Pravidlá kampane Cashback 5 Späť - jar 2024

Cashback promo pre zákazníkov HOPIN aplikácie

Pravidlá kampane /Cashback 5 Späť – jar 2024/

1.1 Cashback 5 Späť – jar 2024 (ďalej len „kampaň“) je časovo obmedzená promo kampaň zameraná na vybranú skupinu užívateľov aplikácie HopinTaxi (ďalej len „Aplikácia“).

1.2 Výber skupiny užívateľov zapojených do kampane uskutoční výlučne spoločnosť HOPIN, s. r. o., so sídlom Nové záhrady I 16450/13A, 821 05 Bratislava, IČO: 45 643 423 (ďalej len „HOPIN“) podľa ňou vopred nastavených kritérií. Účasť v kampani je nenárokovateľná.

1.3 Kampaň prebieha v období od /1.2.2024/ do /31.03.2024/.

1.4 Do kampane môžu byť zaradení len tí užívatelia Aplikácie – fyzické osoby, ktorí majú v aplikácii vytvorený a riadne vyplnený svoj profil. Odmena je viazaná na e-mail, na ktorý prišla informácia o promo kampani od HOPIN TAXI.

1.5 V období trvania kampane užívatelia Aplikácie zapojení do kampane na základe určenia spoločnosti HOPIN získajú od spoločnosti HOPIN spätný bonus z každej jednej prepravy osôb (taxislužby) zrealizovanej a riadne uhradenej na základe nefiremnej objednávky vytvorenej týmto užívateľom v Aplikácii počas trvania kampane. A to za každý víkend, konkrétne počas soboty v čase od 00:00 hod. až do nedele 23:59 hod. v rámci vyššie stanoveného obdobia.

1.6 Spätný bonus bude priznaný vo výške 5% z ceny zrealizovanej a uhradenej prepravy osôb podľa bodu 1.5 vyššie, a to v nasledujúci pracovný deň.

1.7 Spätný bonus bude užívateľovi Aplikácie priznaný ako kredit do jeho Elektronickej peňaženky.

1.8 Spätný bonus nie je možné vymeniť na hotovosť.

1.9 Cashback kampane sa navzájom nekumulujú.

1.10 Peňažné prostriedky evidované v Elektronickej peňaženke na základe priznaného spätného bonusu je možné použiť bez časového obmedzenia na platbu za prepravu osôb (taxislužbu), prepravu tovaru (kuriérska služba) alebo nákup virtuálnych cestovných lístkov prostredníctvom Aplikácie (ďalej len „Služby“).

1.11 Peňažné prostriedky evidované v Elektronickej peňaženke na základe priznaného spätného bonusu môže užívateľ Aplikácie použiť tak, že si pri ktorejkoľvek nasledujúcej objednávke Služieb v Aplikácii zvolí ako spôsob platby Elektronickú peňaženku (ePeňaženka).

1.12 Pojmy používané v týchto pravidlách kampane majú rovnaký význam, ako je určený vo Všeobecných obchodných podmienkach a Všeobecných obchodných podmienkach Elektronickej peňaženky dostupných na https://www.hopintaxi.com.

1.13 Spoločnosť HOPIN si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel kampane, ako aj na predčasné zrušenie alebo pozastavenie kampane, o čom budú dotknutí užívatelia Aplikácie informovaní prostredníctvom Aplikácie.