Pogoji poslovanja veljavni od 1. maja 2012

PREAMBULA

Upravljavec in lastnik licence in pravic, povezanih z uporabo programa HOPINTAXI je podjetje PURPUR, s.r.o., registrirani urad: Pribinova 4/17952, 811 09 Bratislava, ID: 45 643 423, ustanovljeno v Bratislavi I DC CR, Sec.: Sro, Ins. št. 66329/B (v nadaljevanju “podjetje”). Ti splošni pogoji poslovanja urejajo pravne odnose glede samega programa in pravic ter obveznosti podjetja, voznikov prevoznih taksijev, pooblaščenih za uporabo HOPINTAXI (v nadaljevanju “voznik”) in vseh zainteresiranih v urejanju transporta s taksiji s HOPINTAXI-jem (te osebe so v nadaljevanju imenovane kot “stranke” ali “stranka"). S snetjem programa in predhodnim strinjanjem, da se zavedajo in sprejemajo te Splošne pogoje poslovanja in politiko zasebnosti (v nadaljevanju “GTC”) zavezuje oba, stranko in voznika, da se brez zadržka strinjajo z navedenimi pogoji.

Člen I
Razlaga pogojev

“Program” pomeni program HOPINTAXI za posredovanje sporazuma med stranko in voznikom prevoznega taksija, v katerem stranka naročil prevoz s taksijem po svoji izbiri. “Lastnik licence programa” pomeni PURPUR, s.r.o., registrirani urad: Pribinova 4/17952, 811 09 Bratislava, ID: 45 643 423, ustanovljeno v Bratislavi I DC CR, Sec.: Sro, Ins. št. 66329/B, ki ima sama pravico odločati o tem, kako se ravna s programov, se odstrani in se uporablja ter o vsakih spremembah in prilagoditvah pri programu. “Stranka” pomeni posameznika ali pravno osebo, ki jo zanima vstop v sporazum z namenom licenciranja za zagotavljanje prevozov s taksijem, ki ima zahtevane komunikacijske naprave. “Posameznik” pomeni naravno osebo s polnimi pravnimi zmožnostmi, in je dopolnil 18 let starosti. “Prevoz s taksijem” pomeni subjekt, licenciran za transport strank v vozilu z oznako “Taxi”, z vsemi pooblastili, zahtevanimi s posebnimi predpisi za zagotavljanje te storitve. “Voznik” pomeni neposrednega voznika taksija, ki ima vsa potrebna zahtevana pooblastila s posebnimi predpisi za upravljanje prevoza s taksijem in/ali je pooblaščen po posebnimi pogodbenimi razmerji, da je voznik prevoznega taksija za drugi subjekt. Voznik je sklenil ločeno pogodbo s podjetjem kjer je registriran v aplikaciji in ki izvaja njihove vzajemne pravice in obveznosti. “Komunikacijske naprave” so še posebej pametni telefoni, tablični računalniki, moduli GPS, ki delujejo z operacijskimi sistemi in minimalnimi parametri, katerih opis je prikazan v programu, osebni računalniki z operacijskimi sistemi, spletni brskalniki in minimalnimi tehničnimi parametri, ki so določeni v programu (v nadaljevanju “komunikacijske naprave”);

Člen II
Splošni pogoji poslovanja

Ko stranka ali voznik snameta HOPINTAXI na svoj telefon, tablični računalnik ali drugo napravo, zagotavlja program stranki pravico, da naroči vožnjo (kontaktira z voznikom taksija) po svoji izbiri iz izbire voznikov taksijev, ki je v njem ponujena in omogoča vozniku pravico, da sprejme naročilo od stranke v obliki in na način, ki je določen v programu. Voznik, ki je registriran v HOPINTAXI, lahko navede v programu svoje pogoje za transport, kjer je ponujen prevoz s taksijem in prav tako druge značilnosti, ki so pomembne za strankino kritično odločanje. Pred izbiro določenega vozila se voznik mora seznaniti s pogoji, predstavljenimi v programu. Podjetje bo posredovalo med voznikom in stranko prek programa in ni stranka za kakršno koli razmerje med njima. Stik med stranki in voznikom glede prevoza s taksijem mora izhajati iz veljavnosti stika, ki ga določajo voznikovi pogoji, čeprav je to običajno s trenutkom, ko stranka stopi v vozilo za prevoz s taksijem. Podrobne pogoje določa voznik. Iz tega razloga nobena stranka nima pravice da reklamira podjetje na podlagi uporabe aplikacije z vidika pravnih razmerij, ki izhajajo med podjetjem in stranko glede transporta. Prav tako voznik nima pravne osnove za reklamacijo proti podjetju na podlagi uporabe aplikacije ali se nanaša na stranko ali je v razmerju z njo, z vidika, da stranka in stranka kakršnega koli pogodbenega razmerja med stranko in voznikom. Snetje programa ne daje pravico niti stranki niti vozniku da spreminjanje programa, posega v izvirno kodo, proda program drugi osebi ali deluje na kakršen koli način, ki krši pravice in legitimne interese lastnika licence. Prav tako nima nihče pravico da deli program na drugačen način, kot ga določa podjetje, niti posega v pravice ustvarjalca programa. S snetjem programa HOPINTAXI in sprejemom teh GTC, se oba - stranka in voznik - nepogojno strinjata z upoštevanjem teh pravno izvršljivih pravili za uporabo programa, podatkovnih baz , ki so v lasti ali jih upravlja podjetje in podatki ter informacijami, ki so predstavljeni v programu in bodo storili vse, da delujejo v skladu z njimi. V posebnih primerih je pogoj za uporabo programa, da se stranka registrira na način in obliki, ki je določena neposredno v programu. Od stranke se ob registraciji zahteva, da se zaveda teh splošnih pogojev poslovanja in politike zasebnosti (v nadaljevanju "GTC") in, da pokaže da jih sprejema na način, kot je prikazan v programu. S sprejemom GTC stranka sočasno daje podjetju soglasje za sprejemanje novic. Ko se zahteva registracija, bo od stranke zahtevano, da izpolni obvezni registracijski obrazec, pravilno predstavi podatke, kot so ime, priimek, starost, stalni naslov, uporabniško ime za prijavo v program, geslo, telefonsko število in e-poštni naslov. Od strank se zahteva, da navedejo resnične informacije. Podjetje si pridržuje pravico, da zavrne registracijo ali pozneje prekliče registrirano stranko, če takšna registracija krši zakone republike Slovaške, načela spodobnosti, moralnega obnašanja ali teh GTC. Podjetje bo zavrnilo registracijo vsem, ki še niso stari 18 let. Ob podatkih za registracijo, ki jih je vnesla stranka, lahko program zbira samodejno določene informacije, vključno, a ne omejeno na vrsto uporabljene mobilne naprave, identifikacijsko številko naprave, naslov IP, operacijski sistem in mobilni spletni brskalnik ter informacije o uporabi naprave v statistične namene. Program prav tako sprejema informacije o natančnem položaju naprave, da bi označil, kje je naprav locirana in pokaže meni razpoložljivih voznikov v soseščini. Sočasno se natančni položaj uporablja, da lahko voznik pobere stranko na določeni lokaciji. V primeru voznikov pa program sprejema informacije o trenutnem položaju voznikove komunikacijske naprave, da bi bil prikazan razpoložljiv prevozni taksi morebitnim strankam. Program redno posodablja položaj voznikove komunikacijske naprave, da bi bil vidno prikazan stranki, ki je naročila storitev. oba - stranka in voznik - lahko kadar koli ugasneta program in s tem preprečita dostop do programa za določanje položaja. Stranka je seznanjena, da bodo osebni podatki za identifikacijo in položaj, kjer se nahajajo, posredovani vozniku, da bi lahko identificirali stranko in vedeli, kje jih lahko poberejo (na mestu, kjer bodo sklenili pogodbo o prevozu). Po uspešni registraciji se uporabniško ime in geslo vneseta za vstop v program. Oba - stranka in voznik - imata pravico, da kadar koli spremenita geslo in imata prav tako pravico, da kadar koli prekličeta registracijo v program. Oba - stranka in voznik - sta zavezana, da varujeta svoje uporabniško ime in geslo in jih ne odkrivata tretjim strankam, in, če tega ne preprečita, sta polno odgovorna za kakršno koli morebitno nastalo škodo. Če stranka ali voznik nista zainteresirana, da se registrirata v program, bo odstranitev programa prekinila njegovo uporabo in prav tako izbrisala strankine podatke iz programa. Samodejno zbrane informacije bodo ohranjene 24 mesecev in se lahko nato shranijo v datoteko. Če obstaja ponovno zanimanje stranke za uporabo programa, se lahko znova namesti in na izpolni nova registracija. Podjetje ima pravico, da kadar koli spremeni pogoje registracije in ima prav tako pravico, da uporabi ta GTC. Obvestila o kakršnih koli spremembah bo podjetje objavilo v programu in določilo dan začetka veljavnosti novih pogojev registracije in/ali uporabe v GTC. Če stranka ali voznik ne odstranita programa po tem datumu in bosta nadaljevala z njegovo uporabo, bo takšna uporaba potrdila sprejem novih pogojev in ti bodo začeli veljati brez pravice do pritožbe na spremembe. Podjetje ima pravico, da kadar koli spremeni, prekliče ali prekine uporabo programa vsakomur iz razlogov, ki jih poda podjetje ali iz določenega ravnanja stranke ali voznika, ko kršita zakone republike Slovaške, teh GTC in pravil dobrega obnašanja, kje njihova dejanja posegajo v pravice in legitimne interese teh oseb, klevetajo njihov karakter, kršijo varnostna pravila interneta ali programa ali so nevljudni. Če je program spremenjen na kakršen koli način, se od vseh zahteva, da namestijo spremembe na svoje komunikacijske naprave razen, če niso nameščene že samodejno. Podjetje ni odgovorno za škodo (ali izgubo dobička) pri stranki ali vozniku, povzročeno z njihovimi lastnimi dejanji s programom (ali namenoma ali nehote) ali jim je povzročena. Podjetje ni odgovorno vozniku za škodo, ki jo povzroči stranka z naročilom storitve in je potem ni ob določenem času na dogovorjenem mestu in ni povezan z voznikom. Podjetje tudi ni odgovorno stranki za morebitno škodo, ki jo povzroči voznik, ker se ni ustavil na dogovorjenem mestu ob navedenem času in ni povezan s stranko. Navedene napake so izključno le med njima. Podjetje ni dogovorno za škodo, povzročeno z informacijami ali datotekami, ki jih širi stranka, ali za škodo, povzročeno z informacijami ali datotekami, ki jih je širila stranka ali jih pomagala širiti s pomočjo programa, niti ni odgovorno za škodo, ki jo je podjetje povzročilo s spreminjanjem pogojev za registracijo; prekliče. prekine uporabo ali spremeni program; izgubi podatke ali prekliče ali strankin ali voznikov dostop. Podjetje ni dogovorno za škodo povzročeno komur koli zaradi teka, ker programa ni bilo mogoče uporabljati zaradi tehničnih težav, nedostopnosti do internega ali nezmožnosti sprejemanja signala GPS. Podjetje ne predpostavlja odgovornosti, povezane za uporabo in rabo internega ali morebitne nezmožnosti za povezavo do internega in programa. Podjetje ni tudi odgovorno za točnost prenesenih podatkov niti za to, da stranka in/ali voznik sprejemata potrebne želene informacije v zagotovljenem času ali primerne mčasu, ker je to odvisno do ponudnika telekomunikacijskih storitev.

Člen III
Izjava o zasebnosti

Kjer se osebni podatki zagotavljajo s ciljem, navedenim v čl. II (3) teh GTC, omogoča stranka nepogojno in izrecno soglasje za obdelavo in shranjevanjem osebnih podatkov, ki jih je posredovala med registracijo tako dolgo, dokler je registrirana v programu. Namen za registracijo osebni podatkov je navzkrižno preverjanje končanega potovanja in kdaj ter s katerim voznikom ali stranko je stranka ali voznik sklenil pogodbo o prevozu. Pomembno je tudi pridobiti in posneti prej omenjene podatke, če je to znova potrebno za stik med voznikom in stranko, kot pravilo, kadar koli je predmet pozabljen v vozilu in je bil najden in mora pripada stranki. Sočasno je treba osebne podatke posneti, da bi izločili obravnavo dejanja, ki je bila izvedena v nasprotju z interesi programa in njegovega uporabnika, da bi zaščitili sprejem različnih nepravilnih sporočil in še posebej, da bi se izognili nerazumnim naročilom zaradi zabave z neresnimi nameni pri uporabi transportne storitve. Osebni podatki se pridobivajo enakovredno iz naročil prek spletne strani podjetja ali programa. Prav tako se osebni podatki pridobivajo zaradi možnostjo prenosa novic in pomembnih informacij, ki se nanašajo na program, nadgradnje, posodobitve, namestitve, reševanje težav, povezanih z uporabo programa ali nezmožnostjo njegove uporabe in druge možnosti, še posebej za predstavitve dogodkov, prenos reklam za izjemne izdelke in storitve ter organizacijo tekmovanj in predstavitev. Podjetje ni pooblaščeno za posredovanje strankinih osebnih podatkov kateri koli drugi osebi in tega ne bo storilo brez strankinega soglasja. Prav tako je obveznost zaupnost glede telekomunikacijske zasebnost razen v primeru, ki je v slovaški zakonodaji, če obstaja obveznost posredovanja zahtevanih podatkov in dejstev pooblaščenim vladnim oblastem in v združevanju z drugimi pravnimi subjekti, akvizicijo ali prodajo poslovanja. Podjetje ni odgovorno za osebne podatke, ki jih je vnesla stranka med registracijo in niso predmet registracije, kjer jih podjetje odkriva in odstranjuje podatke tako dolgo, kot jih lahko., razen če je stranka sama zavezana in pooblaščena, da odstrani takšne podatke. Če podjetje odkrije da je osebne podatke vnesla v program oseba, ki še ni stara 18 let, bo preklicana registracija takšne osebe in osebni podatki bodo nemudoma izbrisani takoj, ko bo podjetje z njimi seznanjeno.

Člen IV
Končne določbe

Ti GTC so začeli veljati 1. januarja 2014 Kakršni koli amandmaji bodo objavljeni z novim besedilom, z datumom začetkom veljavnost teh novih GTC. Pravna razmerja, ki niso izrecno navedena v njih, se urejajo z zakoni republike Slovaške. PURPUR, s.r.o.