Prepravný poriadok

PREPRAVNÝ PORIADOK

spoločnosti HOPIN, s.r.o., IČO: 45 643 423, so sídlom Nové záhrady I 16450/13A, 821 05 Bratislava, SR

vydaný v zmysle ust. § 4 a ust. § 26 ods. 8 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej aj „Prepravný poriadok“)

 

Článok I.
Preambula

 1. Obchodná spoločnosť HOPIN, s.r.o., so sídlom Pribinova 4/17952, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 643 423, DIČ: 2023083524, IČ DPH: SK2023083524, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 66329/B, e-mailová adresa: hopin@hopintaxi.com, telefonický kontakt: +421 905 551 353 (ďalej aj „Spoločnosť“ ) je držiteľom koncesie v zmysle ust. § 27 zák. č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o cestnej doprave“) – koncesia č. OU-BA-OCDPK1-2019/048771 zo dňa 28.03.2019 udelená Okresným úradom Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej aj „koncesia“). Na základe a v rámci tejto udelenej koncesie Spoločnosť v zmysle ust. § 28 zákona o cestnej doprave prevádzkuje dispečing, a to prostredníctvom digitálnej platformy – mobilnej aplikácie HOPINTAXI a/alebo webových stránok https://hopintaxi.com/ (ďalej aj „aplikácia HOPINTAXI“), prostredníctvom ktorého sa sprostredkovávajú služby osobnej prepravy (taxislužby) pre fyzické i právnické osoby.
 1. Spoločnosť ako oprávnený prevádzkovateľ dispečingu týmto vydáva v zmysle a v súlade s ust. § 4 a ust. § 26 ods. 8 zákona o cestnej doprave tento Prepravný poriadok, ktorý upravuje základné podmienky prevádzkovania dispečingu pre poskytovanie služieb taxislužby, pre právnické a fyzické osoby, sprostredkovanej prostredníctvom digitálnej platformy – aplikácie HOPINTAXI a s tým spojených služieb (ďalej aj „HOPINTAXI služby“).
 1. Spoločnosť je držiteľom licencie a všetkých práv spojených s užívaním aplikácie HOPINTAXI, ako aj prevádzkovateľom tejto aplikácie HOPINTAXI. Právne vzťahy týkajúce sa aplikácie HOPINTAXI, práv a povinností Spoločnosti, prevádzkovateľov taxislužby a ich vodičov vozidiel taxislužby oprávnene využívajúcich aplikáciu HOPINTAXI na strane ponuky prepravy (ďalej len „Vodič“ alebo „Dopravca“), ako aj užívateľov aplikácie HOPINTAXI, ktorí majú záujem o sprostredkovanie taxislužby cez aplikáciu HOPINTAXI na strane dopytu po preprave (ďalej len „Cestujúci“ alebo „Zákazník“) sú podrobnejšie upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach Spoločnosti (zverejnených na webovom sídle Spoločnosti: https://hopintaxi.com/ (ďalej aj „VOP“).
 1. Stručná charakteristika služby poskytovanej aplikáciou HOPINTAXI: Aplikácia HOPINTAXI umožňuje sprostredkovanie uzavretia zmluvy o preprave osôb (taxislužby) uzatváranej medzi Zákazníkom a Dopravcom a to na účet a menom Dopravcu/vodiča vozidiel príslušnej taxislužby oprávnene využívajúcich aplikáciu HOPINTAXI. Spoločnosť nie je účastníkom zmluvného vzťahu medzi Zákazníkom a Vodičom a nenesie zodpovednosť za plnenie sprostredkovanej zmluvy o preprave osôb (taxislužby) medzi Zákazníkom a Vodičom. Spoločnosť len poskytuje technologickú digitálnu platformu – aplikáciu HOPINTAXI, ktorá prepája Vodičov (Dopravcov) so Zákazníkom; samotná Spoločnosť teda nie je Vodičom, ani poskytovateľom prepravných služieb, či zástupcom Zákazníka. Stiahnutím aplikácie HOPINTAXI získa Zákazník možnosť objednať si prepravu (taxislužbu) podľa svojho rozhodnutia a voľby z výberu Vodičov ponúkaných v tejto aplikácii. Vodič registrovaný v aplikácii HOPINTAXI má uvedené v aplikácii HOPINTAXI svoje prepravné podmienky, za ktorých vykonáva taxislužbu, ako aj ďalšie charakteristiky významné pre rozhodnutie Zákazníka o prijatí jeho ponuky. Pred voľbou konkrétneho Vodiča sa Zákazník zaväzuje oboznámiť sa so všetkými podmienkami uvádzanými v aplikácii HOPINTAXI daným Vodičom. Zmluva o preprave taxislužby vzniká výhradne medzi Zákazníkom a Vodičom, pričom okamih vzniku zmluvy je daný podmienkami Vodiča, spravidla je to okamih nástupu do vozidla taxislužby. Bližšie podmienky má každý Vodič uvedené v aplikácii HOPINTAXI. Objednávka prepravných služieb: Podmienkou pre zadanie dopytu po prepravných službách je súhlas Zákazníka s VOP Spoločnosti. Akonáhle Zákazník odošle dopyt, jednému alebo viacerým Vodičom je odoslané upozornenie na tento dopyt, aby naň prípadne mohli reagovať svojou ponukou. Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku, že niektorý z oslovených Vodičov bude na dopyt Zákazníka reagovať svojou ponukou. Ponuka prepravných služieb: V prípade, že Vodič na dopyt Zákazníka zareaguje potvrdením svojej dostupnosti a svojou ponukou, Zákazník bude na túto skutočnosť upozornený a obdrží podrobné informácie o tejto ponuke. Zákazník súhlasí s platbou v plnej výške pre každého Vodiča objednaného prostredníctvom aplikácie za všetky služby poskytnuté Zákazníkovi týmto Vodičom. Odstúpenie od zmluvy: Spoločnosť týmto poučuje a upozorňuje Zákazníka, že zadaním dopytu po prepravných službách prostredníctvom aplikácie HOPINTAXI Zákazník stráca právo na odstúpenie od zmluvy o sprostredkovaní prepravných služieb uzavretej so Spoločnosťou. Zadaním dopytu po prepravných službách Zákazník udeľuje Spoločnosti výslovný súhlas so začatím poskytovania služieb Spoločnosťou pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol ako spotrebiteľ riadne poučený o tom, že zadaním dopytu po prepravných službách prostredníctvom aplikácie HOPINTAXI stráca právo na odstúpenie od zmluvy o sprostredkovaní prepravných služieb. Uvedené sa vzťahuje len na zmluvu o sprostredkovaní prepravy (taxislužby) uzatváranú elektronicky medzi Spoločnosťou a Zákazníkom a netýka sa to zmluvy o preprave (taxislužbe), ktorú Zákazník uzatvára s Vodičom, na ktorej obsah Spoločnosť nemá žiaden dosah. Spoločnosť nie je súčasťou zmluvného vzťahu uzavieraného medzi Zákazníkom ako prepravovanou osobou a Vodičom (prevádzkovateľom taxislužby) a nenesie zodpovednosť za plnenie sprostredkovanej zmluvy o preprave osôb (taxislužby).
 1. Tento Prepravný poriadok je vo vzťahu k Zákazníkom ako prepravovaným osobám a Vodičom jednotlivých taxislužieb odo dňa jeho zverejnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe, ak sa zmluva uzatvára prostredníctvom aplikácie HOPINTAXI, resp. prostredníctvom HOPINTAXI služieb.
 1. Prevádzkovateľom dispečingu podľa tohto Prepravného poriadku je Spoločnosť, ktorá je oprávnená prevádzkovať dispečing v zmysle zákona o cestnej doprave a to na základe a v rozsahu udelenej koncesie v zmysle § 27 zákona o cestnej doprave.
 1. Vodičom sa na účely tohto Prepravného poriadku rozumie bližšie nešpecifikovaný okruh prevádzkovateľov taxislužieb a ich vodičov, ktorí zabezpečujú prepravu osôb sprostredkovanú prostredníctvom HOPINTAXI služieb, resp. prostredníctvom aplikácie HOPINTAXI a ktorí súčasne spĺňajú zákonné podmienky na prevádzkovanie taxislužby, za ktoré títo zodpovedajú v celom rozsahu a prepravu vykonávajú výlučne len vozidlami zapísanými v koncesii – vozidlá taxislužby.
 1. Vodičom vozidla príslušnej taxislužby sa rozumie zamestnanec Vodiča, ktorý je oprávnený prevádzkovať cestnú prepravu osôb v zmysle zákona o cestnej doprave pre Vodiča alebo samotný Vodič, t.j. Dopravca (ďalej aj „Vodič vozidla taxislužby“).
 1. Zákazníkom podľa tohto Prepravného poriadku sa rozumie bližšie nešpecifikovaný okruh používateľov aplikácie HOPINTAXI, resp. HOPINTAXI služieb, ktorí majú záujem uzatvoriť alebo uzatvorili zmluvu o preprave osôb s Vodičom, t.j. Dopravcom.
 1. Dispečingom podľa tohto Prepravného poriadku sa rozumie sprostredkovanie osobnej dopravy vozidlami a vodičmi individuálnych taxislužieb – Dopravcu pre zákazníkov ako prepravované osoby – cestujúcich prostredníctvom digitálnej platformy, t.j. aplikácie HOPINTAXI.
 1. V prípade uzavierania zmlúv o preprave osôb so Zákazníkom prostredníctvom dispečingu – aplikácie HOPINTAXI je Dopravca povinný sa riadiť okrem svojich prepravných podmienok za ktorých vykonáva taxislužbu (a ktoré sú uvedené v aplikácii HOPINTAXI) aj podmienkami tohto Prepravného poriadku. Dopravca môže v prípade použitia tohto Prepravného poriadku uzavrieť zmluvu o preprave osôb so Zákazníkom výlučne prostredníctvom dispečingu – aplikácie HOPINTAXI, resp. HOPINTAXI služieb.

 

Článok II.
Všeobecné povin
nosti Spoločnosti pri prevádzkovaní dispečingu

 1. Spoločnosť je pri prevádzkovaní dispečingu podľa zákona o cestnej doprave a podľa tohto Prepravného poriadku povinná najmä:
 • sprostredkovať prepravu len prostredníctvom Dopravcov ako prevádzkovateľov taxislužby,
 • sprostredkovať prepravu len vozidlami taxislužby – Dopravcov, ktoré sú zapísané v koncesii Dopravcov,
 • vypracovať prepravný poriadok a zverejniť ho podľa  26 ods. 8, zákona o cestnej doprave,
 • poskytnúť údaje o prevádzkovaných vozidlách, o ich prevádzke a o osobách, prostredníctvom ktorých sprostredkoval prepravu, a o im plynúcich príjmoch do 30 kalendárnych dní od vyžiadania orgánom odborného dozoru, kontrolným orgánom a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.

 

Článok III.
Všeobecné povinnosti Dopravcov a Vodičov vozidiel taxislužby

 1. Dopravca má prevádzkovú povinnosť v zmysle a v rozsahu udelenej koncesie, prepravnú povinnosť v zmysle prepravných podmienok, za ktorých vykonáva taxislužbu, a v zmysle Prepravného poriadku (pozn. registrovaný Dopravca v aplikácii HOPINTAXI má uvedené v aplikácii HOPINTAXI svoje prepravné podmienky za ktorých vykonáva taxislužbu, ako aj ďalšie charakteristiky významné pre rozhodnutie Zákazníka o prijatí jeho ponuky na prepravu) a tarifnú povinnosť podľa dohodnutej tarify.
 1. Dopravca je povinný starať sa pri preprave najmä o bezpečnosť a pohodlie Zákazníkov. Ak má Zákazník batožinu, prepravuje ju Dopravca spoločne s ním. Dopravca je podľa zákona o cestnej doprave a v zmysle tohto Prepravného poriadku povinný najmä:
 • prevádzkovať cestnú dopravu vždy v súlade s platnou legislatívou, a ak je táto doprava sprostredkovaná s využitím aplikácie HOPINTAXI, tak i v súlade s týmto Prepravným poriadkom,
 • zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o posádky vozidiel, o Zákazníkov a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb,
 • zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne alebo v priestoroch určených obcou na tento účel,
 • zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti a spĺňa všetky podmienky v zmysle príslušnej platnej legislatívy,
 • zamestnávať len takých vodičov, ktorí absolvovali povinnú základnú kvalifikáciu alebo pravidelný výcvik, ak takej povinnosti podľa osobitného predpisu podliehajú.
 1. Dopravca je ako prevádzkovateľ taxislužby podľa zákona o cestnej doprave a podľa tohto Prepravného poriadku povinný najmä:
 • počas prevádzkovania taxislužby spĺňať všetky právnymi predpismi požadované podmienky pre výkon taxislužby (v prípade ak registrovaný Dopravca v aplikácii HOPINTAXI tieto podmienky prestane spĺňať, je povinný prestať používať aplikáciu HOPINTAXI),
 • zabezpečiť poskytovanie služieb len prostredníctvom osôb na to oprávnených, teda prostredníctvom Vodičov vozidiel taxislužby, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu k Dopravcovi, ak nie je touto osobou sám Dopravca,
 • zabezpečiť poskytovanie služieb len prostredníctvom vozidiel, ktoré sú zaevidované v koncesii,
 • riadne dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa výkonu taxislužby; Dopravca nesie výhradnú zodpovednosť za ich prípadné porušenie,
 • riadne dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa cestnej premávky a správať sa ohľaduplne k ostatným účastníkom cestnej premávky,
 • prevádzkovať taxislužbu podľa prepravného poriadku; ak sa taxislužba prevádzkuje prostredníctvom dispečingu, Dopravca môže vykonávať prepravu podľa prepravného poriadku dispečingu,
 • označiť každé prevádzkované vozidlo na predných ľavých a predných pravých dverách obchodným menom Dopravcu,
 • označiť vozidlo na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre Zákazníka základnou sadzbou cestovného; to neplatí, ak cena je dohodnutá pred začatím prepravy,
 • označiť každé vozidlo pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej,
 • zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia koncesie,
 • zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bolo osvedčenie vozidla taxislužby,
 • mať na každých 15 prevádzkovaných vozidiel taxislužby najmenej jedno vozidlo taxislužby, ktoré je počtom sedadiel alebo veľkosťou batožinového priestoru alebo úložného priestoru uspôsobené alebo vybavené na prepravu viac ako štyroch a najviac ôsmich Zákazníkov, vybraných skupín Zákazníkov s príslušenstvom, veľkého počtu kusov batožiny alebo rozmernej batožiny,
 • poskytnúť a predložiť Spoločnosti na požiadanie kedykoľvek všetky informácie týkajúce sa osoby Dopravcu a informácie týkajúce sa preukázania podmienok stanovených právnymi predpismi na výkon taxislužby a v týchto veciach poskytovať Spoločnosti bezodkladnú súčinnosť.

 

 1. Vodič vozidla taxislužby je povinný pri poskytovaní dopravných služieb dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce mu zo zákona o cestnej doprave, prepravných podmienok príslušného Dopravcu a tohto Prepravného poriadku, najmä je povinný:
 • prepraviť Zákazníka z vopred dohodnutého miesta a prepraviť Zákazníka kdekoľvek podľa informácií z digitálnej platformy – aplikácie HOPINTAXI;
 • poskytnúť súčinnosť Zákazníkovi so zdravotným postihnutím a Zákazníkovi so zníženou pohyblivosťou vrátane sprevádzajúcich osôb, ako aj dôchodcom, žiakom a študentom;
 • umožniť prepravu psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc Zákazníkovi s ťažkým zdravotným postihnutím;
 • používať pevné alebo odnímateľné strešné svietidlo s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej;
 • naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci Zákazníka a po skončení prepravy ich Zákazníkovi vyložiť,
 • umožniť Zákazníkovi pohľad na displej taxametra umiestneného vo vozidle taxislužby počas celej jazdy od nastúpenia Zákazníka až po vystúpenie Zákazníka, ak je cena za prepravu určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času;
 • uskutočniť prepravu Zákazníka po najkratšej možnej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia;
 • vydať Zákazníkovi potvrdenie (doklad) o zaplatenom cestovnom za príslušnú uskutočnenú jazdu alebo poslať potvrdenie (doklad) o zaplatenom cestovnom za príslušnú uskutočnenú jazdu Zákazníkovi elektronicky; kópia potvrdenia (dokladu) v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe je súčasťou registratúry Dopravcu;
 • mať vo vozidle taxislužby vždy dostupné kompletné a aktuálne tarifné podmienky a umožniť Zákazníkovi na požiadanie nahliadnuť do nich alebo umožniť prístup k nim prostredníctvom digitálnej platformy – aplikácie HOPINTAXI.
 1. Počas vykonávanej prepravy Vodič vozidla taxislužby a Zákazník nesmú vo vozidle taxislužby fajčiť, piť, jesť, na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad Vodiča vozidla taxislužby.
 1. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu Zákazníkov. Cestovnú batožinu, invalidné vozíky, barly, palice, kočíky, klietky pre operencov, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode, alebo prudkom pohybe osobného auta pre Vodiča vozidla taxislužby, alebo pre cestujúcich nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu, prípadne na strešnom nosiči. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje Vodič vozidla taxislužby.
 1. Vo vozidle taxislužby sa musia na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osobne nesmie byť vyšší, ako je počet miest vrátane Vodiča vozidla taxislužby uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.
 1. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá prepravovaná osoba vo vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť bezpečnostný pás, ktorým je vybavené vozidlo inak zodpovedá za škodu, ktorá tým Dopravcovi/Vodičovi vozidla taxislužby vznikne.

 

Článok IV.
Oprávnenia Vodiča vozidiel taxislužby, možnosť odmietnuť prepravu, mimoriadne udalosti

 1. Vodič vozidla taxislužby je oprávnený odmietnuť Zákazníkovi vykonať prepravu alebo nedokončiť už začatú prepravu Zákazníka najmä v nasledovných prípadoch:
 • pre správanie sa Zákazníka, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u Vodiča vozidla taxislužby obavu o bezpečnosť prepravy, o svoje zdravie alebo o vozidlo taxislužby;
 • ak vzhľadom na osobu a stav Zákazníka hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo obťažovanie Vodiča vozidla taxislužby počas jazdy;
 • ak to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody;
 • ak Zákazník napriek predchádzajúcemu upozorneniu Vodiča vozidla taxislužby vo vozidle taxislužby konzumuje jedlo a nápoje, fajčí a/alebo kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad Vodiča vozidla taxislužby a/alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby;
 • ak Zákazník má batožinu, ktorú vzhľadom na jej veľkosť, hmotnosť, početnosť alebo tvar nie je možné prepraviť naraz, alebo si Zákazník želá prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich správanie, veľkosť, či početnosť nie je možné prepraviť v priestore pre Zákazníkov ako cestujúcich a ani v batožinovom priestore vozidla taxislužby.
 • odmietnuť vykonať prepravu ak cestovná batožina, príručná batožina Zákazníka alebo jeho živé spoločenské zviera, sú prekážkou bezpečnej prepravy alebo pokojnej a pohodlnej prepravy.
 1. Za mimoriadnu udalosť sa podľa Prepravného poriadku považuje: a) dopravná nehoda; b) požiar vozidla; c) úraz alebo náhle ochorenie Zákazníka alebo inej osoby počas prepravy. Pri mimoriadnej udalosti je Vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:
 • bezodkladne zastaviť vozidlo, urobiť všetky potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou,
 • poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe (Zákazníkovi alebo inej osobe) potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
 • urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.
 1. Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby – Zákazníka alebo inej osoby, alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak unikli nebezpečné látky je Vodič vozidla taxislužby povinný:
 • ohlásiť bezodkladne mimoriadnu udalosť orgánom štátnej polície,
 • zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia mimoriadnej udalosti,
 • zotrvať na mieste až do príchodu orgánov štátnej polície, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení mimoriadnej udalosti.

 

Článok V.
Zmluva o preprave osôb

 1. Zmluvný vzťah medzi Dopravcom a Zákazníkom vzniká na základe zmluvy o preprave osôb uzavieranej podľa ust. § 760 až 764 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na základe objednávky prepravy zrealizovanej Zákazníkom prostredníctvom HOPINTAXI služieb (ďalej aj „zmluva o preprave osôb“).
 1. Zmluva o preprave osôb vzniká výhradne medzi Zákazníkom a Dopravcom; Spoločnosť nie je zmluvnou stranou tejto zmluvy, len poskytuje technologickú digitálnu platformu, ktorej účelom je prepájať Zákazníkov s Dopravcami (prevádzkovateľmi taxislužby). Okamih vzniku zmluvy o preprave osôb je daný podmienkami Dopravcu, spravidla je to okamih nástupu Zákazníka do vozidla taxislužby. Bližšie podmienky má každý Dopravca uvedené v aplikácii HOPINTAXI. Zákazník prejaví svoju vôľu a záujem uzavrieť zmluvu o preprave osôb odoslaním dopytu prostredníctvom aplikácie HOPINTAXI; jednému alebo viacerým Dopravcom je odoslané upozornenie na tento dopyt, aby naň prípadne mohli reagovať svojou ponukou. Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku, že niektorý z oslovených Dopravcov bude na dopyt Zákazníka reagovať svojou ponukou. V prípade, že Dopravca na dopyt Zákazníka zareaguje potvrdením svojej dostupnosti a svojou ponukou, Zákazník bude na túto skutočnosť upozornený a obdrží podrobné informácie o tejto
 1. Pred uskutočnením samotnej prepravy Zákazníka a uzavretím zmluvy o preprave osôb má Zákazník právo oboznámiť sa s platnými a aktuálnymi tarifnými podmienkami Dopravcu a následne počas celej doby prepravy má Zákazník právo sledovať taxameter príslušného vozidla taxislužby.
 1. Uzavretím zmluvy o preprave osôb vzniká Dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť Zákazníka do miesta určenia podľa VOP Spoločnosti a podmienok tohto Prepravného poriadku. Objednané prepravné služby podliehajú rôznym podmienkam (cena, podmienky storna), ktoré si určuje Dopravca. Dopravca je v súvislosti s využívaním aplikácie HOPINTAXI viazaný príslušnými predpismi platnými pre príslušný typ prepravy.
 1. Odmietnuť uzavretie zmluvy o preprave osôb a vykonanie prepravy môže Dopravca v prípadoch a podľa podmienok špecifikovaných v Článku IV. tohto Prepravného poriadku.
 1. Uskutočnením prepravy na základe a v zmysle podmienok uzavretej zmluvy o preprave osôb, ako aj podľa podmienok Prepravného poriadku, vzniká Zákazníkovi povinnosť zaplatiť cestovné (po riadnom poskytnutí prepravy už nie je možné platbu zrušiť, či odmietnuť, a to z dôvodu ukončenia poskytnutia služby). Nedôvodné odmietnutie zaplatenia cestovného zo strany Zákazníka je vymáhateľné súdnou cestou. Ak má Zákazník akúkoľvek sťažnosť vo vzťahu k poskytnutej službe prepravy, je potrebné túto riešiť priamo s Vodičom vozidla taxislužby, ktorý túto službu poskytol.

 

Článok VI.
Odstúpenie od zmluvy o preprave osôb

 1. Zákazník môže od uzatvorenej zmluvy o preprave osôb odstúpiť v prípade, ak Dopravca porušil podmienky tejto uzavretej prepravnej zmluvy alebo podmienky Prepravného poriadku.
 1. Dopravca môže od uzavretej zmluvy o preprave osôb odstúpiť, ak nie sú Zákazníkom ako objednávateľom (a zadávateľom dopytu na prepravu) splnené podmienky príslušnej zmluvy o preprave osôb a/alebo ustanovenia Prepravného poriadku.
 1. Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej zmluvy o preprave osôb odstúpiť, ak Zákazník počas prepravy ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla vodiča taxislužby, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje dôvodné obavy o bezpečnosť a zdravie Vodiča vozidla taxislužby.

 

Článok VII.
Cestovné (Tarifa)

 1. Výšku cestovného, rozsah a podmienky na priznanie nároku na zľavu z cestovného ako aj príplatok na cestovnom v súvislosti s prepravou Zákazníkov a batožiny určuje a zverejňuje Dopravca.
 1. Pevná cena prepravy, ktorá sa Zákazníkovi zobrazí v aplikácii HOPINTAXI počas objednávania, je cena bez prípadných príplatkov. Objednávky prepravy s pevnou cenou, bude táto vypočítaná aplikáciou HOPINTAXI na základe predpokladanej prejdenej vzdialenosti a času z miesta nástupu do cieľa, ktorý si Zákazník zadal. V prípade, ak počas prepravy dôjde zo strany Zákazníka k akejkoľvek zmene (či už pridaním medzizastávky, prerušenia prepravy po čas dlhší ako 1min., alebo inej), ktorá by mohla mať za následok zmenu prejdenej vzdialenosti a/alebo času oproti predpokladanej, nie je možné garantovať pôvodnú vypočítanú pevnú cenu (z dôvodu Zákazníkom uskutočnenej zmeny oproti pôvodnej predpokladanej vzdialenosti a času prepravy). V takom prípade bude cena prepravy vypočítaná podľa skutočne prejdenej vzdialenosti a času podľa rovnakého vzorca a cien, ktoré boli použité pri výpočte pevnej ceny so zohľadnením zmien, ktoré Zákazník počas prepravy uskutočnil. V prípade ak Zákazník s uvedeným nesúhlasí, vodič nastaví objednávku do pôvodného stavu, zákazníka odvezie na ním zadané adresy, a účtuje mu cenu, ktorá bola na základe zákazníkom nastavených adries vypočítaná.
 1. Platobné podmienky sú bližšie uvedené v samotnej aplikácii HOPINTAXI. Platba vodičovi za poskytnutie prepravy (taxislužby) je možná buď v hotovosti alebo bezhotovostným spôsobom (prostredníctvom platobnej karty Zákazníka). Platba bude zrealizovaná v súlade so spôsobom platby, ktorý si Zákazník zvolil; v prípade platby platobnou kartou sa tak stane po poskytnutí prepravy pomocou platobných údajov poskytnutých Zákazníkom.
  s
 2. Dynamické zvyšovanie ceny na základe dní a časov objednávky:
  V dňoch PO-PIA v časoch 6:00-9:00 sa cena zvyšuje o 15%
  V dňoch PO-PIA v časoch 16:00-19:00 sa cena zvyšuje o 15%
  V dňoch NE-PIA v časoch 21:00-6:00 sa cena zvyšuje o 15%
  V dňoch PIA-SO a SO-NE v časoch 19:00-6:00 sa cena zvyšuje o 25%

 

Článok VIII.
Reklamácie, sťažnosti, riešenie škôd a zodpovednosť

 1. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu prepravy vždy písomne a priamo u Dopravcu, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od vykonania prepravy. V reklamácii je Zákazník povinný uviesť dôvody reklamácie a svoje požiadavky na odstránenie vady a uskutočnenie nápravy a tieto stručne odôvodniť. Zákazník je tiež povinný k reklamácii pripojiť príslušné doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku.
 1. Dopravca obratom vyzve Zákazníka na doplnenie reklamácie, ktorá nespĺňa všetky náležitosti reklamácie; Zákazník je povinný túto doplniť v Dopravcom stanovenej lehote. Ak Zákazník na výzvu Dopravcu reklamáciu nedoplní a nezašle požadované absentujúce informácie a/alebo doklady Dopravcovi v stanovenej lehote, nie kratšej ako 8 dní, nie je Dopravca povinný túto reklamáciu ďalej riešiť. Ak Zákazník alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, chce podať v súvislosti s prepravou sťažnosť, musí ju podať u Dopravcu písomne, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dní od skutočnosti, na ktorú sa takáto sťažnosť vzťahuje.
 1. Ak Zákazníkovi vznikne počas prepravy ujma na zdraví alebo škoda na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal Zákazník pri sebe, zodpovedá za túto v celom rozsahu Dopravca podľa ustanovení príslušných ustanovení zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (ust. § 427 až 431 OZ; a prísl. ustanovenia Šiestej časti OZ o zodpovednosti za škodu a bezdôvodné obohatenie). Ak ide o právo Zákazníka na náhradu ujmy na zdraví alebo na náhradu škody na batožinách prepravovaných spoločne so Zákazníkom alebo na veciach, ktoré mal Zákazník pri sebe; toto právo sa môže uplatniť súdnou cestou. Pokiaľ Zákazník alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, uplatňuje ujmu spôsobenú mu na zdraví alebo škodu spôsobenú na jeho veciach alebo odcudzením alebo stratou jeho veci postupuje sa v zmysle us. § 106 OZ. Právo na náhradu škody na batožinách Zákazníka prepravovaných spoločne s ním alebo veciach, ktoré mal Zákazník pri sebe, je Zákazník povinný písomne uplatniť najskôr u príslušného Dopravcu, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy ku škode došlo.
 1. Akékoľvek sťažnosti a reklamácie Zákazníkov na postup a plnenie záväzkov zo strany Dopravcu z Prepravného poriadku a ich vybavovanie Dopravcom podľa tohto Článku VIII. Prepravného poriadku, preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia. Dopravca je povinný byť poistený (podľa príslušných ustanovení zákona o cestnej doprave ) pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel taxislužieb, za účelom vyrovnania škôd vzniknutých Zákazníkom a nárokov z nich uplatnených zo strany Zákazníkov alebo oprávnených osôb.
 1. Zodpovednosť: Za porušenie povinnosti prevádzkovateľa taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku Zákazníka riadne a včas, zodpovedá Dopravca podľa ust. § 763 OZ. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu, alebo neuskutočneniu prepravy z dôvodov na strane Dopravcu alebo Vodiča vozidla taxislužby, je Dopravca povinný nahradiť cestujúcemu vzniknutú škodu. Svojej zodpovednosti sa Dopravca zbaví, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.
 1. Za škodu vzniknutú počas prepravy Zákazníkovi na zdraví, batožine a osobných veciach zodpovedá Dopravca podľa ust. § 427 až § 431 OZ. Za škodu spôsobenú na batožinách prepravovaných oddelene od Zákazníka zodpovedá Dopravca podľa ust. § 769 ods. 1 OZ.
 1. Spoločnosť poskytuje Zákazníkom prístup k prevádzkovateľom taxislužby. Poskytované prepravné služby sú predmetom dohody výhradne medzi prevádzkovateľom taxislužby a Zákazníkom a musia byť v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi. Použitím HOPINTAXI služby sa neuzatvára žiadna zmluvu so Spoločnosťou v súvislosti s nárokmi Zákazníkov na osobnú prepravu. Akékoľvek nároky týkajúce sa osobnej prepravy sa týkajú výlučne zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom taxislužby a Zákazníkom. Spoločnosť nezodpovedá za prepravné služby a ich riadne poskytnutie (najmä, avšak nie výlučne nezodpovedá za osobnú bezpečnosť, zdravie alebo bezpečnosť cestujúcich či majetku cestujúcich v priebehu prepravy) ani za žiadne nároky vyplývajúce zo zmluvy o preprave osôb či už zo strany Dopravcov voči Zákazníkom ako ani zo strany Zákazníkov voči Dopravcov.

 

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

 1. Spoločnosť, prevádzkujúca dispečing na základe koncesie v zmysle § 27 zákona o cestnej doprave, zverejňuje tento Prepravný poriadok na svojom webovom sídle a prostredníctvom svojej digitálnej platformy – aplikácie HOPINTAXI.
 1. Zverejnený Prepravný poriadok je súčasťou návrhu Dopravcu na uzavretie zmluvy o preprave osôb a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvy o preprave osôb a zmluvných práv a povinností účastníkov tejto prepravnej zmluvy.
 1. Práva a povinnosti Spoločnosti (oprávňujúcej prevádzkovať dispečing na základe koncesie v zmysle § 27 zákona o cestnej doprave), Dopravcov a Zákazníkov ktoré nie sú výslovne upravené v tomto Prepravnom poriadku sa riadia a spravujú VOP Spoločnosti zverejnenými na webovom sídle Spoločnosti, alebo na nasledovnom webovom odkaze: https://hopintaxi.com/terms/, ako aj prepravnými podmienkami jednotlivých Dopravcov registrovaných v aplikácii HOPINTAXI uvádzaných priamo v aplikácii HOPINTAXI.
 1. Ak bude z akéhokoľvek dôvodu ktorékoľvek z ustanovení tohto Prepravného poriadku vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia tohto Prepravného poriadku. Takéto neplatné, nevymáhateľné alebo neúplné ustanovenie musí byť nahradené takým, ktorého úprava zodpovedá pôvodnému zmyslu nahrádzaného ustanovenia, pričom ostatné ustanovenia Prepravného poriadku zostávajú v platnosti a vykonateľné. Ak neexistuje takéto ustanovenie, potom je potrebné príslušné neplatné, nevymáhateľné či neúplné ustanovenie opraviť iba v miere potrebnej na to, aby bolo vymáhateľné, platné a neobsahovalo medzery, a tento Prepravný poriadok zostane v plnom rozsahu platný a účinný.
 1. Tento Prepravný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom: 01.04.2019.