Podmienky

Osobitné ustanovenia všeobecných obchodných podmienok k aplikácii HOPIN KIDS

 

 1. Úvodné ustanovenia
 • Tieto osobitné ustanovenia k aplikácii HOPIN KIDS sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) spoločnosti HOPIN, s. r. o., so sídlom Nové záhrady I 16450/13A, 821 05 Bratislava, IČO: 45 643 423, zapísanej v obchodnom registri Mestskému súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka č. 66329/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 • Tieto osobitné ustanovenia upravujú právne vzťahy týkajúce sa užívania aplikácie HOPIN KIDS, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ a práva a povinnosti prevádzkovateľa aplikácie HOPIN KIDS, prevádzkovateľov taxislužby a ich vodičov vozidiel taxislužby oprávnene užívajúcich aplikáciu HOPIN KIDS na strane ponuky a užívateľom aplikácie HOPIN KIDS, ktorí majú záujem o sprostredkovanie taxislužby cez aplikáciu HOPIN KIDS na strane dopytu.
 • Pre využívanie aplikácie HOPIN KIDS platia ustanovenia VOP, pokiaľ v týchto osobitných ustanoveniach nie je uvedené inak. Pojmy použité v týchto osobitných ustanoveniach majú rovnaký význam, ako je zadefinované vo VOP. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami VOP a týmito osobitnými ustanoveniami majú prednosť tieto osobitné ustanovenia.
 1. Stručná charakteristika služby poskytovanej aplikáciou HOPIN KIDS
 • Aplikácia HOPIN KIDS umožňuje sprostredkovanie uzavretia zmluvy o preprave osôb uvedených v bode 2.2 nižšie uzatváranej medzi Vami a vodičom. Na právne vzťahy týkajúce sa používania aplikácie HOPIN KIDS a sprostredkovania prepravy platia ustanovenia čl. 3 VOP.
 • HOPIN KIDS je aplikácia, ktorá slúži výlučne na sprostredkovanie prepravy detí, ktoré v deň uskutočnenia prepravy dovŕšili najmenej 8. rok veku a ktorých rozumová a emočná vyspelosť a komunikačné schopnosti umožňujú samostatné využitie prepravy prostredníctvom taxislužby (ďalej len „dieťa“). Súhlasom s VOP sa zaväzujete, že nebudete využívať aplikáciu HOPIN KIDS pre iné osoby ako je uvedené v tomto bode, najmä pre deti mladšie ako 8 rokov alebo deti, ktoré nie sú rozumovo alebo emočne spôsobilé na samostatnú prepravu prostredníctvom taxislužby.
 • Aplikácia HOPIN KIDS nie je určená na sprostredkovanie prepravy detí ktoré dovŕšia 18 rokov.
 • Súhlasom s VOP beriete na vedomie, že vodič môže podľa vlastnej úvahy odmietnuť prepravu dieťaťa, ktoré nie je spôsobilé podľa bodu 2.2 tohto článku osobitných ustanovení.
 • Prostredníctvom aplikácie HOPIN KIDS môže prepravu dieťaťa objednať len zákonný zástupca dieťaťa alebo osoba, ktorá poskytuje dieťaťu náhradnú osobnú starostlivosť, alebo s ich súhlasom výnimočne osoba, ktorej rodič dočasne zveril dieťa (napr. starí rodičia). Súhlasom s VOP sa zaväzujete, že nebudete využívať aplikáciu HOPIN KIDS v rozpore s týmto ustanovením.
 • Prostredníctvom aplikácie HOPIN KIDS je možné objednať prepravu len jedného dieťaťa. Ak máte záujem o sprostredkovanie prepravy viacerých detí, je potrebné vytvoriť v aplikácii HOPIN KIDS zodpovedajúci počet objednávok podľa počtu detí, pričom pre každú objednávku je potrebné zvoliť osobitného vodiča.
 1. Registrácia užívateľa
 • Odchýlne od ustanovenia čl. 9 bod 9.1 VOP pre používanie aplikácie HOPIN KIDS je nutné sa zaregistrovať v tejto aplikácii vytvorením účtu.
 • Pri registrácii ste povinný uviesť: email (prihlasovacie meno), heslo, telefónne číslo, kreditnú alebo debetnú kartu
 • Prevádzkovateľ odporúča zadať pri registrácii a objednávaní služieb aj telefónne číslo dieťaťa. Jeho uvedenie však nie je povinnou náležitosťou registrácie ani objednania prepravy.
 1. Výber vodiča a prepravné podmienky
 • V aplikácii HOPIN KIDS máte možnosť objednať si prepravu (taxislužbu) dieťaťa, pričom aplikácia HOPIN KIDS Vám ponúkne možnosť voľby výlučne z výberu vodičov, ktorí s poskytovaním prepravy detí súhlasili a ktorých prevádzkovateľ vybral s náležitou starostlivosťou s prihliadnutím na povahu služby.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že ak v súlade s VOP využije svoje právo nahradiť Vami zvoleného vodiča iným vodičom, bude to vodič vybraný v súlade s bodom 4.1 vyššie.
 • Ak si cez aplikáciu HOPIN KIDS objednáte prepravu dieťaťa, aplikáciou ponúknutý vodič bude mať vozidlo vybavené na prepravu detí, čo zahŕňa najmä, nie však výlučne, bezpečnostný systém vhodný podľa veku a výšky dieťaťa v súlade s Nariadením vlády SR č. 554/2006 Z.z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií.
 • Vodiči vybraní prevádzkovateľom na prepravu prostredníctvom aplikácie HOPIN KIDS budú prevádzkovateľom poučení o ich povinnosti prepravovať deti vzadu, použiť bezpečnostný systém podľa veku a výšky dieťaťa a mať aktivovanú detskú poistku na zadných dverách.
 • Poskytované prepravné služby sú predmetom dohody výlučne medzi Vami a vodičom. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za porušenie povinností vodiča podľa zákona alebo dohody medzi Vami a vodičom.
 • Na prepravu sprostredkovanú prostredníctvom aplikácie HOPIN KIDS sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia čl. 12 VOP.
 1. Uskutočnenie prepravy
 • Prevádzkovateľ pri výbere vodičov, ktorí budú na výber v aplikácii HOPIN KIDS, týchto vodičov dôsledne poučí o ich povinnostiach pri uskutočňovaní prepravy detí, a to najmä o:
 • povinnosti bez výhrady dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa na jeho činnosť vzťahujú, a to najmä, nie však výlučne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
 • povinnosti podľa čl. 4 bod 4.4 týchto osobitných ustanovení,
 • povinnosti skontrolovať zabezpečenie dieťaťa vo vozidle (aktivácia detskej poistky na dverách, použitie bezpečnostných pásov a pod.),
 • povinnosti ukončiť prepravu dieťaťa na bezpečnom mieste a bezpečne pri tom zaparkovať; vodič nesmie vysadiť dieťa priamo na ceste,
 • povinnosti vodiča osobne odprevadiť dieťa po prvé uzamykateľné dvere v prípade, ak je cieľovou destináciou pri preprave konkrétna budova,
 • povinnosti vodiča osobne odprevadiť dieťa na určené miesto, ak je cieľovou destináciou iné miesto ako konkrétne budova (napr. areál, tenisové kurty, ihrisko a pod.),
 • povinnosti byť zapnutý počas celej doby prepravy dieťaťa,
 • povinnosti okamžite ohlásiť každú dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť, ku ktorej dôjde pri preprave dieťaťa, príslušnému orgánu Policajného zboru,
 • povinnosť okamžite telefonicky kontaktovať rodiča dieťaťa, prípadne inú osobu, ktorá objednala prepravu dieťaťa cez aplikáciu HOPIN KIDS v súlade s čl. 2 bod 2.4 týchto osobitných podmienok na telefónnom čísle uvedenom pri registrácii do aplikácie HOPIN KIDS v prípade, ak dôjde k akejkoľvek nepredvídanej udalosti, najmä, nie však výlučne k dopravnej nehode, škodovej udalosti, poruche vozidla, náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu dieťaťa alebo prerušeniu prepravy z akéhokoľvek dôvodu (napr. z dôvodu poveternostných podmienok).
  • Bez ohľadu na ustanovenie 5.1 vyššie, ustanovenie čl. 4 bod 4.6 týchto osobitných ustanovení ostáva nedotknuté.
  • Súhlasom s VOP beriete na vedomie a súhlasíte, že súčasťou prepravy dieťaťa objednanej prostredníctvom aplikácie HOPIN KIDS nie je povinnosť vodiča odovzdať prepravované dieťa konkrétnej osobe v cieľovej destinácii.
  • Prevádzkovateľ Vám prostredníctvom aplikácie HOPIN KIDS poskytne pri sprostredkovaní každej prepravy dieťaťa telefónne číslo na vodiča, ktorý prepravu uskutočňuje. Toto telefónne číslo Vám bude v aplikácii HOPIN KIDS k dispozícii počas celej doby prepravy dieťaťa a 24 hodín po ukončení prepravy.
  • Prevádzkovateľ Vám zároveň prostredníctvom aplikácie HOPIN KIDS poskytne pri sprostredkovaní každej prepravy dieťaťa telefónne číslo na prevádzkovateľa, najmä pre prípad, že nie je dočasne možné spojiť sa s vodičom.
  • Zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu spôsobenú dieťaťom počas prepravy.
 1. Informácia o spracovaní osobných údajov
 • Zásady ochrany osobných údajov nájdete na https://hopintaxi.com/privacy-policy/
 • Nad rámec podmienok uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov Vás týmto informujeme, že v prípade sprostredkovania prepravy prostredníctvom aplikácie HOPINKIDS poskytujeme vodičovi okrem uvedených údajov aj Vaše telefónne číslo, prípadne telefónne číslo dieťaťa, pokiaľ ho v aplikácii HOPIN KIDS uvediete.