateľom, spracúvanie platieb od Užívateľov a ich zasielanie Vodičom HOPIN, zabezpečenie funkčnosti a efektívnosti Aplikácie, kontrola dodržiavania povinností Vodičmi HOIPIN, evidencia údajov o uskutočnených jazdách, vystavovanie faktúr na províziu a vedenie účtovníctva.

3.5
Niektoré osobné údaje, najmä meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, údaje o vozidle a umožnenie získavania údajov o aktuálnej polohe je potrebné zadať alebo umožniť získavať pre plnenie zmluvy o sprostredkovaní uzatvorenej so spoločnosťou HOPIN a pre prijímanie objednávok na taxislužbu a kuriérske služby prostredníctvom Aplikácie, sú preto zmluvnou požiadavkou, bez ktorých poskytnutia nebude Vodičovi HOPIN umožnená registrácia v Aplikácii a nebude mu umožnené prijímať objednávky Užívateľov. V prípade osobných údajov v zmysle bodu 3.1 písm. j) tohto článku Informácie ide o zákonnú povinnosť spoločnosti HOPIN ako prevádzkovateľa osobných údajov a pokiaľ spoločnosť HOPIN nebude schopná dotknutú osobu pre neposkytnutie osobných údajov identifikovať, môže spoločnosť HOPIN odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby. V prípade obchodného mena, miesta podnikania, čísla bankového účtu, ide o osobné údaje potrebné pre vedenie účtovníctva, teda rovnako pre splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti HOPIN.

3.6
Spoločnosť HOPIN nespracúva osobitné kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 Nariadenia.

3.7
Spracúvané osobné údaje a iné údaje Vodičov HOPIN spoločne s hodnotením Vodičov HOPIN vykonaným Užívateľmi prostredníctvom Aplikácie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania. Automatizované individuálne rozhodovanie slúži na selektívne zobrazenie objednávok Užívateľov jednotlivým Vodičom HOPIN. Pri automatizovanom individuálnom rozhodovaní sa používajú najmä údaje o aktuálnej polohe Vodiča HOPIN, hodnotenie Vodiča HOPIN v Aplikácii, predchádzajúce objednávky, najmä pomer prijatých objednávok a prípadné stornovanie objednávky, typ vozidla, prípadné poskytovanie príplatkových služieb. Dôsledkom automatizovaného individuálneho rozhodovania je selektívne zobrazovanie objednávok Užívateľov jednotlivým Vodičom HOPIN a v prípadoch zlého hodnotenia Vodiča HOPIN alebo vysokého pomeru neprijatých objednávok aj čiastočné alebo úplné obmedzenie zobrazovania objednávok.

3.8
Spoločnosť HOPIN osobné údaje Vodičov HOPIN poskytuje nasledovným príjemcom:
a) Užívateľom ako objednávateľom taxislužby alebo kuriérskej služby,
b) banke, ktorá zabezpečuje zúčtovanie prijatých platieb a platobnú bránu,
c) odborným poradcom, najmä účtovným a právnym,
d) spoločnostiam zabezpečujúcim zasielanie e-mailových oznámení (Mail Chimp), a
e) poskytovateľom cloudových služieb.

3.9
Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Európskej únie alebo právom členského štátu sa nepovažujú za príjemcov, preto tu nebudú ako príjemcovia uvádzané.

3.10
Osobné údaje sú spracúvané primárne v členských štátoch Európskej únie. Spoločnosť HOPIN nezamýšľa uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Spoločnosť HOPIN však môže v prípade potreby uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii na základe rozhodnutí o primeranosti v súlade s čl. 45 Nariadenia alebo po prijatí primeraných záruk podľa čl. 46 Nariadenia a za predpokladu, že dotknuté osoby budú mať k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy alebo v prípade výnimiek podľa čl. 49 Nariadenia. V prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii je spoločnosť HOPIN povinná dotknutú osobu o tom informovať.

3.11
Osobné údaje Vodičov HOPIN sú uchovávané len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania osobných údajov:
a) v prípade osobných údajov spracúvaných na účel registrácie v Aplikácii, sú osobné údaje uchovávané po dobu registrácie v Aplikácii a následne sú bezodkladne vymazané pokiaľ nie sú tie isté osobné údaje spracúvané súčasne aj na iný účel,
b) v prípade osobných údajov spracúvaných na účel uzatvorenia zmluvy o prepravy osôb (taxislužby) a zmluvy o poskytnutí kuriérskych služieb sú osobné údaje uchovávané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu (poskytnutie taxislužby alebo kuriérskej služby) a následne sú v Účte Vodiča HOPIN evidované po dobu existencie Účtu Vodiča HOPIN, a to aj prostredníctvom histórie objednávok Vodiča HOPIN, najkratšie sú však osobné údaje evidované po dobu plynutia premlčacích dôb vyplývajúcich z objednanej taxislužby alebo kuriérskej služby,
c) v prípade osobných údajov potrebných pre vedenie účtovníctva, sú osobné údaje evidované po dobu vyžadovanú všeobecne záväznými právnymi predpismi pre účtovné a daňové doklady,
d) v prípade osobných údajov spracúvaných za účelom vybavenia a evidencie žiadostí dotknutých osôb o uplatnenie práv v zmysle Nariadenia sa osobné údaje uchovávajú najdlhšie po dobu jedného roka odo dňa vybavenia žiadosti a následne sú vymazané.

3.12 Digitálny COVID preukaz EÚ sa spracováva na právnom základe, ktorým je súhlas dotknutej osoby.

IV. Iné fyzické osoby – podnikatelia, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu, osoby oprávnené konať v mene zmluvných partnerov a zástupcovia (zamestnanci) zmluvných partnerov

4.1 Spoločnosť HOPIN pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb – podnikateľov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu, osôb oprávnených konať v mene zmluvných partnerov a zástupcov (zamestnancov) zmluvných partnerov spracúva nasledovné osobné údaje, ktoré získala priamo od dotknutých osôb, z verejne prístupného zdroja, ktorým je najmä obchodný alebo živnostenský register alebo v prípade zástupcov (zamestnancov) od svojho zmluvného partnera, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, a to v rozsahu:
a) akademický titul, meno, priezvisko,
b) obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa,
c) miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa,
d) pracovné, služobné lebo funkčné zaradenie zástupcu zmluvného partnera alebo jeho štatutárneho orgánu,
e) telefónne číslo,
f) emailová adresa,
g) podpis,
h) informácie, ktoré sú obsahom e-mailovej komunikácie na účely plnenia zmluvy alebo vedenia evidencie, ktorej vedenie je prevádzkovateľovi uložené zákonom alebo na základe zákona.

4.2 Dotknutými osobami sú:
a) fyzické osoby – podnikatelia (okrem Vodičov HOPIN), s ktorými má spoločnosť HOPIN uzatvorenú zmluvu,
b) osoby oprávnené konať v mene zmluvných partnerov,
c) zástupcovia (zamestnanci) zmluvných partnerov

4.3 Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je:
a) v prípade fyzických osôb – podnikateľov a štatutárnych zástupcov zmluvných partnerov plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, ktorou je príslušná zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou HOPIN a jej zmluvným partnerom,
b) v prípade osôb, ktoré sú zamestnancami zmluvného partnera HOPIN § 78 ods. 3 Zákona. Zdrojom získania osobných údajov dotknutej osoby je jej zamestnávateľ, ktorý je zároveň zmluvným partnerom HOPIN, a ktorý má ako zamestnávateľ v zmysle uvedeného ustanovenia Zákona oprávnenie „poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby.“
c) plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, ktorou je evidencia a vybavovanie žiadostí dotknutých osôb v zmysle Nariadenia.

4.4 Účelom spracúvania osobných údajov fyzických osôb – podnikateľov, s ktorými má HOPIN uzatvorenú zmluvu, osôb oprávnených konať v mene zmluvných partnerov a zástupcov (zamestnancov) zmluvných partnerov je uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy medzi zmluvným partnerom spoločnosti HOPIN a výkon práv a povinností vyplývajúcich z takejto zmluvy, vykonania opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy, vedenie evidencie zástupcov, respektíve zamestnancov zmluvných partnerov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko – odberateľských vzťahov a vybavovanie žiadostí dotknutých osôb v súlade s Nariadením.

4.5 Spoločnosť HOPIN nespracúva osobitné kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 Nariadenia.

4.6 Získané osobné údaje fyzických osôb – podnikateľov, s ktorými má HOPIN uzatvorenú zmluvu, osôb oprávnených konať v mene zmluvných partnerov a zástupcov (zamestnancov) zmluvných partnerov nie sú predmetom profilovania ani inej formy automatizovaného individuálneho rozhodovania.

4.7 Spoločnosť HOPIN osobné údaje fyzických osôb – podnikateľov, s ktorými má HOPIN uzatvorenú zmluvu, osôb oprávnených konať v mene zmluvných partnerov a zástupcov (zamestnancov) zmluvných partnerov môže poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu zmluvným partnerom v oblasti spracovania účtovnej agendy a poradenských služieb (sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov.

4.8 Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Európskej únie alebo právom členského štátu sa nepovažujú za príjemcov, preto tu nebudú ako príjemcovia uvádzané.

4.9 Osobné údaje sú spracúvané primárne v členských štátoch Európskej únie. Spoločnosť HOPIN nezamýšľa uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Spoločnosť HOPIN však môže v prípade potreby uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii na základe rozhodnutí o primeranosti v súlade s čl. 45 Nariadenia alebo po prijatí primeraných záruk podľa čl. 46 Nariadenia a za predpokladu, že dotknuté osoby budú mať k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy alebo v prípade výnimiek podľa čl. 49 Nariadenia. V prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii je spoločnosť HOPIN povinná dotknutú osobu o tom informovať.

4.10 Osobné údaje fyzických osôb – podnikateľov, s ktorými má HOPIN uzatvorenú zmluvu, osôb oprávnených konať v mene zmluvných partnerov a zástupcov (zamestnancov) zmluvných partnerov sú uchovávané len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania osobných údajov:
a) Osobné údaje sú spracúvané a uchovávané počas trvania zmluvy, v súvislosti s ktorou boli získané. Po ukončení zmluvného vzťahu alebo záväzkov z neho vyplývajúcich alebo súvisiacich s ním sú osobné údaje uložené na obdobie vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch. Po uplynutí zákonných lehôt sú následne osobné údaje zlikvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.
b) V prípade osobných údajov spracúvaných za účelom vybavenia a evidencie žiadostí dotknutých osôb o uplatnenie práv v zmysle Nariadenia sa osobné údaje uchovávajú najdlhšie po dobu jedného roka odo dňa vybavenia žiadosti a následne sú vymazané.

4.11 Ak si v našej aplikácii objednáte parkovací lístok v zóne mestského parkovacieho systému v Bratislave (PAAS), Vaše osobné údaje spracúva ako prevádzkovateľ Hlavné mesto SR Bratislava a to na účel: realizácia parkovacej politiky hlavného mesta. Konáme súčasne aj ako sprostredkovatelia Hlavného mesta podľa čl. 28 GDPR. Bližšie informácie nájdete vo Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov – Parkovacia politika.

V.
Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely

5.1
Spoločnosť HOPIN spracúva osobné údaje Užívateľov aj na marketingové účely, a to nasledovné kategórie osobných údajov:
a) oslovenie,
b) meno a priezvisko,
c) vek,
d) e-mailová adresa.

5.2
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pre marketingové účely je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

5.3
Dotknutými osobami sú Užívatelia Aplikácie, ktorí dajú spoločnosti HOPIN súhlas na spracúvanie osobných údajov pre marketingové účely.

5.4
Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia marketingových kampaní spoločnosti HOPIN, a to aj prostredníctvom zasielania elektronickej pošty a prispôsobenie a zlepšenie marketingových kampaní pre cieľové skupiny.

5.5
Spoločnosť HOPIN nespracúva osobitné kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 Nariadenia. Osobné údaje Užívateľov môžu byť predmetom profilovania, ktorého cieľom je prispôsobenie zasielaných marketingových správ pre Užívateľa. Za týmto účelom môžu byť osobné údaje Užívateľa posudzované súborne a Užívateľ môže byť na základe spracúvaných osobných údajov zaradený do marketingovej kategórie. Výsledky profilovania sú použité výlučne na marketingové účely.

5.6
Spoločnosť HOPIN osobné údaje Užívateľov spracúvané na marketingové účely poskytuje spoločnostiam zabezpečujúcim marketingové služby, najmä priamy marketing (MailChimp, Amazon Simple Email Service).

5.7
Osobné údaje sú spracúvané primárne v členských štátoch Európskej únie. Spoločnosť HOPIN nezamýšľa uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Spoločnosť HOPIN však môže v prípade potreby uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii na základe rozhodnutí o primeranosti v súlade s čl. 45 Nariadenia alebo po prijatí primeraných záruk podľa čl. 46 Nariadenia a za predpokladu, že dotknuté osoby budú mať k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy alebo v prípade výnimiek podľa čl. 49 Nariadenia. V prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii je spoločnosť HOPIN povinná dotknutú osobu o tom informovať.

5.8
Osobné údaje sú uchovávané po dobu registrácie Užívateľa v Aplikácii alebo do odvolania súhlasu Užívateľa so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, podľa toho čo nastane skôr.

5.9
Užívateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, a to zaslaním e-mailu na adresu bratislava@hopintaxi.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.


VI.
Firemní zákazníci

6. 1
Za firemného zákazníka sa považuje fyzická osoba, ktorá na základe pracovného vzťahu alebo iného obdobného vzťahu k spoločnosti (zamestnávateľovi), objednáva prostredníctvom zriadeného firemného portálu v Aplikácii prepravu osôb (taxislužbu) alebo kuriérske služby, a to v mene a na účet spoločnosti (zamestnávateľa), s ktorou má spoločnosť HOPIN uzatvorenú osobitnú zmluvu.

6.2
V prípade firemných zákazníkov sa okrem osobných údajov uvedených v čl. II., IV. a VI . tejto Informácie, spracúvajú aj údaje o spoločnosti (zamestnávateľovi), pracovná e-mailová adresa a telefónne číslo. Osobné údaje sú spracúvané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou HOPIN a spoločnosťou, v mene a na účet ktorej firemný zákazník vytvára objednávku (zamestnávateľom) ako objednávateľom prepravy osôb (taxislužby) alebo kuriérskych služieb pre zamestnanca, teda na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Predmetom spracúvania nie sú osobitné kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 Nariadenia.

6.3
Osobné údaje sú poskytované nasledovným príjemcom:
a) Vodičom HOPIN ako poskytovateľom prepravy osôb (taxislužby) a poskytovateľom kuriérskych služieb alebo vodičom zmluvných partnerov spoločnosti HOPIN, za predpokladu, že Vodiči HOPIN sú vyťažení a Užívateľ súhlasí so sprostredkovaním jeho objednávky zmluvným partnerom spoločnosti HOPIN prostredníctvom Aplikácie,
b) odborným poradcom, najmä účtovným a právnym,
c) spoločnostiam zabezpečujúcim zasielanie e-mailových oznámení (Mail Chimp), a
d) poskytovateľom cloudových služieb.

6.4
Osobné údaje sú spracúvané primárne v členských štátoch Európskej únie. Spoločnosť HOPIN nezamýšľa uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Spoločnosť HOPIN však môže v prípade potreby uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii na základe rozhodnutí o primeranosti v súlade s čl. 45 Nariadenia alebo po prijatí primeraných záruk podľa čl. 46 Nariadenia a za predpokladu, že dotknuté osoby budú mať k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy alebo v prípade výnimiek podľa čl. 49 Nariadenia. V prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii je spoločnosť HOPIN povinná dotknutú osobu o tom informovať.

6.5
Osobné údaje sú spracúvané po dobu registrácie firemného zákazníka v rámci zriadeného firemného portálu v Aplikácii a následne sú uchovávané najdlhšie po dobu plynutia premlčacích dôb k právam vyplývajúcim z poskytnutých služieb prepravy osôb (taxislužby) a kuriérskych služieb.


VII.
Technické údaje

7.1
Spoločnosť HOPIN pri používaní Aplikácie získava od Užívateľov technické údaje, a to:
a) typ a model mobilného zariadenia,
b) jedinečný identifikátor mobilného zariadenia uuid,
c) IP adresu,
d) identifikáciu operačného systému mobilného zariadenia,
e) typ mobilného internetového prehliadača,
f) push token pre odosielanie push notifikácií,
g) informácie o používaní aplikácie.

7.2
Získavané technické údaje môžu byť považované za osobné údaje Užívateľov. Účelom spracúvania technických údajov je zabezpečenie funkčnosti Aplikácie, zlepšovanie funkcionalít Aplikácie, kontrola dodržiavania podmienok používania Aplikácie, získavanie údajov pre ďalší vývoj Aplikácie, získavanie údajov o využívaní Aplikácie a ochrana pred zneužívaním Aplikácie. Právnym základom spracúvania sú oprávnené záujmy spoločnosti HOPIN v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorými sú zabezpečenie funkčnosti Aplikácie, zlepšovanie funkcionalít Aplikácie, kontrola dodržiavania podmienok používania Aplikácie, získavanie údajov pre ďalší vývoj Aplikácie, získavanie údajov o využívaní Aplikácie a ochrana pred zneužívaním Aplikácie. Predmetom spracúvania nie sú osobitné kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 Nariadenia. Získané technické údaje môžu byť použité na profilovanie, ktorého cieľom je výlučne lepšie nastavenie marketingovej kampane a marketingových ponúk adresovaných Užívateľom.

7.3
Osobné údaje sú poskytované spoločnostiam, ktoré zabezpečujú posielanie push notifikácií (InfoBip, Viptel) a zasielanie e-mailových oznámení (MailChimp, Amazon Simple Email Service).

7.4
Zasielanie push notifikácií je Užívateľ oprávnený kedykoľvek zablokovať vo svojom mobilnom zariadení, čím však Užívateľ berie na vedomie, že niektoré funkcie a upozornenia môžu byť úplne alebo čiastočne obmedzené.

7.5
Osobné údaje sú spracúvané primárne v členských štátoch Európskej únie. Spoločnosť HOPIN nezamýšľa uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Spoločnosť HOPIN však môže v prípade potreby uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii na základe rozhodnutí o primeranosti v súlade s čl. 45 Nariadenia alebo po prijatí primeraných záruk podľa čl. 46 Nariadenia a za predpokladu, že dotknuté osoby budú mať k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy alebo v prípade výnimiek podľa čl. 49 Nariadenia. V prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii je spoločnosť HOPIN povinná dotknutú osobu o tom informovať.

7.6
Osobné údaje sú evidované po dobu maximálne dvoch rokov odo dňa ich získania.


VIII.
Práva dotknutej osoby

8.1
Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nasledovné práva:

a) právo na prístup k údajom podľa čl. 15 Nariadenia – dotknutá osoba má právo od nás získať potvrdenie o tom, či sú nami spracúvané osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, a ak tomu tak je, má dotknutá osoba právo na informácie o účele ich spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch osobných údajov a dobe ich uchovávania. Sme povinní na požiadanie dotknutej osoby poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré spracúvame. Za akékoľvek ďalšie kópie, ktoré bude dotknutá osoba od nás požadovať, sme oprávnení účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak bode podaná žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa dotknutej osobe poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ výslovne dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob ich poskytnutia;

b) právo na opravu podľa čl. 16 Nariadenia – dotknutá osoba má právo, aby sme na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby. Dotknutá osoba má so zreteľom na účely spracúvania osobných údajov právo aj na doplnenie neúplných osobných údajov;

c) právo na vymazanie („zabudnutie“) podľa čl. 17 Nariadenia – dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby a my sme povinní takéto osobné údaje bezodkladne vymazať v prípade, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali,
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie osobných údajov, pokiaľ je právnym základom spracúvania osobných údajov,
  3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namieta proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 od. 2 Nariadenia,
  4. osobné údaje boli spracúvané nezákonne,
  5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu.

d) právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 Nariadenia – dotknutá osoba má právo, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, pokiaľ:

  1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas overovania ich správnosti,
  2. osobné údaje boli spracúvané nezákonne a namiesto vymazania dotknutá osoba žiada obmedzenie ich použitia,
  3. už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
  4. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby;

e) právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia – dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré nám boli poskytnutí na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo b) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby alebo plnenie zmluvy), ktoré sa týkajú dotknutej osoby a previesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi. Na právo na prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi má dotknutá osoba právo len pokiaľ to je technicky možné;

f) právo namietať podľa čl. 21 Nariadenia – dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (oprávnený záujem). V prípade takejto námietky dotknutej osoby nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na ich spracúvanie alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

g) právo podať sťažnosť – pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sme porušili právne predpisy na ochranu osobných údajov, môže podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava
e-mailová adresa: statny.dozor@pdb.gov.sk
webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/

8.2
Práva dotknutej osoby je možné uplatniť zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu bratislava@hopintaxi.com alebo písomne na adresu spoločnosti: HOPIN, s. r. o., Nové záhrady I 16450/13A, 821 05 Bratislava.