Všeobecné obchodné podmienky

HOPIN – elektronická peňaženka

 

I. Pojmy a definície

I.1 Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len Podmienky) sa používajú nasledovné pojmy:

a) HOPIN alebo My znamená obchodnú spoločnosť HOPIN, s. r. o., so sídlom Pribinova 17952/4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 643 423, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 66329/B.

b) Aplikácia znamená aplikáciu s názvom HOPIN určenú pre mobilné zariadenia, najmä smartfóny a tablety, ktorú prevádzkuje spoločnosť HOPIN a prostredníctvom ktorej je možné zakúpiť cestovné lístky vybraných dopravcov.

c) Užívateľ znamená fyzickú osobu, ktorá si vytvorí profil (účet) v Aplikácii.

d) Účet znamená profil Užívateľa vytvorený v Aplikácii, ktorý je chránený heslom (autentifikačným prvkom) určeným Užívateľom.

e) VCL je skratka pre virtuálny cestovný lístok, ktorý pre účely týchto Podmienok znamená jednorazový cestovný lístok zakúpený prostredníctvom Aplikácie.

f) Elektronická peňaženka je evidencia predplatených peňažných prostriedkov (vo forme technických prostriedkov uchovávajúcich majetkovú hodnotu elektronicky), a to elektronicky v Aplikácii, slúžiacich obmedzene na nákup VCL u vybraných dopravcov.

g) Cestujúci znamená fyzickú osobu, ktorá má záujem o prepravu u dopravcov predávajúcich VCL prostredníctvom Aplikácie a za tým účelom si zakúpi VCL prostredníctvom Aplikácie.

II. Účel a predmet úpravy Podmienok

II.1 Tieto Podmienky upravujú pravidlá používania Elektronickej peňaženky a kupovania VCL prostredníctvom Aplikácie. Podmienky sú osobitnými obchodnými podmienkami aplikujúce sa na Užívateľa Aplikácie pri používaní Elektronickej peňaženky v Aplikácii a kupovaní VCL prostredníctvom Aplikácie. Všeobecné podmienky používania Aplikácie sú predmetom Všeobecných obchodných podmienok dostupných na https://hopintaxi.com/terms/ (ďalej len „VOP HOPINTAXI“). V prípade rozdielnej úpravy obsiahnutej v týchto Podmienkach a vo VOP HOPINTAXI sa na Elektronickú peňaženku a nákup VCL aplikujú tieto Podmienky. Otázky neupravené týmito Podmienkami sa riadia VOP HOPINTAXI.

II.2 Pred začatím používania Elektronickej peňaženky a nakupovaním VCL prostredníctvom Aplikácie je Užívateľ povinný sa s týmito Podmienkami oboznámiť a vyjadriť s nimi súhlas. V prípade, ak Užívateľ s ktoroukoľvek časťou týchto Podmienok nesúhlasí, je povinný prestať používať Elektronickú peňaženku (o vrátanie peňažných prostriedkov je potrebné požiadať v zmysle čl. III. bod 3.7 týchto Podmienok) a nie je oprávnený realizovať nákup VCL prostredníctvom Aplikácie. Používaním Elektronickej peňaženky a nakupovaním VCL prostredníctvom Aplikácie Užívateľ vyjadruje, že s týmito Podmienkami súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.

II.3 Používať Elektronickú peňaženku a nakupovať VCL prostredníctvom Aplikácie je oprávnená len fyzická osoba (nepodnikateľ alebo nekonajúca v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti) staršia ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony.

III. Elektronická peňaženka

III.1 Po registrácii a vytvorení Účtu Užívateľa v Aplikácii je Užívateľovi umožnené používať Elektronickú peňaženku.

III.2 Užívateľ si môže zvoliť ľubovoľnú výšku nabitia Elektronickej peňaženky, najmenej však 5,- EUR a najviac 20,- EUR. Maximálny stav nabitia Elektronickej peňaženky je 50,- EUR. Po zvolení sumy nabitia je Užívateľ presmerovaný na platobnú bránu prostredníctvom ktorej uskutoční platbu platobnou kartou v zvolenej sume nabitia. Nabitie Elektronickej peňaženky je možné uskutočniť výlučne platobnou kartou prostredníctvom Aplikácie a platobnou kartou kartovej siete podporovanou platobnou bránou.

III.3 Platbu platobnou kartou prostredníctvom Aplikácie môže uskutočniť len držiteľ platobnej karty. Ak zistíme, že platba nebola uskutočnená držiteľom platobnej karty, sme oprávnení takéto peňažné prostriedky zablokovať a neumožniť Užívateľovi ich použitie na nákup VCL.

III.4 Po úspešnej platbe platobnou kartou budú peňažné prostriedky evidované v Elektronickej peňaženke Užívateľa. Potvrdenie nabitia Elektronickej peňaženky je Užívateľovi doručené na e-mailovú adresu evidovanú v Účte Užívateľa. Peňažné prostriedky v Elektronickej peňaženke je možné použiť výlučne na nákup VCL u vybraných dopravcov, ktorí sú našimi zmluvnými partnermi a ktorých zoznam je priebežne aktualizovaný, pričom označenie dopravcov a ich kontaktné údaje sú dostupné v Aplikácii.

III.5 Aktuálny stav peňažných prostriedkov evidovaných v Elektronickej peňaženke si Užívateľ môže kedykoľvek pozrieť v Aplikácii.

III.6 Platnosť peňažných prostriedkov v Elektronickej peňaženke nie je časovo obmedzená.

III.7 V prípade zrušenia Účtu Užívateľa v Aplikácii alebo na základe žiadosti Užívateľa je možné vrátiť zostatkové peňažné prostriedky evidované v Elektronickej peňaženke Užívateľovi. O vrátenie peňažných prostriedkov môže Užívateľ požiadať prostredníctvom Aplikácie alebo e-mailom na penazenka@hopintaxi.com. Ak nebude možné vrátiť Užívateľovi zostatkové evidované peňažné prostriedky v Elektronickej peňaženke po zrušení Účtu z akéhokoľvek dôvodu, spoločnosť HOPIN bude kontaktovať Užívateľa prostredníctvom posledných kontaktných údajov uvedených v jeho Účte. Ak nebude možné kontaktovať Užívateľa, peňažné prostriedky po uplynutí 1 roka od zrušenia Účtu prepadnú v prospech spoločnosti HOPIN.

IV. Nákup VCL

IV.1 Po nabití peňažných prostriedkov v Elektronickej peňaženke je Užívateľovi umožnené za tieto peňažné prostriedky výlučne prostredníctvom Aplikácie kúpiť VCL vybraných dopravcov. Dopravca nemusí umožniť používanie VCL zakúpených prostredníctvom Aplikácie na všetkých jeho linkách, o čom je Užívateľ informovaný pred zakúpením VCL v Aplikácii.

IV.2 Konečná cena VCL je uvedená v Aplikácii a závisí od výberu VCL uskutočneného Užívateľom.

IV.3 VCL je prostredníctvom Aplikácie možné zakúpiť len z peňažných prostriedkov nabitých v Elektronickej peňaženke. Ak cena VCL prevyšuje aktuálny stav peňažných prostriedkov nabitých v Elektronickej peňaženke, Užívateľovi nie je umožnené uskutočniť nákup VCL až do momentu navýšenia nabitých peňažných prostriedkov v Elektronickej peňaženke na potrebnú výšku.

IV.4 Po úspešnom zakúpení VCL v Aplikácii sú Užívateľovi odpočítané vynaložené peňažné prostriedky na nákup VCL z Elektronickej peňaženky.

IV.5 Potvrdenie o zakúpení VCL spolu s QR kódom slúžiacim na preukázanie sa zakúpeným VCL bude Užívateľovi prístupné v Aplikácii alebo doručené na e-mailovú adresu evidovanú v Účte Užívateľa, a to najneskôr do 2 minút od zakúpenia VCL.

IV.6 Podľa Užívateľom zvoleného VCL je zakúpený VCL platný len po dobu uvedenú pri konkrétnom VCL alebo na zvolenú linku alebo trasu a len v dopravných prostriedkoch zvoleného dopravcu, a to v súlade s prepravnými a tarifnými poriadkami konkrétneho dopravcu. Platnosť zakúpeného VCL začína plynúť po obdržaní potvrdenia o zakúpení VCL.

IV.7 Zakúpený VCL nie je možné vrátiť (odstúpiť od zmluvy), keďže zakúpený VCL nadobúda platnosť ihneď po obdržaní potvrdenia o zakúpení VCL Užívateľom. Užívateľ preto berie na vedomie, že zakúpením VCL prostredníctvom Aplikácie sa začína poskytovanie služby zvolenej Užívateľom.

IV.8 Cestujúci je povinný nastupovať do dopravného prostriedku dopravcu až po obdržaní potvrdenia o zakúpení VCL. Pred obdržaním potvrdenia o zakúpení VCL nie je zakúpený VCL platný. Cestujúci je povinný mať VCL platný počas celej doby prepravy.

IV.9 Cestujúci je povinný umožniť osobe poverenej dopravcom kontrolu potvrdenia o zakúpení VCL prostredníctvom zobrazenia QR kódu na mobilnom zariadení a umožnenia jeho načítania zariadením dopravcu. Cestujúci môže byť požiadaný o preukázanie funkčnosti Aplikácie na jeho mobilnom zariadení a prístupu k Účtu Užívateľa prostredníctvom ktorého bol VCL zakúpený, k čomu Cestujúci poskytne dopravcom poverenej osobe všetku potrebnú súčinnosť. Cestujúci sa zaväzuje na požiadanie osoby poverenej dopravcom predložiť na nahliadnutie doklad totožnosti, prípadne iný doklad (napríklad vydaný dopravcom) preukazujúci jeho totožnosť alebo právo na zľavnený VCL.

IV.10 Užívateľ je povinný si bezodkladne aktualizovať svoje údaje evidované v Účte po ich prípadnej zmene, najmä e-mailovú adresu, ktorá slúži na zasielanie potvrdení o zakúpení VCL. Nezodpovedáme za akúkoľvek škodu spôsobenú v prípade, ak Cestujúcemu nie je doručené potvrdenie o zakúpení VCL z dôvodu neaktuálnej alebo nesprávnej e-mailovej adresy uvedenej v Účte Užívateľa.

IV.11 Spoločnosť HOPIN prostredníctvom Aplikácie len sprostredkúva predaj VCL dopravcov, preto nie je predávajúcim VCL ani dopravcom a nevstupuje do zmluvného vzťahu založeného kúpou VCL medzi Cestujúcim a konkrétnym dopravcom. Označenie dopravcov a ich kontaktné údaje sú dostupné v Aplikácii.

IV.12 Preprava Cestujúceho sa riadi prepravnými a tarifnými podmienkami konkrétneho dopravcu. Akékoľvek reklamácie, sťažnosti a podnety vzťahujúce sa na prepravu je potrebné smerovať na konkrétneho dopravcu. Spoločnosť HOPIN nezodpovedá za vady prepravy.

IV.13 Užívateľ sa zaväzuje, že pri nabíjaní Elektronickej peňaženky, nákupe VCL prostredníctvom Aplikácie a používaní VCL bude postupovať v súlade s týmito Podmienkami, s VOP HOPINTAXI, všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi, nebude Aplikáciu zneužívať, nebude vyhotovovať akýmkoľvek spôsobom kópie zakúpených VCL, nebude zakúpené VCL rozposielať, akokoľvek meniť alebo napodobňovať alebo iným spôsobom sa snažiť prostredníctvom Aplikácie zabezpečiť pre seba alebo pre iných možnosť využiť prepravu u dopravcov bez riadneho zakúpenia VCL. V prípade zistenia porušenia povinností Užívateľa podľa predchádzajúcej vety, sme oprávnení zablokovať Účet alebo Účet Užívateľa zrušiť a neumožniť tomu istému Užívateľovi opätovnú registráciu v Aplikácii. Užívateľ zároveň zodpovedá spoločnosti HOPIN za akékoľvek škody spôsobené porušením jeho povinností podľa prvej vety tohto bodu Podmienok.

V. Reklamácie

V.1 V prípade rozdielu strhnutých peňažných prostriedkov z bankového účtu Užívateľa a peňažných prostriedkov nabitých do Elektronickej peňaženky, rozdielu medzi cenou zakúpeného VCL a sumy strhnutej z nabitých peňažných prostriedkov v Elektronickej peňaženke alebo iného problému s nabitím Elektronickej peňaženky alebo kúpou VCL je možné nás kontaktovať na penazenka@hopintaxi.com.

V.2 Reklamáciu podľa bodu 5.1 tohto článku Podmienok je potrebné uplatniť v lehote 30 dní odo dňa uskutočnenia príslušnej transakcie.

V.3 V prípade neuznania zakúpeného VCL dopravcom je potrebné nás kontaktovať na penazenka@hopintaxi.com bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od skončenia platnosti príslušného VCL. V takom prípade je potrebné priložiť aj akékoľvek potvrdenie vystavené dopravcom, zakúpený cestovný lístok priamo u dopravcu alebo iné podklady potrebné pre potvrdenie neuznania zakúpeného VCL dopravcom.

V.4 Uplatnené reklamácie vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V.5 Spoločnosť HOPIN nezodpovedá za vady poskytnutej prepravy alebo škodu spôsobenú pri preprave. Pre reklamáciu poskytnutej prepravy alebo uplatnenie iných práv súvisiacich s prepravou je potrebné kontaktovať konkrétneho dopravcu.

VI. Ochrana osobných údajov

VI.1 Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov Užívateľov pri používaní Aplikácie na iný účel ako nabitie Elektronickej peňaženky a nákup VCL sú dostupné na https://hopintaxi.com/privacy-policy/.

VI.2 Osobné údaje Užívateľov a Cestujúcich spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Spoločnosť HOPIN vystupuje pri spracúvaní osobných údajov ako prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia.

VI.3 Spoločnosť HOPIN určila v súlade s čl. 37 Nariadenia zodpovednú osobu, ktorú je možné kontaktovať na benco@hopintaxi.com

VI.4 Spoločnosť HOPIN pri používaní Elektronickej peňaženky a sprostredkovaní predaja VCL spracúva nasledovné osobné údaje Užívateľov:
a) meno a priezvisko,
b) e-mailová adresa,
c) iné osobné údaje požadované v zmysle prepravných podmienok dopravcov.

VI.5 Dotknutými osobami sú Užívatelia Aplikácie a Cestujúci.

VI.6 Účelom spracúvania osobných údajov je nabitie peňažných prostriedkov do Elektronickej peňaženky v Aplikácii a nákup VCL dopravcov prostredníctvom peňažných prostriedkov evidovaných v Elektronickej peňaženke.

VI.7 Právnym základom spracúvania osobných údajov získavaných od dotknutej osoby je:
a) plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, ktorú Užívateľ uzatvára so spoločnosťou HOPIN používaním Elektronickej peňaženky a ktorej obsahom sú práva a povinnosti upravené v týchto Podmienkach,
b) plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, ktorou je zmluva o preprave uzatvorená medzi Cestujúcim a dopravcom, ktorého VCL si Cestujúci prostredníctvom Aplikácie zakúpi,
c) oprávnené záujmy podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorými sú predchádzanie zneužívaniu Elektronickej peňaženky a predchádzanie zneužívaniu, kopírovaniu, rozširovaniu alebo upravovaniu zakúpených VCL a kontrola potvrdení o zakúpených VCL dopravcom,
d) plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, ktorou je evidencia a vybavovanie žiadostí dotknutých osôb v zmysle Nariadenia.

VI.8 V prípade poskytovania osobných údajov podľa bodu 6.7 písm. a) a b) tohto článku Podmienok ide o zmluvnú požiadavku a ak dotknutá osoba osobné údaje potrebné pre uzatvorenie zmluvy neposkytne, nie je dotknutej osobe umožnené používanie Elektronickej peňaženky alebo zakúpenie VCL. V prípade poskytovania osobných údajov podľa bodu 6.7 písm. d) tohto článku Podmienok ide o zákonnú povinnosť spoločnosti HOPIN a pokiaľ spoločnosť HOPIN nebude schopná dotknutú osobu pre neposkytnutie osobných údajov identifikovať, môže spoločnosť HOPIN odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby.

VI.9 Spoločnosť HOPIN nespracúva osobitnú kategóriu osobných údajov podľa čl. 9 Nariadenia ani nevykonáva automatizované rozhodovanie na podklade získaných osobných údajov, vrátane profilovania.

VI.10 Spoločnosť HOPIN spracúvané osobné údaje poskytuje nasledovným príjemcom:
a) banke, ktorá zabezpečuje zúčtovanie prijatých platieb a platobnú bránu,
b) dopravcovi, ktorého VCL si Cestujúci zakúpil, vrátane osoby poverenej dopravcom na kontrolu potvrdenia o zakúpení VCL,
c) odborným poradcom poskytujúcim najmä právne služby alebo účtovné služby.

VI.11 Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Európskej únie alebo právom členského štátu sa nepovažujú za príjemcov, preto tu nebudú uvádzané.

VI.12 Osobné údaje sú spracúvané primárne v členských štátoch Európskej únie. Spoločnosť HOPIN nezamýšľa uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Spoločnosť HOPIN však môže v prípade potreby uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii na základe rozhodnutí o primeranosti v súlade s čl. 45 Nariadenia alebo po prijatí primeraných záruk podľa čl. 46 Nariadenia a za predpokladu, že dotknuté osoby budú mať k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy alebo v prípade výnimiek podľa čl. 49 Nariadenia. V prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii sme povinní dotknutú osobu o tom informovať.

VI.13 Osobné údaje spoločnosť HOPIN uchováva len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania osobných údajov:
a) v prípade osobných údajov spracúvaných na účel používania Elektronickej peňaženky a nákupu VCL sú osobné údaje uchovávané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najmenej po dobu registrácie Užívateľa v Aplikácii a následne po dobu trvania premlčacích dôb k prípadným právam, ktoré môže Užívateľ alebo Cestujúci uplatniť z dôvodu uzavretej zmluvy,
b) v prípade osobných údajov spracúvaných za účelom vybavenia a evidencie žiadostí dotknutých osôb o uplatnenie práv v zmysle Nariadenia sa osobné údaje uchovávajú najdlhšie po dobu jedného roka odo dňa vybavenia žiadosti a následne sú vymazané.

VI.14 Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nasledovné práva:
a) právo na prístup k údajom podľa čl. 15 Nariadenia – dotknutá osoba má právo od nás získať potvrdenie o tom, či sú nami spracúvané osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, a ak tomu tak je, má dotknutá osoba právo na informácie o účele ich spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch osobných údajov a dobe ich uchovávania. Sme povinní na požiadanie dotknutej osoby poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré spracúvame. Za akékoľvek ďalšie kópie, ktoré bude dotknutá osoba od nás požadovať, sme oprávnení účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak bode podaná žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa dotknutej osobe poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ výslovne dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob ich poskytnutia;
b) právo na opravu podľa čl. 16 Nariadenia – dotknutá osoba má právo, aby sme na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby. Dotknutá osoba má so zreteľom na účely spracúvania osobných údajov právo aj na doplnenie neúplných osobných údajov;
c) právo na vymazanie („zabudnutie“) podľa čl. 17 Nariadenia – dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby a my sme povinní takéto osobné údaje bezodkladne vymazať v prípade, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
i. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali,
ii. dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie osobných údajov, pokiaľ je právnym základom spracúvania osobných údajov,
iii. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namieta proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 od. 2 Nariadenia,
iv. osobné údaje boli spracúvané nezákonne,
v. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu.
d) právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 Nariadenia – dotknutá osoba má právo, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, pokiaľ:
i. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas overovania ich správnosti,
ii. osobné údaje boli spracúvané nezákonne a namiesto vymazania dotknutá osoba žiada obmedzenie ich použitia,
iii. už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
iv. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby;
e) právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia – dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré nám boli poskytnutí na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo b) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby alebo plnenie zmluvy), ktoré sa týkajú dotknutej osoby a previesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi. Na právo na prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi má dotknutá osoba právo len pokiaľ to je technicky možné;
f) právo namietať podľa čl. 21 Nariadenia – dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (oprávnený záujem). V prípade takejto námietky dotknutej osoby nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na ich spracúvanie alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
g) právo podať sťažnosť – pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sme porušili právne predpisy na ochranu osobných údajov, môže podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava
e-mailová adresa: statny.dozor@pdb.gov.sk
webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/

VI.15 Práva dotknutej osoby je možné uplatniť zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu penazenka@hopintaxi.com alebo písomne na adresu spoločnosti: HOPIN, s. r. o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava.

VII. Orgán dozoru a alternatívne riešenie sporov

VII.1 Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

VII.2 Spotrebiteľ má právo sa obrátiť s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo sa obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie sporu. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov je možné podať aj prostredníctvom platformy dostupnej na internetovej adrese
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

VIII. Záverečné ustanovenia

VIII.1 Užívateľ je spoločne s týmito Podmienkami pri používaní Aplikácie povinný dodržiavať VOP HOPINTAXI, všeobecne záväzné právne predpisy, Aplikáciu nezneužívať a vždy konať v súlade s dobrými mravmi.

VIII.2 Rozhodným právom pre riešenie sporov je právo Slovenskej republiky a príslušnými súdmi sú súdy Slovenskej republiky. Ak Užívateľ nemá bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky, súdom príslušným na riešenie sporov je súd Slovenskej republiky určený podľa sídla spoločnosti HOPIN.

VIII.3 Tieto Podmienky môžu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách, pričom rozhodujúca je verzia v slovenskom jazyku.

VIII.4 Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok stane neplatným alebo neúčinným, sme oprávnení ho nahradiť iným ustanovením s čo najbližším obsahom a účelom k pôvodnému ustanoveniu a takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá vplyv na platnosť a účinnosť iných ustanovení týchto Podmienok.

VIII.5 Sme oprávnení kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia alebo upozornenia.

VIII.6 Tieto Podmienky a ich zmeny sa stávajú účinnými momentom ich zverejnenia.

VIII.7 Užívateľ nás môže kedykoľvek v prípade otázok alebo potreby technickej pomoci kontaktovať na penazenka@hopintaxi.com