Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

 1. Preambule
  • Držitelem licence a práv spojených s užíváním aplikace HOPINTAXI a provozovatelem aplikace HOPINTAXI (dále jen „aplikace“) je společnost HOPIN, s. r. o., se sídlem Nové záhrady I 16450/13A, 821 05 Bratislava, IČO 45 643 423, DIČ: 2023083524, IČ DPH: SK2023083524, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 66329/B, e-mailová adresa: hopin@hopintaxi.com, telefonický kontakt: +421905 551 353 (dále jen „společnost“ nebo „my“ v příslušném gramatickém tvaru).
  • Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy týkající se aplikace, práv a povinností společnosti, řidičů taxislužby oprávněně užívajících aplikaci (dále jen „řidič“) a také uživatelů aplikace, kteří mají zájem o zprostředkování taxislužby přes aplikaci (dále jen „Vy“ v příslušném gramatickém tvaru).
  • Tyto VOP jsou právně závaznou dohodou mezi Vámi a naší společností. Stažením aplikace, kterému předchází povinnost vyjádřit souhlas s obeznámením se a akceptováním těchto VOP, se zavazujete dodržovat bez výhrad všechny podmínky uvedené v těchto VOP, a prohlašujete, že s VOP souhlasíte bez výhrad, jste jimi vázaný, a zavazujete se je dodržovat, stejně jako se zavazujete dodržovat platné právo (Slovenské republiky a státu, v němž se nacházíte) a dobré mravy, a zavazujete se, že nebudete v souvislosti s používáním aplikace robit žádné úkony v rozporu s platným právem, dobrými mravy a těmito VOP.
  • Přijetí těchto VOP je podmínkou pro zobrazení nebo používání aplikace. Nesouhlasíte-li s těmito VOP, nemůžete používat aplikaci a registrovat se na ní, a pokud jste se už zaregistroval, jste povinný aplikaci přestat používat a svoji registraci zrušit.
  • Přístup k aplikaci a její používání je možné pouze pro osoby, které mají způsobilost k právním úkonům a jsou způsobilé právně se zavazovat podle platných právních předpisů. Akceptováním těchto VOP prohlašujete, že jste právně způsobilý a oprávněný přijmout tyto VOP a dodržovat jejich ustanovení.
  • Berete na vědomí, že jakákoliv smlouva na poskytování přepravních služeb (taxislužby) se dojednává mezi Vámi a řidičem, nikoliv mezi Vámi a naší společností. Naše společnost jen poskytuje technologickou platformu, jejímž účelem je propojovat řidiče s Vámi.
  • Upozorňujeme, že Vámi objednané přepravní služby podléhají různým podmínkám (cena, podmínky storna), které si určuje řidič, nikoliv my. Řidič je v souvislosti s využíváním aplikace vázán příslušnými předpisy, platnými pro příslušný typ přepravy. Řidič je povinný přijmout žádosti o přepravu za podmínek stanovených uvedenými předpisy.

 

 1. Změny a doplnění VOP
  • Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení kdykoliv a bez předchozího upozornění upravit tyto VOP a jakékoliv jiné dokumenty, které jsou zde uvedené odkazem. O změnách Vás budeme informovat odesláním zprávy nebo jiným oznámením. Změna nebo doplnění VOP nabývá účinnost (pokud není uvedeno jinak) jejím zveřejněním. Vaše další používání aplikace po nabytí účinnosti této změny nebo doplnění považujeme za souhlas se změnami a s doplněním VOP. Pokud se změnou nebo doplněním VOP nesouhlasíte, jste povinný ukončit používání aplikace a zrušit vaši registraci na ní.

 

 1. Stručná charakteristika služby poskytované aplikací
  • Aplikace umožňuje zprostředkovat uzavření smlouvy o přepravě osob (taxislužby) uzavírané mezi Vámi a řidičem. Společnost není účastníkem smluvního vztahu mezi Vámi a řidičem a nenese odpovědnost za plnění zprostředkované smlouvy o přepravě osob (taxislužby) mezi Vámi a řidičem.
  • Stažením aplikace získáte možnost objednat si přepravu (taxislužbu) podle svého rozhodnutí a volby z výběru řidičů nabízených v aplikaci. Řidič registrovaný v aplikaci má v aplikaci uvedené svoje přepravní podmínky, za nichž vykonává taxislužbu, a také další charakteristiky významné pro Vaše rozhodování o přijetí jeho nabídky. Před volbou konkrétního řidiče se zavazujete seznámit se se všemi podmínkami uváděnými v aplikaci daným řidičem.
  • Smlouva o přepravě taxislužbou vzniká výhradně mezi Vámi a řidičem, přičemž okamžik vzniku smlouvy je daný podmínkami řidiče, zpravidla je to okamžik nástupu do vozidla taxislužby. Bližší podmínky má každý řidič uvedené v aplikaci.
  • Objednávka přepravních služeb. Podmínkou pro zadání poptávky po přepravních službách je souhlas s těmito VOP. Jakmile odešlete poptávku, jednomu nebo několika řidičům je odeslané upozornění na tuto poptávku, aby na ni případně mohli reagovat svou nabídkou. Naše společnost neposkytuje žádnou záruku, že některý z oslovených řidičů bude na poptávku reagovat svou nabídkou.
  • Nabídka přepravních služeb. V případě, že řidič na poptávku zareaguje potvrzením své dostupnosti a svou nabídkou, budete na tuto skutečnost upozorněni a obdržíte podrobné informace o této nabídce. Souhlasíte s platbou v plné výši pro každého řidiče objednaného prostřednictvím aplikace za všechny služby poskytnuté Vám tímto řidičem.
  • Odstoupení od smlouvy. Poučujeme Vás a upozorňujeme, že zadáním poptávky po přepravních službách prostřednictvím aplikace ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy o zprostředkování přepravních služeb s námi. Zadáním poptávky po přepravních službách nám udělujete výslovný souhlas se zahájením poskytování našich služeb před uplynutím zákonné lhůty na odstoupení od smlouvy a prohlašujete, že jste byl jako spotřebitel řádně poučen o tom, že zadáním poptávky po přepravních službách prostřednictvím aplikace ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy o zprostředkování přepravních služeb. Uvedené se vztahuje jen na smlouvu o zprostředkování přepravy (taxislužby) uzavíranou elektronicky mezi námi a Vámi jako zákazníkem a netýká se to smlouvy o přepravě (taxislužbě), kterou zákazník uzavírá s řidičem, na jejíž obsah nemáme žádný dosah.

 

 1. Ceny
  • Aplikace je pro Vás poskytovaná bezplatně, náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internetové připojení apod.) pro její používání se pohybují v běžné výši a jsou závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které používáte.
  • Odhadovaná cena přepravy, která se Vám zobrazí během objednávání, je cenou bez případných příplatků. Všechny zobrazené ceny vycházejí z ceníků konkrétních řidičů.
  • V případě, že by měla předpokládaná cena přepravy překročit sumu 100,- EUR, řidič je oprávněný poskytnutí přepravy odmítnout do doby úhrady předpokládané ceny přepravy. To samé platí v případě opakovaných přeprav, pokud by součet předpokládaných cen přeprav v daném kalendářním měsíci měl překročit sumu 100,- EUR.

 

 1. Platební podmínky
  • Platební podmínky jsou blíže uvedené v samotné aplikaci. Platba řidiči za poskytnutí přepravy (taxislužby) bude realizovaná v souladu se způsobem platby, který jste si zvolili. V případě platby platební kartou se tak stane po poskytnutí přepravy pomocí platebních údajů, které jste nám poskytli. Souhlasíte s tím, že můžeme vykonávat autorizační kontroly připojených platebních karet, jednak po jejich prvním připojení, a jednak po objednání služby přepravy prostřednictvím aplikace.
  • Po poskytnutí přepravy už není možné platbu zrušit, a to z důvodu ukončení poskytnutí služby. Pokud máte jakoukoliv stížnost ve vztahu k poskytnuté službě, tento spor je potřebné řešit přímo s řidičem, který tuto službu poskytl.

 

 1. Používání aplikace
  • Používání aplikace je povoleno jen k účelům uvedeným v těchto VOP. Používání k jinému účelu je bez našeho souhlasu zakázané. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nemáte právo na žádnou odplatu za její používání.
  • Jakékoliv vaše otázky, připomínky, návrhy, nápady, náměty nebo jiné informace o aplikaci nebo službách jí nebo jejím prostřednictvím poskytovaných, které nám budete adresovat, se mohou stát našim vlastnictvím a můžeme je využívat v neomezeném rozsahu.
 1. Licence k používání aplikace
  • V souladu s těmito VOP Vám udělujeme omezenou, nevýhradní, odvolatelnou, nepřevoditelnou a nedělitelnou licenci k používání aplikace výhradně pro Vaše osobní použití a jen v souvislosti s Vaším přístupem k aplikaci a jejím používáním.
  • Nejste oprávněn k jinému použití aplikace, zejména nesmíte používat, kopírovat, upravovat, měnit, vytvářet odvozená díla, distribuovat, licencovat, prodávat, přenášet, veřejně zobrazovat, veřejně vykonávat, veřejně přenášet, vysílat nebo jinak využívat aplikaci, s výjimkami výslovně povolenými těmito VOP. Nejste oprávněn k odstraňování upozornění na autorská práva a jiná vlastnická práva, která jsou v aplikaci obsažena.

 

 1. Vaše povinnosti, odpovědnost a prohlášení
  • Vaše povinnosti:
 2. zavazujete se nevyužívat aplikaci v případě, pokud jste ještě nedosáhl zákonem stanoveného věku pro podepsání smlouvy s naší společností, nebo pokud Vám právní předpisy nepovolují využívat aplikaci nebo přijmout tyto VOP.
 3. zavazujete se poskytnout nám všechny informace a údaje (včetně údajů při registraci) pravdivé, přesné a aktuální. Svoje údaje můžete kdykoliv aktualizovat nebo opravit prostřednictvím aplikace.
 4. zavazujete se, že nebudete používat aplikaci jakýmkoliv způsobem k jakýmkoliv protiprávním účelům nebo jakýmkoliv protiprávním způsobem, zejména, avšak nikoliv výlučně způsobem, který by narušoval, poškozoval, zatěžoval nebo omezoval aplikaci nebo snižoval její výkon nebo který by obcházel účel, ke kterému je aplikace určená. Zavazujete se, že nebudete obcházet nebo modifikovat bezpečnostní opatření aplikace, ani nahrávat soubory, které obsahují viry, trojské koně nebo jiné škodlivé programy, vstupovat nebo se snažit vstupovat na účty jiných uživatelů nebo narušovat nebo se snažit narušovat jakékoliv bezpečnostní opatření.
 5. zavazujete se, že budete aplikaci používat výlučně svým vlastním jménem s uvedením vlastní identity a nebudete se vydávat za jinou osobu a stejně tak neumožníte jiné osobě využívání aplikace Vaším jménem.
 6. odpovídáte za omezení přístupu jiných osob k Vašemu mobilnímu zařízení nebo jiné technologii a za utajení Vašeho účtu a hesla a za všechny aktivity vykonané prostřednictvím Vašeho účtu nebo hesla. Zavazujete se nás okamžitě informovat o jakémkoliv neoprávněném použití Vašeho účtu nebo jiném porušení bezpečnosti, a po každém použití svého účtu se ubezpečit, že jste se ze svého účtu odhlásil. Neodpovídáme za žádnou ztrátu, újmu ani škodu vzniklou v důsledku nedodržení výše uvedeného ustanovení.
 7. zavazujete se, že nebudete používat aplikaci způsobem, na jehož základě by nám vznikla a/nebo hrozil vznik jakékoliv újmy a/nebo škody.
 8. zavazujete se, že budete dodržovat všechny příslušné právní předpisy.
 9. zavazujete se, že pokud od nás dostanete jakoukoliv informaci nebo údaj, budete s těmito nakládat jako s důvěrnými a neposkytnete je žádné třetí straně.
 10. zavazujete se a slibujete, že nás odškodníte a ochráníte v celém rozsahu vůči jakýmkoliv nárokům vzneseným proti nám jakoukoliv jinou osobou v důsledku Vašeho porušení těchto VOP.
  • Berete na vědomí, a souhlasíte s tím, že:
 11. máme právo zablokovat nebo zrušit Váš uživatelský účet k aplikaci, a to kdykoliv a bez předcházejícího upozornění, pokud dospějeme k názoru, že nedodržujete některé z ustanovení těchto VOP.
 12. máme právo nahradit řidiče Vámi zvoleného jakýmkoliv jiným řidičem.
 13. neručíme za to, že bude v době Vašeho požadavku (poptávky) dostupný pro přepravu některý z řidičů.

 

 1. Registrace a její zrušení
  • Aplikaci můžete používat i bez registrace, avšak pro přístup k určitým funkcím aplikace je nutné registrovat se v aplikaci vytvořením účtu.
  • Souhlasíte s poskytnutím přesných, aktuálních a úplných informací během procesu registrace a ve všech ostatních případech, kdy používáte aplikaci, a zavazujete se aktualizovat informace, aby byly vždy přesné, aktuální a úplné.
  • Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že máme plné právo na základě vlastního uvážení odmítnout nebo neumožnit vám registraci a vytvoření účtu v aplikaci, a to i bez uvedení důvodu.
  • Váš účet v aplikaci je soukromý a nesmí ho používat nikdo kromě Vás. Jste výhradně odpovědný za zabezpečení hesla do vašeho účtu. Za všechnu činnost, která se vyskytuje ve Vašem účtu, jste výlučně odpovědný Vy a o jakémkoliv neoprávněném použití Vašeho účtu jste povinný nás neodkladně informovat. Neneseme odpovědnost za žádnou ztrátu, škodu nebo újmu způsobenou neoprávněným použitím Vašeho účtu ani oprávněným použitím účtu Vámi. Všechnu odpovědnost za aktivitu na Vašem účtu nesete Vy.
  • Váš účet v aplikaci je naším majetkem, jeho obsah a všechna práva s ním spojená jsou nepřenositelná a nepřevoditelná, nedědí se a vážou se výlučně na Vaši osobu.
  • Můžeme kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, a to i bez oznámení pozastavit, omezit nebo ukončit Váš přístup k aplikaci a/nebo zrušit Váš účet a registraci v aplikaci. V případě Vašeho opakovaného porušení povinností podle těchto VOP máme právo Vám pozastavit, omezit nebo ukončit používání aplikace bez ohledu na naše právo uplatnit si další nároky vůči Vám na ochranu našich práv a/nebo práv třetích osob. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v takovémto případě nebudete mít nárok na jakékoliv plnění nebo vrácení poskytnutého plnění z naší strany.
  • Nemáte jakoukoliv povinnost používat aplikaci a v jakémkoliv okamžiku a bez předcházejícího upozornění ji smíte podle vlastního rozhodnutí přestat používat. To samé platí pro zrušení Vaší registrace a účtu v aplikaci. Uvedené nebude mít vliv na platnost a vykonatelnost těchto VOP, zejména těch ustanovení, která mají podle těchto VOP trvat i po skončení smluvního vztahu mezi námi a Vámi.
  • Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že po zrušení Vaší registrace v aplikaci nemáme povinnost odstranit nebo vrátit Vám jakýkoliv obsah, který jste do aplikace umístili.

 

 1. Zvláštní ustanovení týkající se řidičů
  • Všeobecně, pokud jste řidičem, vztahují se na Vás všechna ustanovení těchto VOP týkající se zákazníků, a to stejně jako na zákazníka, pokud z povahy samotného ustanovení nevyplývá, že toto ustanovení je určené jen zákazníkům a nikoliv řidičům, nebo pokud to není v této části VOP uvedeno jinak (platí tedy, že v případě rozporu mezi touto částí a ostatními částmi VOP se na řidiče vztahují ustanovení této části VOP).
  • Cena za používání aplikace mezi řidičem a společností je předmětem samostatné dohody. Vyúčtování každé transakce mezi řidičem a společností se uskuteční bez zbytečného odkladu po ukončení přepravy.
  • Předkládání nabídek na poptávku zákazníků. Podmínkou pro získávání informací o poptávkách je Váš status řidiče a souhlas s těmito VOP. Pokud na doručenou poptávku zareagujete vykonáním nabídky a zákazník ji akceptuje, dostanete prostřednictvím aplikace potvrzení o této skutečnosti. Jakmile toto potvrzení obdržíte, je Vaší povinností poskytnout požadované přepravní služby v souladu s informacemi uvedenými v přijatém potvrzení a v souladu s Vaší nabídkou a těmito VOP. Ještě před vykonáním nabídky v reakci na jakoukoliv z poptávek jste povinen zkontrolovat a ověřit, že poptávka obsahuje všechny údaje a informace, stanovené předpisy, které jsou pro Vás nezbytné pro potvrzení Vaší dostupnosti a podmínek pro danou poptávku a pro poskytnutí Vašich služeb.
  • Neposkytujeme zabezpečení při platbách platební kartou ani žádné jiné záruky ve vztahu k transakcím spojeným s platbou za přepravu. Neneseme též odpovědnost za riziko spojené s realizací nezabezpečených nebo podvodných transakcí. Vyhrazujeme si právo pozastavit průběh jakékoliv transakce na základě našeho vlastního uvážení. V případě sporu ohledně jakékoliv transakce souhlasíte s tím, že s námi v této souvislosti budete spolupracovat (což zahrnuje i poskytnutí příslušných informací). Berete na vědomí, že poskytovatelé platebních služeb mají právo sami nebo v našem zastoupení vyžadovat vykonání kontroly Vašich aktivit, aby si ověřili, že konáte v souladu s těmito VOP a souhlasíte, že v případě takovéto kontroly budete poskytovat plnou součinnost. V případě, kdy zákazník bude platit za Vaše služby prostřednictvím aplikace, souhlasíte s tím, že můžeme přijmout tyto platby na náš účet a uvolnit Vám tyto platby po odečtení všech provizí v souladu se samostatnou dohodou, kterou s Vámi máme uzavřenou.
  • Prohlašujete a zavazujete se, že:
 1. jste oprávněný svým jménem a na svůj účet provozovat taxislužbu a že berete na vědomí, že uzavřením smlouvy o zprostředkování mezi námi a Vámi (akceptováním těchto VOP) nedochází mezi námi k uzavření žádné jiné smlouvy, než smlouvy o zprostředkování (zejména, že nejde o pracovně-právní vztah mezi námi a Vámi).
 2. splňujete všechny podmínky pro výkon taxislužby, které vyžadují právní předpisy, a že jakmile tyto přestanete splňovat, nebudete aplikaci používat.
 3. nám na požádání kdykoliv předložíte všechny informace týkající se Vaší osoby a informace týkající se prokázání podmínek stanovených právními předpisy na výkon taxislužby a v těchto věcech nám budete poskytovat bezodkladnou součinnost.
 4. budete snášet výhradní odpovědnost za jakékoliv závazky vzniklé v důsledku Vašeho používání aplikace (včetně odpovědnosti za škodu, nemajetkovou újmu apod.)
 5. budete dodržovat všechny právní předpisy týkající se výkonu taxislužby a budete nést výhradní odpovědnost za jejich případné porušení.
 6. budete dodržovat všechny právní předpisy týkající se silničního provozu a chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu.
 7. protože Vás prostřednictvím aktivované aplikace mohou identifikovat potencionální zákazníci, budete mít za předpokladu, že je aplikace aktivovaná a Vaše vozidlo je k dispozici, povinnost přijímat dostupné žádosti o přepravu v souladu s platnou legislativou, která se na Vás vztahuje.
 8. status svého vozidla (volné nebo obsazené) v aktivované aplikaci musíte mít stále aktuální, aby Vaši potencionální zákazníci mohli vždy zjistit Váš současný status.
 9. berete na vědomí, že nezaručujeme žádný minimální počet zákazníků, kteří budou k dispozici a/nebo budou chtít využít Vašich přepravních služeb. Je Vaší povinností před přijetím jakýchkoliv žádostí ověřit si, zda obsahují všechny údaje, které jsou nezbytné a postačující pro potvrzení podmínek (zejména cestovného) a dostupnosti.
 10. v aplikaci budete uvádět dostatečné a právními předpisy požadované informace, aby zákazníci mohli učinit plně informované rozhodnutí týkající se využití Vašich služeb. Je Vaší povinností zabezpečit, aby Vaše podmínky v aplikaci byly úplné, správné a aktuální. Neneseme jakoukoliv odpovědnost za informace o Vašich podmínkách poskytování služeb v aplikaci.
 • Poskytujeme Vám přístup k velkému počtu zákazníků ve Vaší lokalitě. Poskytované přepravní služby jsou předmětem dohody výhradně mezi Vámi a zákazníkem a musí být v souladu se všemi příslušnými právními předpisy. Použitím aplikace s námi neuzavíráte žádnou závaznou smlouvu v souvislosti s nároky zákazníků na osobní přepravu ani s Vašimi nároky na zákazníky. Jakékoliv nároky týkající se osobní přepravy se týkají výlučně smluvního vztahu mezi Vámi a zákazníkem. Výslovně odmítáme odpovědnost za jakoukoliv třetí stranu, například za zákazníka. Berete na vědomí, že naše společnost poskytuje technologickou platformu, která propojuje Vás jako řidiče se zákazníkem a v žádném případě nás nelze považovat za řidiče nebo poskytovatele přepravních služeb nebo zástupce zákazníka.
 • Neodpovídáme za činnost nebo nečinnost žádného ze zákazníků, ani za žádné ztráty, škody nebo újmy způsobené zákazníkům.
 • Berete na vědomí, že porušení těchto VOP nebo opakované stížnosti zákazníků mohou být důvodem pro ukončení Vašeho přístupu k aplikaci.
 • Další práva a povinnosti mezi námi a Vámi jako řidičem mohou být předmětem samostatné dohody, v případě rozporu mezi samostatnou dohodou a těmito VOP mají přednost ustanovení samostatné dohody.
 1. Dostupnost aplikace
  • Nejsme povinni zabezpečit neustálou a nepřetržitou dostupnost aplikace. Vyvineme však maximální úsilí, abychom ji v přiměřeně možné míře zabezpečili a opravili jakékoliv chyby a problémy.
  • Vyhrazujeme si právo kdykoliv upravit, přerušit nebo ukončit, dočasně nebo trvale, fungování aplikace nebo její části, a to i bez předchozího upozornění. Aplikace je poskytovaná „tak jak je“, a my neposkytujeme žádné záruky v souvislosti s jejím používáním a obsahem a nemáme žádnou odpovědnost za nepřetržitou funkčnost, bezchybnou činnost a zabezpečení služeb poskytovaných aplikací nebo jejím prostřednictvím, ani za případné přerušení nebo skončení fungování aplikace, přičemž tak můžeme učinit kdykoliv s okamžitou účinností bez uvedení důvodu, a to i bez oznámení. Souhlasíte s tím, že vůči Vám ani vůči žádné třetí straně v takovémto případě neneseme žádnou odpovědnost.
 1. Vyloučení odpovědnosti
  • Poskytujeme Vám přístup k řidičům taxislužby působícím ve Vaší lokalitě. Poskytované přepravní služby jsou předmětem dohody výhradně mezi Vámi a řidičem a musí být v souladu se všemi příslušnými předpisy. Použitím aplikace s námi neuzavíráte žádnou smlouvu v souvislosti s Vašimi nároky na osobní přepravu. Jakékoliv nároky týkající se osobní přepravy se týkají výlučně smluvního vztahu mezi řidičem a Vámi. Výslovně odmítáme odpovědnost za jakoukoliv třetí stranu, například za řidiče. Berete na vědomí, že naše společnost poskytuje technologickou platformu, která propojuje řidiče s Vámi a v žádném případě nás nelze považovat za řidiče nebo poskytovatele přepravních služeb.
  • Neodpovídáme za přepravní služby a jejich řádné poskytnutí (zejména, avšak nikoliv výlučně neodpovídáme za osobní bezpečnost, zdraví nebo bezpečnost Vás nebo Vašeho majetku v průběhu přepravy) ani za žádné nároky vyplývající ze smlouvy o přepravě ať už ze strany řidiče vůči Vám jakož ani z Vaší strany vůči řidiči. V případě problémů požádejte řidiče o ukončení přepravy a bezodkladně nám tuto skutečnost oznamte.
  • Neodpovídáme za činnost nebo nečinnost Vás ani řidiče nebo třetích stran (např. společnost neodpovídá řidiči za škodu, pokud zákazník, který si službu objednal, nebude na daném místě v daném čase a řidiči se s ním nepodaří spojit, a stejně společnost neodpovídá Vám za případnou škodu v případě, že se řidič neodstaví v dohodnutém čase na dohodnuté místo a už se s ním nedokážete spojit), ani za újmu a/nebo škodu, Vám způsobenou jinou osobou, než jsme my. Používáním aplikace berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakýkoliv nárok, který budete mít v souvislosti s jednáním třetích osob, bude omezený jen na nárok vůči takovéto třetí osobě a nebudete takovýto nárok uplatňovat vůči nám.
  • Ohledně správnosti informací zveřejněných v aplikaci, které byly do aplikace poskytnuté jinou osobou než námi, neneseme žádnou odpovědnost a neposkytujeme za ně žádnou záruku.
  • Neručíme za úplnost, aktuálnost a správnost přenesených dat prostřednictvím internetu ani za to, že Vy nebo řidič obdržíte příslušné informace včas.
  • Používání aplikace je na Vaše výhradní riziko a odpovědnost. Neneseme jakoukoliv odpovědnost za jakoukoliv škodu nebo újmu, která by Vám mohla vzniknout v souvislosti s používáním aplikace. Stejně tak Vaše komunikace a plnění závazků vůči řidičům je na Vaše výhradní riziko a odpovědnost.
  • Neodpovídáme za to, nehledě na všechno úsilí, které vynakládáme při prověřování řidičů, že každý řidič je v každém okamžiku skutečně oprávněný poskytovat přepravní službu (taxislužbu) a že splňuje všechny podmínky a předpoklady k poskytování těchto služeb. Stejně tak neodpovídáme za plnění daňových a jiných právních povinností řidiče.
  • Neodpovídáme za obsah třetích stran v aplikaci. Obsahuje-li aplikace odkazy na obsah třetích stran, berete na vědomí, že tento obsah nepodléhá těmto VOP ani naší kontrole a jste sám odpovědný za jeho používání. Neschvalujeme ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoliv takovéto odkazy, a pokud k nim přistupujete, činíte tak na vlastní riziko.
  • V případě, že dočasně nebo trvale ukončíme naše služby nebo některou jejich část, nevyplývá pro nás z této skutečnosti žádná odpovědnost.

 

 1. Odškodnění
  • Souhlasíte s tím, zavazujete se a slibujete nás odškodnit v celém rozsahu bez omezení za všechnu újmu a škodu, která by nám mohla vzniknout v souvislosti s Vaším používáním aplikace, zejména, avšak nikoliv výlučně v souvislosti s (i) přepravní službou, (ii) porušením těchto VOP, dobrých mravů a platného práva a/nebo (iii) obsahem Vámi umístěným v aplikaci apod.

 

 1. Práva duševního vlastnictví
  • Naše společnost je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem všech práv duševního vlastnictví týkajících se aplikace a obsahu v ní publikovaného (zejména, avšak nikoliv výlučně, software, označení, log, ochranných známek apod.), s výjimkou práv duševního vlastnictví třetích stran, a tento nesmí být bez našeho souhlasu jakýmkoliv způsobem použitý. Jeho uvedení v aplikaci nesmí být chápáno jako přímé nebo nepřímé ani jiné udělení licence nebo práva nebo souhlasu k použití jakéhokoliv práva duševního vlastnictví naší společnosti nebo jakékoliv třetí strany bez našeho souhlasu.
  • Není dovoleno odstraňovat naše upozornění o autorských právech, ochranné známky nebo jiná oznámení týkající se vlastnických práv k duševnímu vlastnictví.
  • Stažením aplikace ani jejím používáním Vám nevzniká žádné právo k jakékoliv úpravě a/nebo zásahům do aplikace, ani k použití práv patřících nám a/nebo autorům aplikace s výjimkami povolenými přímo v těchto VOP.

 

 1. Dozorčí orgán a ochrana spotřebitele
  • Dozorčím orgánem ve věcech ochrany spotřebitele je Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele.
  • Zákazník, je-li spotřebitelem, má právo obrátit se s cílem ochrany svých spotřebitelských práv na subjekt alternativního řešení sporů, během kterého spolupracuje s tímto subjektem v zájmu rychlého vyřešení sporu. V případě přeshraničního sporu má právo obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum, které mu poskytne adresu na doručování, elektronickou adresu nebo telefonický kontakt na subjekt alternativního řešení sporů, který je příslušný k řešení sporu. Možnosti a podmínky alternativního řešení sporů upravuje zákon č. 391/2015 S. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů. Bližší informace o alternativním řešení spotřebitelských sporů jsou dostupné na internetové adrese http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr, které zároveň vede seznam subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů, a též na internetové adrese http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, která je jedním ze subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů. Návrh na zahájení alternativního řešení sporu je možné podat i prostřednictvím platformy umístěné na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

 1. Rozhodné právo a příslušný soud
  • Tyto VOP a vztahy mezi Vámi a naší společností se řídí ustanoveními slovenského právního řádu s vyloučením jeho kolizních norem. Souhlasíte s tím, aby jakýkoliv nárok nebo spor, který mezi Vámi a námi může vzniknout, byl řešen na slovenském soudu, místně příslušném podle adresy sídla naší společnosti.

 

 1. Osobní údaje
  • Berete na vědomí, že zpracováváme Vaše osobní údaje k účelům a za podmínek, které jsou uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na naší internetové stránce.

 

 1. Všeobecná ustanovení
  • Vyšší moc. Kdo poruší svou povinnost plynoucí ze závazkového vztahu, je povinný nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, pokud neprokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, pokud nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla až v době, kdy povinná strana byla v omeškání s plněním své povinnosti, nebo pramenila z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojené.
  • Úplná smlouva. Tyto VOP společně s dokumenty, na které VOP odkazují, a dalšími právními oznámeními nebo dodatečnými smluvními podmínkami nebo pravidly uveřejněnými společností v aplikaci, představují celou dohodu mezi Vámi a námi týkající se aplikace a služeb získaných prostřednictvím aplikace.
  • Oddělitelnost. Bude-li z jakéhokoliv důvodu kterékoliv z ustanovení těchto VOP prohlášeno za neplatné nebo nevykonatelné, takováto neplatnost nebo nevykonatelnost nebude mít vliv na ostatní ustanovení těchto VOP a jsme oprávněni jednostranně nahradit takovéto neplatné nebo nevykonatelné ustanovení takovým, jehož úprava odpovídá původnímu smyslu takovéhoto ustanovení, přičemž ostatní ustanovení VOP zůstávají v platnosti a vykonatelné.
  • Zákaz postoupení. Není-li ve VOP uvedeno jinak, nesmíte postoupit, delegovat nebo jinak převést jakákoliv práva a povinnosti nebo pohledávky související s užíváním aplikace bez našeho předcházejícího písemného souhlasu na třetí osobu. Zákaz postoupení se na nás nevztahuje.
  • Zákaz započítání. Není-li ve VOP uvedeno jinak, není dovoleno jednostranné započítání jakýchkoliv pohledávek souvisejících s aplikací mezi Vámi a naší společností (bez ohledu na to, zda jde o pohledávky splatné nebo nesplatné, podmíněné nebo nepodmíněné, současné nebo budoucí, peněžní nebo nepeněžní).
  • Názvy částí. Jednotlivé názvy částí těchto VOP jsou určeny jen kvůli jejich přehlednosti a nemají žádný právní účinek.
  • Zachování platnosti. Práva a povinnosti, která ze své povahy mají zůstat v platnosti a účinnosti i po ukončení těchto VOP, neztrácejí platnost ani účinnost ani po jejich ukončení; zejména, avšak nikoliv výlučně, se to týká ustanovení o omezení nebo zbavení se odpovědnosti, odškodnění, rozhodném právu a soudní pravomoci apod.
  • Žádné vzdání se práv. V případě, že tyto VOP porušíte a my proti Vám nepodnikneme žádné kroky, neznamená to vzdání se práv z naší strany a stále jsme oprávněni využívat svoje práva a právní prostředky i nadále.
  • Žádné partnerství. Žádné z ustanovení těchto VOP nezakládá mezi Vámi a námi partnerství ani zastoupení, pracovní poměr ani jakýkoliv typ sdružení, spolupráce nebo spojení.
  • Reklamace, stížnosti a podněty. Odpovídáme za vady aplikace vůči zákazníkům ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Kdykoliv nás můžete kontaktovat na kontaktních údajích uvedených v Preambuli těchto VOP.
  • Tyto VOP mohou být vyhotoveny ve vícero jazykových verzích, přičemž rozhodující verzí je slovenské znění.
  • Účinnost. Tyto VOP nabývají platnost a účinnost dne 25. 05. 2018.