POGOJI

SPLOŠNI POGOJI

 1. Uvod

1.1 Pridobitelj licence in imetnik pravic, povezanih z uporabo aplikacije HOPINTAXI in operaterjem aplikacije HOPINTAXI (v nadaljnjem besedilu: »aplikacija«), je podjetje PURPUR, s. r. o., Pribinova 4/17952, 811 09 Bratislava, matična številka podjetja: 45 643 423, davčna št.: 2023083524, identifikacijska številka za DDV: SK2023083524, registrirano v trgovinskem registru pri okrožnem sodišču Bratislava I, oddelek Sro, št. vložka 66329 B, e-poštni naslov: hopin@hopintaxi.com, telefon: +38664244881 (v nadaljnjem besedilu: »podjetje« ali »mi« v ustrezni slovnični obliki).
1.2 Ti splošni pogoji urejajo pravna razmerja, povezana z aplikacijo, pravicami in obveznostmi podjetja, voznikov taksija, ki zakonito uporabljajo aplikacijo (v nadaljnjem besedilu: »voznik«), in uporabnikov aplikacije, ki se zanimajo za posredovanje taksi storitev prek aplikacije (v nadaljnjem besedilu: »vi« v ustrezni slovnični obliki).
1.3 Ti splošni pogoji so pravno zavezujoč sporazum med vami in našim podjetjem. S prenosom aplikacije, preden podate soglasje, da ste seznanjeni s temi splošnimi pogoji in da jih sprejemate, se brez pridržkov zavezujete, da boste ravnali v skladu z vsemi pogoji, navedenimi v teh splošnih pogojih, in izjavljate, da se brez zadržkov strinjate s splošnimi pogoji, se zavezujete, da boste upoštevali splošne pogoje in ravnali v skladu z njimi, veljavno zakonodajo (Slovaške republike in države, v kateri ste), pravili lepega vedenja, in se obvezujete, da ne boste ravnali v nasprotju z veljavno zakonodajo, pravili lepega vedenja in temi splošnimi pogoji.
1.4 Če se ne strinjate s temi splošnimi pogoji, ne morete uporabljati aplikacije in se nanjo prijaviti; in če ste že registrirani, morate obvezno prekiniti uporabo aplikacije in preklicati registracijo.
1.5 Dostop do aplikacije in uporaba aplikacije sta na voljo le osebam s pravno in poslovno sposobnostjo, ki jih je mogoče pravno zavezati skladno z veljavno zakonodajo. S sprejetjem teh splošnih pogojev izjavljate, da ste pravno odgovorni, upravičeni sprejeti te splošne pogoje in ravnati v skladu z njimi.
1.6 Potrjujete, da je vsaka pogodba o zagotavljanju storitev prevoza (taksi storitev) sklenjena med vami in voznikom in ne med vami in našim podjetjem. Naše podjetje zagotavlja le tehnološko platformo za povezavo voznikov z vami.
1.7 Upoštevajte, da so storitve prevoza, ki jih naročite, predmet različnih pogojev (cena, pogoji odjave), ki jih določi voznik, ne mi. Voznika v zvezi z uporabo aplikacije zavezujejo predpisi, ki veljajo za posamezno vrsto prevoza. Voznik mora sprejeti prošnjo za prevoz po pogojih, ki jih predvidevajo navedeni predpisi.

 

 1. Spremembe in dopolnila splošnih pogojev

2.1 Pridržujemo si pravico, da po naši oceni kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo te splošne pogoje in vse druge dokumente, na katere se tu sklicujemo. O spremembah vas bomo obvestili s sporočilom ali drugo objavo. Sprememba ali dopolnilo splošnih pogojev začne veljati (če ni navedeno drugače), ko je objavljeno. Ko sprememba ali dopolnilo začneta veljati, se nadaljnja uporaba aplikacije upošteva kot strinjanje s spremembami in dopolnili splošnih pogojev. Če se ne strinjate s spremembo ali dopolnilom splošnih pogojev, morate prekiniti uporabo aplikacije in preklicati svojo registracijo.

 

 1. Kratek opis lastnosti storitve, ki jo omogoča aplikacija

3.1 Aplikacija omogoča posredovanje odločitve o pogodbi za (taksi) prevoz potnika, ki se sklene med vami in voznikom. Podjetje ni stranka v pogodbenem odnosu med vami in voznikom in ne odgovarja za izvedbo posredovane pogodbe za (taksi) prevoz potnika, ki se sklene med vami in voznikom.
3.2 S prenosom aplikacije lahko naročite prevoz (taksi storitev) skladno s svojo odločitvijo in izbiro iz nabora voznikov, ki jih zagotavlja aplikacija. Za voznika, ki je registriran v aplikaciji, so pogoji, ki veljajo zanj glede prevoza in v skladu s katerimi opravlja taksi storitev, navedeni v aplikaciji, prav tako pa tudi druge lastnosti, ki so pomembne za vašo odločitev o sprejemu njegove ponudbe. Preden izberete posameznega voznika, se morate seznaniti z vsemi pogoji, ki jih voznik navede v aplikaciji.
3.3 Pogodba o taksi prevozu je sklenjena izključno med vami in voznikom, medtem ko je čas sklenitve pogodbe podan v pogojih storitve voznika, kar je običajno trenutek, ko potnik vstopi v taksi. Podrobni pogoji, ki veljajo za vsakega voznika, so navedeni v aplikaciji.
3.4 Naročanje storitev prevoza. Pogoj za vnos prošnje za storitve prevoza je strinjanje s temi splošnimi pogoji. Ko pošljete prošnjo, je o njej obveščen en voznik ali več voznikov, da se lahko odzovejo s svojo ponudbo. Naše podjetje ne jamči, da se bodo vsi vozniki odzvali na prošnjo s svojimi ponudbami.
3.5 Ponudba storitev prevoza. Če se voznik odzove na prošnjo, potrdi svojo razpoložljivost in poda svojo ponudbo, boste o tem obveščeni in boste prejeli podrobne informacije o tej ponudbi. Strinjate se s plačilom v celoti za vsakega voznika, ki ga naročite prek aplikacije, in za vse storitve, ki vam jih ta voznik omogoči.
3.6 Odstop od pogodbe. Svetujemo in opozarjamo vas, da z vnosom prošnje za storitve prevoza prek aplikacije izgubite pravico do odstopa od pogodbe za posredovanje storitev prevoza z nami. Z vnosom prošnje za storitve prevoza nam podate izrecno soglasje, da začnemo zagotavljati naše storitve pred iztekom zakonitega roka za odstop, in izjavite, da ste kot stranka prejeli ustrezna navodila, da izgubite pravico do odstopa od pogodbe, ko podate prošnjo za storitve prevoza prek aplikacije. To velja le za pogodbo o posredovanju storitev (taksi) prevoza, sklenjeno v elektronski obliki med nami in vami kot stranko, in ne zadeva pogodbe za (taksi) prevoz, ki jo stranka sklene z voznikom in na vsebino katere nimamo vpliva.

 

 1. Cene

4.1 Aplikacija vam je na voljo brezplačno, strošek uporabe komunikacijskih sredstev na daljavo (povezava z internetom itd.) za njeno uporabo je v običajnem znesku, odvisno od tarif telekomunikacijskih storitev, ki jih uporabljate.
4.2 Ocenjeni strošek prevoza, ki se bo prikazal med naročanjem, je cena brez morebitnih pristojbin. Vse prikazane cene temeljijo na cenah posameznih voznikov.
4.3 Če ocenjeni strošek prevoza presega znesek 100,00 EUR, ima voznik pravico zavrniti prevoz, dokler se ne izvede plačilo prevoza. Enako velja pri večkratnih prevozih, če vsota ocenjenih predplačil v koledarskem mesecu presega 100,00 EUR.

 

 1. Pogoji plačila

5.1 Pogoji plačila so podrobno navedeni v aplikaciji. Plačilo vozniku za zagotavljanje prevoza (taksi storitev) bo izvedeno v skladu s plačilno metodo, ki ste jo izbrali. Pri plačilu s kreditno kartico bo plačilo izvedeno, ko boste potrdili prevoz z uporabo plačilnih informacij, ki ste nam jih posredovali. Strinjate se, da lahko izvajamo preverjanja avtorizacije na povezanih kreditnih karticah po prvi povezavi, in ko naročite storitev prevoza z uporabo aplikacije.
5.2 Po zagotovitvi prevoza ni več mogoče preklicati plačila zaradi odpovedi storitve. Če imate pritožbe v zvezi z zagotovljeno storitvijo, je treba ta spor razrešiti neposredno z voznikom, ki je izvajal storitev.

 

 1. Uporaba aplikacije

6.1 Uporaba aplikacije je dovoljena le za namene, navedene v teh splošnih pogojih. Uporaba za kateri koli drug namen je brez našega soglasja prepovedana. Potrjujete in se strinjate, da niste upravičeni do nobene nagrade, pridobljene z uporabo te aplikacije.
6.2 Vsa vaša vprašanja, komentarji, predlogi, zamisli, mnenja ali druge informacije o aplikaciji ali storitvah, ki nam jih posredujete prek aplikacije ali prek posredovanja in ki jih naslovite na nas, lahko postanejo naša last in jih lahko uporabljamo v neomejenem obsegu.

 

 1. Dovoljenje za uporabo aplikacije

7.1 V skladu s temi splošnimi pogoji vam omogočamo neomejeno, neekskluzivno, preklicno, neprenosljivo in nedeljivo dovoljenje za uporabo aplikacije, ki jo lahko uporabljate izključno samo vi s svojim dostopom za osebno uporabo.
7.2 Strinjate se, da ne morete dobiti pooblastila za kakršno koli drugo uporabo aplikacije, še zlasti pa ne smete uporabljati, kopirati, prilagajati, spreminjati, ustvarjati izpeljanih del, razširjati, licencirati, prodajati, oddajati, javno prikazovati, javno izvajati, javno oddajati, objavljati ali kakor koli drugače uporabljati aplikacije, razen z izjemami, ki jih izrecno dovoljujejo ti splošni pogoji. Prav tako niste pooblaščeni za odstranitev obvestil o avtorskih pravicah in drugih lastniških pravicah, ki jih aplikacija vsebuje.

 1. Vaše obveznosti, odgovornosti in izjave

8.1 Vaše obveznosti:

 1. a) Obvezujete se, da aplikacije ne boste uporabljali, če ne dosegate zakonsko določene starosti za podpis pogodbe z našim podjetjem ali če vam veljavni predpisi ne dovoljujejo uporabe aplikacije oziroma sprejema teh splošnih pogojev.
 2. b) Obvezujete se, da nam boste posredovali vse informacije in podatke (vključno s podatki o registraciji). Svoje podatke lahko prek aplikacije kadar koli posodobite ali popravite.
 3. c) Obvezujete se, da aplikacije ne boste uporabljali z nezakonitim namenom oz. kakor koli nezakonito, še zlasti – vendar ne izključno – na način, ki bi oviral, poškodoval, preobremenil ali omejil aplikacijo ali zmanjšal njeno delovanje ali zaobšel njen namen. Obvezujete se, da ne boste zaobšli ali prilagodili varnostnih ukrepov aplikacije ali naložili datotek, ki vsebujejo viruse, trojanske konje ali druge škodljive programe, dostopali ali poskušali dostopati do uporabniških računov ali vplivali oziroma poskušali vplivati na katere koli varnostne ukrepe.
 4. d) Obvezujete se, da boste aplikacijo uporabljali izključno v svojem imenu, zagotovili svojo identiteto in da se ne boste predstavljali kot druga oseba in ne boste dovolili, da bi druga oseba uporabljala aplikacijo v vašem imenu.
 5. e) Odgovorni ste za omejitev dostopa drugih oseb do vaše mobilne naprave ali druge tehnologije, za zaupnost svojega računa in gesla ter za vsakršno dejavnost, ki poteka prek vašega računa ali gesla. Nemudoma nas morate obvestiti o vsakršni nepooblaščeni uporabi vašega gesla ali drugi kršitvi varnosti in se po vsaki uporabi svojega računa prepričati, da ste odjavili iz račun. Ne odgovarjamo za nobeno izgubo, poškodbo ali škodo, do katere bi prišlo, če ne bi upoštevali zgoraj navedenega določila.
 6. f) Obvezujete se, da aplikacije ne boste uporabljali na način, ki bi nas lahko poškodoval in/ali oškodoval.
 7. g) Obvezujete se, da boste ravnali v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.
 8. h) Obvezujete se, da boste vse informacije ali podatke, če jih boste prejeli od nas, obravnavali kot zaupne in jih ne boste posredovali tretji osebi.
 9. i) Obvezujete se in obljubljate, da nas boste branili in nam povrnili škodo v celoti, če bi nas katera koli druga oseba obremenila z zahtevki, ker ste kršili te splošne pogoje.
  2 Potrjujete in se strinjate, da:
 10. a) Imamo pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila blokiramo ali prekličemo vaš uporabniški račun v aplikaciji, če sklenemo, da vaše ravnanje ni skladno s katerim koli določilom teh splošnih pogojev.
 11. b) Imamo pravico imamo zamenjati voznika, ki ste ga izbrali, z drugim voznikom.
 12. c) Ne jamčimo, da bo kateri koli od voznikov na voljo za prevoz v času vaše prošnje (zahteva).

 

 1. Registracija in njen preklic

9.1 Aplikacijo lahko uporabljate tudi brez registracije, vendar pa se morate za dostop do nekaterih funkcij aplikacije registrirati v aplikacijo tako, da ustvarite račun.
9.2 Strinjate se, da boste pri registraciji in v vseh drugih primerih, ko boste uporabljali aplikacijo, posredovali točne, posodobljene in popolne informacije, in se obvezujete, da boste informacije posodabljali, da bodo točne, sprotne in popolne.
9.3 Potrjujete in se strinjate, da imamo popolno diskrecijsko pravico, da vas zavrnemo oz. vam ne dovolimo, da se registrirate in ustvarite račun v aplikaciji, tudi če ne navedemo razloga.
9.4 Vaš račun v aplikaciji je zaseben in ga ne sme uporabljati nihče drug razen vas. Samo vi ste izključno odgovorni za varovanje gesla za račun. Prav tako ste izključno odgovorni za vso dejavnost na vašem računu in od vas se zahteva, da nas nemudoma obvestite o morebitni nepooblaščeni uporabi vašega računa. Za morebitno izgubo, škodo ali poškodbo, ki bi jo povzročila nepooblaščena uporaba vašega računa ali vaša nepooblaščena uporaba računa, ne bomo odgovarjali. Za dejavnost na vašem računu ste polno odgovorni.
9.5 Vaš račun v aplikaciji je naša last, njena vsebina in vse pravice, povezane z njo, so neprenosljive, se ne dedujejo in so vezane izključno na vas.
9.6 Vaš dostop do aplikacije lahko kadar koli ustavimo, omejimo ali prekinemo in/ali iz katerega koli vzroka in brez obvestila prekličemo vaš račun in registracijo v aplikaciji. Če se vaše kršitve obveznosti, navedenih v teh splošnih pogojih, ponavljajo, imamo pravico ustaviti, omejiti ali prekiniti uporabo aplikacije, ne glede na našo pravico do vlaganja nadaljnjih zahtevkov do vas za zaščito vaših pravic in/ali pravic tretjih strani. Potrjujete in se strinjate, da v takem primeru ne boste upravičeni do nobene storitve ali povračila storitve, ki smo vam jo zagotovili.
9.7 Uporaba aplikacije ni vaša obveznost in jo lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila po lastni presoji prenehate uporabljati. Enako velja za preklic vaše registracije in računa v aplikaciji. To ne bo vplivalo na veljavnost in izvajanje teh splošnih pogojev, še zlasti določil, ki veljajo v skladu s temi splošnimi pogoji, po prekinitvi pogodbenega razmerja med nami in vami.
9.8 Potrjujete in se strinjate, da nismo dolžni odstraniti kakršne koli vsebine, ki ste jo namestili v aplikacijo, ali vam jo vrniti, ko prekličete svojo registracijo v aplikaciji.

 

 1. Specifična določila glede voznikov

10.1 Če ste voznik, na splošno vsa določila teh splošnih pogojev, ki veljajo za stranke, veljajo tudi za vas, razen če je iz določila očitno, da je namenjeno izključno strankam in ne voznikom, če ni drugače navedeno v tem delu splošnih pogojev (velja, da se ob navzkrižju med tem delom in drugimi deli splošnih pogojev določila tega dela splošnih pogojev nanašajo na voznika).
10.2 Pristojbina za aplikacijo med voznikom in podjetjem je predmet ločenega sporazuma. Poravnava vsake transakcije med voznikom in podjetjem se opravi brez nepotrebnega zaostanka po opravljenem prevozu.
10.3 Oddaja ponudb na zahteve strank. Pogoj za pridobivanje informacij o poizvedbah je vaš status voznika in soglasje s temi splošnimi pogoji. Če se na dostavljeno poizvedbo odzovete z realizacijo ponudbe in jo stranka sprejme, prejmete potrditev prek aplikacije. Ko prejmete potrditev, je vaša dolžnost, da zagotovite prevoz v skladu z informacijami, podanimi v potrditvi, v skladu z vašo ponudbo in temi splošnimi pogoji. Kot odgovor na katero koli zahtevo morate pred njeno izvedbo preveriti in potrditi, ali zahteva vsebuje podatke, kot jih določajo predpisi in informacije, ki jih potrebujete, da lahko potrdite svojo razpoložljivost in pogoje za to zahtevo in zagotovite storitve.

10.4 Ne zagotavljamo varovanja plačilnih kartic ali kakršnih koli drugih jamstev glede transakcij, povezanih s plačilom za prevoz. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za tveganje, povezano z izvedbo nevarovanih ali goljufivih transakcij. Pridržujemo si pravico, da po svoji oceni prekinemo potek transakcij. Strinjate se, da boste sodelovali z nami (to vključuje zagotavljanje potrebnih informacij), če bi prišlo do spora zaradi katere koli transakcije. Potrjujete, da imajo ponudniki plačilnih storitev pravico, da sami ali v našem imenu zahtevajo izvedbo revizije vaših dejavnosti, da potrdijo, da je vaše ravnanje skladno s temi splošnimi pogoji, in se strinjate, da boste pri taki reviziji zagotovili popolno sodelovanje. Strinjate se, da lahko ta plačila sprejmemo na naš račun in vam jih sprostimo po odbitku vseh provizij v skladu z ločenim sporazumom, ki smo ga sklenili z vami, če bo stranka plačala vaše storitve prek aplikacije.
10.5 Izjavljate in se obvezujete, da:

 1. a) ste pooblaščeni za izvajanje taksi storitev v svojem imenu in za svoj račun in da s sporazumom o posredovanju (ko sprejmete te splošne pogoje) ne obstaja nobena druga pogodba med nami poleg sporazuma o posredovanju (predvsem ne gre med vami in nami za delovnopravno razmerje).
 2. b) Izpolnjujete vse potrebne pogoje za taksi storitve, kot jih določajo vsi veljavni predpisi, in ko skladnost z njimi preneha, aplikacije ne boste več uporabljali.
 3. c) Kadar koli nam na našo željo posredujete vse informacije o sebi in informacije o dokazu, da izpolnjujete pogoje, ki jih določajo predpisi za opravljanje taksi storitev, v takih primerih pa nam boste zagotovili takojšnje sodelovanje.
 4. d) Nosili boste izključno odgovornost za vsakršne obveznosti, ki bi nastale zaradi vaše uporabe aplikacije (vključno z odgovornostjo za škodo, moralno škodo itd.).
 5. e) Ravnali boste v skladu z vsemi predpisi in boste izključno odgovorni za vse morebitne kršitve.
 6. f) Ravnali boste v skladu z vsemi prometnimi predpisi in upoštevali druge udeležence v prometu.
 7. g) Ker vas potencialne stranke lahko prepoznajo prek aktivirane aplikacije, boste morali – pod pogojem, da je aplikacija aktivirana in je vaše vozilo na voljo – sprejeti razpoložljivo prošnjo po prevozu v skladu z veljavno zakonodajo, ki velja za vas.
 8. h) Status svojega vozila (prosto ali zasedeno) v aktivirani aplikaciji morate posodabljati, tako da lahko vaše potencialne stranke vselej vidijo vaš trenutni status. i) Potrjujete, da ne jamčimo za minimalno število strank, ki bodo na voljo in/ali bodo želele uporabiti vaše storitve prevoza. Vaša odgovornost je, da pred sprejemom katere koli prošnje preverite, ali vsebuje vse informacije, ki so potrebne in zadostne za potrditev pogojev (zlasti potnih stroškov) in razpoložljivosti.
 9. j) V aplikaciji boste navedli zadostne in s predpisi zahtevane informacije, ki bodo strankam omogočile odločitev o uporabi vaših storitev. Vaša odgovornost je zagotoviti, da so vaši pogoji v aplikaciji popolni, pravilni in posodobljeni. Za informacije o vaših pogojih zagotavljanja storitev v aplikaciji nismo odgovorni.
  6 Zagotovili vam bomo dostop do velikega števila strank na vaši lokaciji. Zagotovljene storitve prevoza so predmet sporazuma, sklenjenega izključno med vami in stranko, in morajo biti skladne z vsemi veljavnimi predpisi. Uporaba aplikacije ne pomeni obvezujočega sporazuma z nami glede prošenj strank za osebni prevoz ali vaših zahtevkov do strank. Vse prošnje glede osebnega prevoza se nanašajo izključno na pogodbeni odnos med vami in stranko. Izrecno zavračamo odgovornost za katero koli tretjo stran, kot je npr. stranka. Potrjujete, da vam naše podjetje zagotavlja tehnološko osnovo, ki vas kot voznika povezuje s stranko, nikakor pa nas ni mogoče upoštevati kot voznika ali ponudnika storitev prevoza ali predstavnika strank.
  10.7 Za dejavnost ali nedejavnost strank, izgubo, škodo ali poškodbe, ki bi jih povzročile stranke, ne odgovarjamo.
  10.8 Potrjujete, da kršenje teh splošnih pravil ali ponavljajoče se pritožbe strank lahko predstavljajo podlago za prekinitev vašega dostopa do aplikacije.
  10.9 Druge pravice in obveznosti med nami in vami kot voznikom so lahko predmet ločenega sporazuma; ob navzkrižju med ločenim sporazumom in temi splošnimi pogoji prevladajo določila ločenega sporazuma.

 1. Razpoložljivost aplikacije

11.1 Ne odgovarjamo za zagotavljanje trajne in neprekinjene razpoložljivosti aplikacije. Vendar pa si bomo po svojih najboljših močeh prizadevali zagotoviti, da bo v zadovoljivo možnem obsegu zavarovana in da bodo odpravljene morebitne napake in težave.
11.2 Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo, prekinemo ali ustavimo, začasno ali trajno, delovanje aplikacije ali njenega dela. Aplikacija je dana na voljo, »kot je«, in ne zagotavljamo nobenih jamstev glede njene uporabe in njene vsebine, prav tako ne prevzemamo odgovornosti za neprekinjeno delovanje, operacije brez napak in zagotavljanje storitev prek aplikacije oz. omogočanje takih storitev z njo, ali za morebitne motnje ali prekinitev delovanja aplikacije, ki jo lahko izvedemo kadar koli in s takojšnjim učinkom, pri tem pa nam ni treba navesti razloga in poslati nobenega obvestila. Strinjate se, da v takem primeru ne odgovarjamo niti vam niti morebitni tretji strani.

 

 1. Izključitev odgovornosti

12.1 Omogočamo vam dostop do voznikov taksija, ki delujejo na vašem območju. Zagotovljene storitve prevoza so predmet sporazuma, sklenjenega izključno med vami in stranko, in morajo biti skladne z vsemi veljavnimi predpisi. Z uporabo aplikacije ne sklepate nobenega sporazuma z nami glede vaših prošenj po prevozu oseb. Morebitni zahtevki za prevoz oseb se nanašajo izključno na pogodbeni odnos med vami in voznikom. Izrecno zavračamo odgovornost za katero koli tretjo stran, kot je npr. voznik. Potrjujete, da vam naše podjetje zagotavlja tehnološko osnovo, ki povezuje voznika z vami, in nikakor nas ni mogoče šteti za voznika ali ponudnika storitev prevoza.
12.2 Ne odgovarjamo za storitve prevoza in za njihovo ustrezno zagotavljanje (še zlasti, vendar ne izključno, ne odgovarjamo za osebno varnost, zdravje ali vašo varnost ali varnost vaše lastnine med prevozom) ali za morebitne zahtevke, ki bi izvirali iz pogodbe o prevozu bodisi na strani voznika zoper vas ali na vaši strani zoper voznika. Če bi prišlo do težav, prosite voznika, naj prekine prevoz, in nas o tem nemudoma obvestite.
12.3 Ne odgovarjamo za vašo dejavnost ali nedejavnost, za dejavnost ali nedejavnost voznika ali tretjih strani (npr. podjetje ne odgovarja vozniku za škodo, razen če bo stranka, ki je naročila storitev, na določenem kraju ob določenem času in voznik ne bo mogel vzpostaviti stika z njo; podjetje ne odgovarja za morebitno škodo, če voznik ne prispe v dogovorjenem času na dogovorjeno mesto in ni mogoče več vzpostaviti stika z njim), niti za poškodbo in/ali škodo, ki vam jo je povzročila druga oseba, ne mi. Z uporabo aplikacije potrjujete in se strinjate, da bo kakršen koli zahtevek, ki bi ga imeli do ravnanja tretje strani, omejen na zahtevek do te tretje strani in da tega zahtevka ne boste uveljavljali zoper nas.
12.4 Nismo odgovorni za točnost informacij, objavljenih v aplikaciji, ki jih je vnesla druga oseba, in ne dajemo nikakršnih jamstev.
12.5 Ne jamčimo za celovitost, posodobljeno različico in točnost podatkov, ki se prenesejo prek interneta, niti da vi ali voznik pravočasno prejmeta zadevne informacije.
12.6 Aplikacijo uporabljate na lastno tveganje in odgovornost. Nismo odgovorni za morebitno škodo ali poškodbo, ki bi nastala v povezavi z uporabo aplikacije. Tudi vaša komunikacija in obveznosti glede srečanja z voznikom so vaše tveganje in odgovornost.
12.7 Kljub našim prizadevanjem, da voznike preverimo, nismo odgovorni za dejstvo, ali je vsak voznik vseskozi pooblaščen za zagotavljanje storitev prevoza (taksi storitve) in ali izpolnjuje vse pogoje in predpogoje za zagotavljanje teh storitev. Prav tako nismo odgovorni za davčne in druge pravne obveznosti voznika.
12.8 Ne odgovarjamo za vsebino aplikacije, ki jo zagotovijo tretje strani. Če aplikacija vsebuje povezave na vsebino tretje strani, potrjujete, da ta vsebina ni predmet teh splošnih pogojev niti našega preverjanja in da ste izključno odgovorni za njeno uporabo. To ne pomeni naše odobritve ali prevzema odgovornosti za tovrstne povezave, in če do njih dostopate, to počnete na lastno tveganje.
12.9 Če začasno ali trajno prekinemo naše storitve ali kateri koli njihov del, nam to dejstvo ne nalaga nobene odgovornosti.

 1. Nadomestilo

13.1 Strinjate se, obljubljate in se obvezujete, da boste poravnali vso škodo in poškodbe, ki bi nam nastale v zvezi z vašo uporabo te aplikacije, še zlasti – vendar ne izključno – glede (i) storitev prevoza, (ii) kršenja teh splošnih pogojev, moralnega ravnanja in veljavne zakonodaje in/ali (iii) vsebine, ki jo v aplikacijo vnesete vi, itd.

 

 1. Pravice intelektualne lastnine

14.1 Podjetje je lastnik ali upravičen uporabnik vseh pravic intelektualne lastnine, ki se nanašajo na aplikacijo in vsebino, objavljeno v njej (med drugim zlasti za programsko opremo, oznake, logotipe, blagovne znamke in podobno), razen pravic intelektualne lastnine tretjih strani, in te se brez našega soglasja nikakor ne smejo uporabljati. Njihova uporaba v aplikaciji se ne sme tolmačiti kot neposredno ali posredno zagotavljanje dovoljenja ali pravica ali soglasja za uporabo pravic intelektualne lastnine našega podjetja ali katere koli tretje strani brez našega dovoljenja.
14.2 Odstranjevanje naših obvestil o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah ali drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ni dovoljeno.
14.3 S prenosom aplikacije ali z njeno uporabo niste upravičeni do nobenega prilagajanja in/ali poseganja v aplikacijo niti do uporabe pravic, ki pripadajo nam in/ali avtorjem aplikacije.

 

 1. Nadzorni organ in zaščita potrošnikov

15.1 Nadzorni organ za zaščito potrošnikov je slovaški tržni inšpektorat za bratislavsko regijo, Prievozská 32, P.P. 5, 820 07 Bratislava 27, oddelek za tehnično kontrolo izdelkov in zaščito potrošnikov.
15.2 Če je stranka potrošnik, ima pravico poiskati zaščito svojih potrošniških pravic pri drugem organu za reševanje sporov, s katerim sodeluje, zato da bi se spor hitro rešil. Če pride do čezmejnega spora, ima pravico, da se obrne na Evropski potrošniški center, ki mu bo poslal naslov za dostavo, e-poštni naslov ali telefonski stik drugega organa, pristojnega za reševanje spora. Možnosti in pogoje alternativnega reševanja sporov ureja Zakon št. 391/2015 o alternativnem reševanju sporov potrošnikov, kot je bil naknadno spremenjen. Podrobnejše informacije o alternativnem reševanju sporov najdete na spletnem naslovu: http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr, kjer vodijo tudi seznam organov, pristojnih za alternativno reševanje sporov, in na naslovu: http: // www.soi.sk/sk/Alternative-rizenie-spotrebitelskych-sporov.soi, ki je ena od tem v alternativnem reševanju sporov potrošnikov. Predlog za začetek alternativnega reševanja sporov potrošnikov lahko oddate tudi prek platforme na spletnem naslovu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

 1. Arbitražna zakonodaja in pristojno sodišče

16.1 Ti splošni pogoji in odnosi med vami in našim podjetjem so urejeni z določili slovaškega pravnega reda, razen njegovih omejevalnih norm. Strinjate se, da bo kakršen koli zahtevek ali spor, ki bi nastal med vami in nami, lahko rešen na slovaškem sodišču, ki je krajevno pristojno na območju našega sedeža.

 

 1. Osebni podatki

17.1 Potrjujete, da vaše osebne podatke obdelujemo za namene in pod pogoji, navedenimi v Pravilniku o zasebnosti, objavljenem na našem spletnem mestu.

 

 1. Splošna določila

18.1 Vis major (višja sila). Vsakdo, ki krši obveznosti pogodbenega razmerja, je odgovoren za nadomestilo škode, ki je nastala drugi strani, razen če dokaže, da je do kršitev obveznost prišlo zaradi okoliščin, ki izključujejo odgovornost. Ekskluzivna odgovornost se upošteva kot ovira, do katere je prišlo neodvisno od volje odgovorne strani in ki ji preprečuje izpolnjevanje njenih obveznosti, če ni mogoče razumno predpostaviti, da je zavezana stran odvrnila ali premostila to oviro ali njene posledice, in nadalje, da je v času obveznosti pričakovala to oviro. Odgovornost pa ni izključena z oviro, ki nastane šele, ko je zavezana stran že zamujala izpolnjevanje svojih obveznosti, ali je nastala zaradi njenega ekonomskega stanja. Učinki ekskluzivne odgovornosti so omejeni le na čas, ko traja ovira, s katero so ti učinki povezani.
18.2 Celovitost pogodbe. Ti splošni pogoji, skupaj z dokumenti, na katere se splošni pogoji nanašajo, in z drugimi pravnimi obvestili ali dodatnimi pogodbenimi pogoji ali pravili, ki jih objavi podjetje v aplikaciji, tvorijo celoten sporazum, sklenjen med vami in nami, glede aplikacije in storitev, pridobljenih prek aplikacije.
18.3 Ločljivost. Če se iz kakršnega koli razloga katero koli določilo teh splošnih pogojev upošteva za neveljavno ali neizvršljivo, neveljavnost ali neizvršljivost ne vplivata na druga določila teh splošnih pogojev in pravico imamo enostransko zamenjati tako neveljavno ali neizvršljivo določilo z nadomestnim, ki ustreza izvirnemu pomenu tega določila, medtem ko preostala določila splošnih pogojev ostanejo veljavna in izvršljiva.
18.4 Prepoved prenosa pogodbe. Če v splošnih pogojih ni navedeno drugače, ne smete prenašati, delegirati ali drugače prenesti pravic in obveznosti za finančne terjatve, ki se nanašajo na uporabo aplikacije, tretji strani brez našega predhodnega pisnega soglasja. Prepoved prenosa pogodbe ne velja za nas.
18.5 Prepoved vključevanja. Če v splošnih pogojih ni navedeno drugače, enostransko vključevanje zahtevkov, povezanih z aplikacijo med vami in našim podjetjem (ne glede na to, ali je zahtevek že zapadel ali ne, je pogojen ali brezpogojen, trenuten ali bodoči, denarni ali nedenarni), ni dovoljeno.
18.6 Imena razdelkov. Imena posameznih razdelkov teh splošnih pogojev so namenjena le njihovi preglednosti in nimajo pravega učinka.
18.7 Ohranjanje veljavnosti. Tiste pravice in obveznosti, ki po svoji naravi ostajajo veljavne in se uporabljajo tudi po prenehanju veljavnosti teh splošnih pogojev, ne izgubijo svoje veljavnosti in učinka niti potem, ko so odpravljene, med drugim zlasti glede določil o omejitvi ali odpovedi odgovornosti, odškodovanju, arbitražnem pravu in pravni pristojnosti ter podobno.
18.8 Brez odrekanja pravicam. Če kršite te splošne pogoje in proti vam ne ukrepamo, to ne pomeni, da se odrekamo svojim pravicam; še vedno ostajamo upravičeni do uveljavljanja svoji pravic in pravnih sredstev.
18.9 Brez partnerstva. Nobeno določilo teh splošnih pogojev ne vzpostavlja partnerstva ali zastopanja, zaposlitve ali kakršne koli vrste pridruževanja, sodelovanja ali povezave med vami in nami.
18.10 Pritožbe, zahtevki in spodbude. Strankam smo odgovorni za napake v aplikaciji v skladu z veljavnimi določili civilnega zakonika. Kadar koli lahko vzpostavite stik z nami prek kontaktnih podatkov, navedenih v uvodu teh splošnih pogojev.
18.11 Jezik. Ti splošni pogoji so sestavljeni v več jezikih, odločujoča pa je različica v slovaškem jeziku.
18.12 Veljavnost. Ti splošni pogoji začnejo veljati 25. maja 2018.