Privacy policy

Zásady ochrany osobných údajov

 

Privacy policy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ochrana Vášho súkromia a osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, spracúvame a chránime v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V texte nižšie nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel a aké sú Vaše práva.

 1. Aké údaje spracúvame

Počas využívania aplikácie získavame a spracúvame osobné údaje zákazníkov (cestujúcich) a osobné údaje vodičov.

Aplikáciu a naše služby môžu zákazníci využívať aj anonymne (bez registrácie), a to jednoduchým prihlásením bez uvedenia osobných údajov.

V prípade využívania aplikácie prostredníctvom registrácie je potrebné vyplniť registračný formulár, kde uvediete svoju emailovú adresu a prístupové heslo, následne môžete do svojho profilu doplniť aj meno, priezvisko a telefónne číslo. Výhodou registrácie je možnosť platby kartou za taxislužbu a prístup k histórii objednávok z akéhokoľvek mobilného zariadenia; tieto výhody sú k dispozícii len pre registrovaných zákazníkov.

Okrem vyššie uvedených údajov vložených zákazníkom alebo vodičom prostredníctvom aplikácie zhromažďujeme určité technické údaje mobilného zariadenia aj automaticky, najmä typ a model používaného mobilného zariadenia, jedinečný identifikátor mobilného zariadenia uuid, IP adresu, operačný systém mobilného zariadenia, typ mobilného internetového prehliadača, push token pre odosielanie push notifikácií a informácie o používaní aplikácie.

Pre používanie aplikácie je nevyhnutné spracúvanie geografických údajov o polohe zákazníka aj vodiča, a to prostredníctvom lokačných senzorov (napr. GPS) mobilných zariadení. Cez aplikáciu získavame informácie o poslednej resp. aktuálnej polohe (mieste) mobilného zariadenia zákazníka s cieľom ukázať ponuky dostupných vodičov v okolí daného miesta. Získavame aj informácie o aktuálnej polohe (mieste) komunikačného zariadenia vodiča z dôvodu zobrazenia ponuky taxislužby pre potenciálnych zákazníkov. Aplikácia pravidelne aktualizuje polohu komunikačného zariadenia vodiča pre účely viditeľnosti zákazníka, ktorý si službu objednal. V prípade zákazníka i vodiča je možné kedykoľvek aplikáciu v mobilnom zariadení vypnúť, čím dôjde k zamedzeniu prístupu aplikácie k určeniu polohy.

Počas vybavovania objednávky získavame tiež podrobnosti o poskytnutej službe medzi zákazníkom a vodičom, najmä údaje o trase jazdy, čase jazdy, výške ceny, spôsobe platby a type a niektorých údajoch z platobnej karty (prvé resp. posledné štvorčíslie); iné platobné údaje nespracúvame.

Vodiči:
Požadujeme elektronickú kópiu koncesie na taxislužbu (v prípade vodiča, ktorý je zároveň prevádzkovateľom taxislužby) a/alebo kópiu preukazu vodiča vozidla taxislužby (v prípade vodiča vozidla taxislužby, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi taxislužby), občianskeho preukazu, dokladov k vozidlu a povinnému zmluvnému poisteniu vozidla v zmysle zmluvy o spolupráci a teda spracúvame údaje, ktoré sú uvedené v týchto dokladoch (napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, značka a model vozidla, EČV, farba vozidla a pod.), a tiež e-mailovú adresu, telefónne číslo a číslo bankového účtu. Poskytnutie týchto osobných údajov je zmluvnou požiadavkou; pokiaľ nám nie sú poskytnuté požadované osobné údaje vodiča, nie je možné takéhoto vodiča zapojiť do aplikácie v zmysle zmluvy o spolupráci.

 1. Na aké účely údaje spracúvame

Plnenie zmluvy
Údaje spracúvame primárne za účelom sprostredkovania uzavretia zmluvy o preprave osôb (taxislužby) medzi zákazníkom a vodičom prostredníctvom aplikácie, čo zahŕňa najmä:

 • identifikáciu zákazníka a identifikáciu vodiča potrebnú na poskytnutie služby prostredníctvom aplikácie, vrátane vyhľadania a pridelenia vodiča na splnenie požiadavky zákazníka o jazdu,
  • určenie aktuálnej polohy (miesta) zákazníka, ktoré slúži vodičovi na vyzdvihnutie zákazníka z určeného miesta,
  • určenie aktuálnej polohy (miesta) vodiča, ktoré slúži zákazníkovi na informáciu o predpokladanom čase poskytnutia služby,
  • zabezpečenie plnenia vzájomných práv a povinností zákazníka a vodiča vyplývajúcich zo zmluvy o preprave osôb, napr. bezhotovostná platba za poskytnutú službu,
  • zasielanie upozornení týkajúcich sa stavu poskytovania služby v rámci aplikácie, napr. upozornenie na pristavené vozidlo.
  • poskytovanie údajov o uskutočnenej preprave, a to najmä meno a priezvisko zákazníka, trasu a čas jazdy a cenu jazdy (pričom v prípade zákazníka – osoby firemného klienta – sú tieto údaje poskytované aj osobe určenej firemným klientom, ktorá spravuje profil firemného klienta v portáli pre firmy).

Vodiči:
Osobné údaje vodičov, vrátane údajov uvedených v predložených dokladoch, spracúvame za účelom uzavretia a plnenia zmluvy o spolupráci, vrátane overenia kvalifikácie vodiča pre výkon taxikárskej činnosti a vhodnosti vozidla na túto činnosť. Za účelom výberu vhodného vodiča pre objednávku zákazníka prijímame rozhodnutie založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vodičov, vrátane profilovania, ktoré má za následok sprostredkovanie uzavretia zmluvy o preprave osôb (taxislužby) so zákazníkom (tzv. automatizované individuálne rozhodnutie). Pri takomto rozhodovaní berieme do úvahy najmä nasledovné ukazovatele: vzdialenosť vodiča od miesta nástupu zákazníka a kvalitu vodiča (meranú najmä na základe dvoch ukazovateľov, a to (i) hodnotenie zákazníkmi a (ii) pomer prijímania objednávok, pri ktorých platí, čím vyššie tým lepšie) a ďalej tiež napr. prípadnú prítomnosť vodiča limuzíny v blízkosti miesta nástupu, prítomnosť nefajčiarskeho vozidla v blízkosti miesta nástupu a časovo limitovanú prítomnosť vodiča s predchádzajúcou stornovanou objednávkou za účelom náhrady za takúto objednávku. Dôsledkom takéhoto rozhodovania je selektívne zobrazovanie objednávok zákazníkov určitým vodičom a v niektorých prípadoch (napr. nedostatočná kvalita na základe hodnotenia zákazníkmi a pomeru prijímania objednávok) to môže byť aj ukončenie zobrazovania objednávok zákazníkov takýmto vodičom prípadne ukončenie sprostredkúvania prepravy pre takýchto vodičov. Automatizované rozhodnutie je nevyhnutné za účelom uzavretia zmluvy.

Plnenie zákonných povinností
Osobné údaje (v obmedzenom rozsahu) spracúvame aj za účelom plnenia fakturačných a iných povinností podľa príslušných právnych predpisov, najmä zákona o účtovníctve, zákona o dani z pridanej hodnoty a pod. V takomto prípade je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou a ich neposkytnutie by malo za následok nemožnosť resp. ukončenie poskytovania služieb.

Vylepšovanie aplikácie a ochrana
Máme oprávnený záujem na vylepšovaní aplikácie, najmä zlepšovaní dizajnu aplikácie a optimalizácii jej obsahu a funkcií, ako aj na ochrane zákazníkov a vodičov počas využívania služieb sprostredkovaných cez aplikáciu. Údaje preto využívame aj na nasledovné účely:

 • informovanie o zmenách v aplikácii a o aktualizácii podmienok používania aplikácie, a to formou zasielania oznámení do schránky správ v aplikácii alebo na emailovú adresu zákazníka alebo vodiča,
  • promovanie noviniek v aplikácii, napr. pridanie nových filtrov, funkcií a pod., a to zobrazením informácie o danej novinke priamo v aplikácii prípadne zaslaním oznámenia (napr. vo forme push notifikácie);
  • kontrolu dodržiavania podmienok používania aplikácie a odhaľovanie ich porušení,
  • analýzu hodnotení vodičov od zákazníkov, priebežné monitorovanie kvality služieb sprostredkovaných cez aplikáciu, riešenie problémov s kvalitou služieb vodičov a prijímanie opatrení na nápravu,
  • prevenciu a odhaľovanie nezákonného konania počas využívania služieb sprostredkovaných cez aplikáciu, vrátane použitia na účely vyšetrovania a stíhania príslušnými orgánmi.

Marketing
Reklamné ponuky a komerčné oznámenia (newsletter) zasielame iba príjemcom, ktorí sa prihlásili na jeho odber. Ak máte záujem odoberať náš newsletter, je potrebné, aby ste na to dali svoj súhlas, t.j. prihlásili sa na jeho odber. Pri prihlasovaní na odber newslettra je potrebné zadať Vašu e-mailovú adresu. Prihlásením sa na odber newslettra súhlasíte so spracúvaním emailovej adresy na marketingové účely, t.j. na ponúkanie výrobkov a služieb, zasielanie komerčných informácií a pod. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas s odberom newslettra môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz na konci každého e-mailu, ktorý Vám zasielame v súvislosti s odoberaním newslettra.

 1. Doba uchovávania

Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli, uchovávame po dobu trvania Vašej registrácie v aplikácii. Spracúvanie údajov môžete kedykoľvek ukončiť, a to tak, že zadáte odhlásenie a výmaz kliknutím na „Logout&Delete“ v aplikácii; to bude mať za následok zrušenie Vašej registrácie v aplikácii a výmaz Vašich osobných údajov.

Beriete na vedomie, že na účely prípadnej reklamácie alebo vyšetrovania príslušnými orgánmi si uchovávame zálohovanú kópiu Vašich údajov v našom systéme ešte po dobu 30 dní od skončenia Vašej registrácie v aplikácii.

Osobné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie našich zákonných povinností, uchovávame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi (napr. účtovné doklady 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú).

 1. Poskytovanie a prenos údajov

Osobné údaje poskytujeme len zákazníkom a vodičom navzájom, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na sprostredkovanie uzavretia zmluvy o preprave osôb (taxislužby); zákazníkovi na tento účel poskytujeme min. nasledovné údaje vodiča: meno, telefónne číslo a aktuálnu polohu, a vodičovi na tento účel poskytujeme min. nasledovné údaje zákazníka: aktuálnu polohu. Poskytovanie aj ďalších údajov je možné a závisí od nastavení, ktoré si užívateľ sám zadal priamo v aplikácii.

Vaše osobné údaje spracúvame aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí pre nás zabezpečujú plnenie zmluvných povinností a zabezpečovanie služieb súvisiacich s aplikáciou. Tieto osoby vykonávajú určité činnosti v našom mene, a to zasielanie textových správ (sms notifikácií) resp. push notifikácií týkajúcich sa stavu poskytovania služby (InfoBip, Viptel), zasielanie emailových oznámení a reklamných ponúk (Mail Chimp), spracovanie kartových platieb a poskytovanie IT služieb (technická podpora a development) a cloudových služieb. Tieto spoločnosti budú mať prístup k osobným údajom nevyhnutným na vykonávanie týchto činností, nemôžu ich však použiť na žiadne iné účely a sú povinné tieto osobné údaje spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje spracúvame primárne v rámci členských štátov EÚ. Vzhľadom na to, že úroveň ochrany osobných údajov v rámci členských štátov EÚ bola zosúladená prijatím GDPR, Vaše osobné údaje budú v prípade takéhoto prenosu primerane chránené. Ak bude nevyhnutné vykonať prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nepatrí medzi krajiny zaručujúce primeranú úroveň ochrany, zabezpečíme, aby takýto prenos osobných údajov podliehal primeraným bezpečnostným opatreniam, napr. vo forme štandardných zmluvných doložiek, ktoré zabezpečia úroveň ochrany osobných údajov ekvivalentnú s právnymi predpismi EÚ. V prípade prenosu osobných údajov do USA využívame aj dodávateľov služieb, ktorí sú certifikovaní a dodržiavajú podmienky, vrátane štandardných zmluvných doložiek o ochrane údajov schválených Európskou komisiou alebo iných vhodných právnych mechanizmov. Vaše osobné údaje nezverejňujeme.

 1. Vaše práva

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, máte nižšie uvedené práva. Tieto práva môžete uplatniť zaslaním žiadosti na adresu slovensko@hopintaxi.com.

Právo na prístup k údajom
Máte právo kedykoľvek požadovať potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje spracúvame, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom (kópiu osobných údajov) a informácie o podmienkach ich spracúvania. Tieto informácie poskytneme spravidla do jedného mesiaca odo dňa prijatia takejto žiadosti.

Právo na opravu a doplnenie
V prípade nesprávnych alebo neúplných údajov máte právo požiadať o ich opravu alebo doplnenie. Aktualizáciu Vašich údajov, ktoré ste zadali pri registrácii, môžete vykonať aj sami priamo v aplikácii v časti „Môj profil“. Ak máte problém s aktualizáciou údajov, kontaktujte nás.

Odvolanie súhlasu
Ak ste sa prihlásili na odber reklamných ponúk a komerčných oznámení (newsletter), svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na odkaz na konci každého e-mailu, ktorý Vám zasielame v súvislosti s odoberaním newslettra. Akékoľvek spracúvanie vykonané pred odvolaním Vášho súhlasu však zostane zákonné. Odvolanie súhlasu bude mať za následok vymazanie osobných údajov, ktoré ste zadali pre odber newslettra, ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie.

Zrušenie zasielania push notifikácií
Zablokovať upozornenia (push notifikácie) si môžete vo Vašom mobilnom zariadení, postup závisí od zariadenia a operačného systému, ktorý používate. Zablokovaním upozornení však beriete na vedomie, že Vám nebudeme môcť poskytovať všetky služby a funkcionality v rámci aplikácie plnohodnotne (napr. Vám nebudú zobrazované upozornenia na príchod vodiča a pod.).

Právo na vymazanie
Vymazanie Vašich údajov môžete dosiahnuť aj v prípade, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
• osobné údaje už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely,
• namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
• osobné údaje sa spracúvali nezákonne, alebo
• osobné údaje musia byť vymazané, aby sme splnili zákonnú povinnosť,
pokiaľ spracúvanie nie je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania
Ďalej môžete požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak
• napadnete správnosť osobných údajov, a to počas overovania ich správnosti,
• osobné údaje boli spracúvané nezákonne (namiesto požadovania ich vymazania), alebo
• už nepotrebujeme osobné údaje na vyššie uvedené účely, ale vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
• namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu, a to počas overovania, či je daný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie.

Právo na prenosnosť
Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli pre účely plnenia zmluvy alebo na základe súhlasu, a ktoré spracúvame automatizovanými prostriedkami, môžete nechať preniesť do inej organizácie, pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať
Môžete namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu. V prípade takejto námietky prestaneme Vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebude daný nevyhnutný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Vodiči:
Právo na vysvetlenie automatizovaného rozhodnutia
Máte právo dostať vysvetlenie rozhodnutia, ktoré bolo prijaté výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobným spôsobom významne ovplyvňujú. Máte právo vyjadriť svoje stanovisko k danému rozhodnutiu a následne (podľa potreby) právo napadnúť automatizované individuálne rozhodnutie a prípadne žiadať o ľudský zásah z našej strany.

Právo podať sťažnosť
Ak máte pocit, že sme porušili právne predpisy na ochranu osobných údajov, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12, 820 07 Bratislava
www.dataprotection.gov.sk

 1. Bezpečnosť

Na ochranu Vašich údajov pred neoprávneným prístupom alebo manipuláciou sme prijali potrebné technické a organizačné opatrenia. Tieto opatrenia zahŕňajú potrebné softvérové a hardvérové zabezpečenie, vrátane ochrany firewall, šifrovania údajov a obmedzeného prístupu cez privátne kľúče, ktoré majú len poverené osoby. Tieto bezpečnostné opatrenia sú pravidelne prispôsobované a priebežne optimalizované tak, aby udržali krok s najnovším technologickým vývojom.

 1. Aktualizácie

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 09.11.2020.

Naše procesy spracúvania a ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujeme a revidujeme a preto môžeme z času na čas tieto Zásady ochrany osobných údajov aktualizovať. Ak takáto aktualizácia bude zahŕňať podstatné zmeny, budeme Vás o tom informovať. Aktuálne platná verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na našej webovej stránke a v aplikácii.

 1. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo týchto Zásad ochrany osobných údajov, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu na nasledovnej emailovej adrese: slovensko@hopintaxi.com.