podmínkyobchodní podmínky platné od 01.05.2012

Preambule

Provozovatelem a držitelem licence a práv spojených s užíváním aplikace HOPINTAXI je společnost PURPUR CZ, s.r.o. se sídlem Na strži 1702/65, Nusle 140 00 Praha 4, IČO 03952134 (dále jen „společnost“). Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy týkající se aplikace, práv a povinností společnosti, řidičů taxislužby oprávněně užívajících aplikaci HOPINTAXI (dále jen „řidič“), jakož i zájemců, kteří mají zájem o zprostředkování taxislužby přes aplikaci HOPINTAXI (zájemci dále uváděni jen jako „klienti“ resp. „klient“). Stažením aplikace, jemuž předchází povinnost vyjádření souhlasu s prostudováním a akceptováním těchto Všeobecných obchodních podmínek a zásad ochrany osobních údajů (dále jen „VOP“), se klient i řidič zavazují dodržovat bez výhrad všechny podmínky uvedené v těchto VOP.

Čl. I. - Výklad pojmů

Aplikace – Aplikací se rozumí aplikace HOPINTAXI, která zajišťuje zprostředkování uzavření smlouvy mezi klientem a řidičem taxislužby (taxislužbou), na jejímž základě si klient objedná dle vlastního výběru taxislužbu. Držitel licence k aplikaci – je společnost PURPUR CZ, s.r.o. se sídlem Na strži 1702/65, Nusle 140 00 Praha 4, IČO 03952134, která je výhradně oprávněna rozhodovat o způsobu nakládání s aplikací, o jejím využívání a užívání, o jejích změnách a úpravách. Klient – je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o uzavření smlouvy se subjektem opravňujícím vykonávat taxislužbu a má požadované komunikační zařízení. Fyzickou osobou je fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, která dosáhla věku 18 let. Taxislužba – subjekt oprávněn vykonávat činnost přepravy zákazníků s označením vozidla Taxi se všemi oprávněními podle zvláštních předpisů pro výkon této služby. Řidič – je přímo taxikář, podnikatel, který má všechna potřebná oprávnění podle zvláštních předpisů k provádění taxislužby a/nebo je oprávněn na základě zvláštního smluvního vztahu vykonávat pro jiný subjekt činnost řidiče taxislužby. Řidič má uzavřenou zvláštní smlouvu se společností, na základě které je registrován v aplikaci a která upravuje jejich vzájemná práva a povinnosti. Komunikační zařízení – jsou zejména chytré telefony, tablety s modulem GPS, které pracují s operačními systémy a minimálními technickými parametry, jejichž popis je uveden v aplikaci, a osobní počítače s operačními systémy, webovými prohlížeči a minimálními technickými parametry definovanými v aplikaci (dále jen jako „komunikační zařízení“),

Čl. II. Všeobecné podmínky

Stažením aplikace HOPINTAXI ze strany klienta resp. řidiče do mobilního telefonu, tabletu či jiného zařízení, je dáno právo klienta prostřednictvím aplikace objednat si jízdu taxíkem (zkontaktovat se s taxikářem) podle svého rozhodnutí a volby z výběru taxíků nabízených v aplikaci a právo řidiče přijmout objednávku klienta formou a způsobem uvedeným v aplikaci. Řidič registrovaný v aplikaci HOPINTAXI má uvedeny v aplikaci své přepravní podmínky, za kterých vykonává činnost taxislužby, jakož i další charakteristiky významné pro rozhodování klienta. Před volbou konkrétního taxíku je klient povinen seznámit se se všemi podmínkami uvedenými v aplikaci. Společnost prostřednictvím aplikace provádí pouze zprostředkovatelskou činnost mezi řidičem a klientem a není účastníkem právního vztahu mezi řidičem a klientem. Smlouva o přepravě taxislužbou vzniká výhradně mezi klientem a řidičem (taxislužbou), přičemž okamžik vzniku smlouvy je dán podmínkami řidiče (taxislužby), zpravidla je to okamžik nástupu do vozidla taxislužby. Bližší podmínky si určují řidiči. Z uvedeného důvodu není dáno žádné právo klienta požadovat vůči společnosti titulem užívání aplikace žádné nároky, vzhledem k tomu, že mezi společností a klientem nevzniká žádný právní vztah týkající se přepravy. Stejně ani řidič nemá vůči společnosti žádné právní nároky titulem užívání aplikace vztahující se nebo týkající se klienta/ů, vzhledem k tomu, že společnost není účastníkem smluvního vztahu mezi klientem a řidičem (taxislužbou). Stažením aplikace nevzniká žádné právo klienta ani řidiče na úpravu aplikace, na zásahy do zdrojového kódu, na prodej aplikace jiným osobám či jakékoliv jiné řízení, které zasahuje do práv a právem chráněných zájmů držitele licence. Stejně není dáno právo šířit aplikaci jinak než způsobem určeným společností a ani zasahovat do práv autora aplikace. Stažením aplikace HOPINTAXI a akceptací těchto VOP se klient i řidič bezpodmínečně zavazují dodržovat tyto právně vymahatelná pravidla používání aplikace, databází vlastněných případně provozovaných společností a dat a informací uváděných v aplikaci a zavazuje se jednat v souladu s těmito VOP. Ve zvláštních případech je podmínkou využívání aplikace registrace klienta způsobem a formou uvedenou přímo v aplikaci. Klient je povinen při registraci seznámit se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „VOP“) a jejich akceptaci vyznačit způsobem uvedeným v aplikaci. Akceptací VOP současně klient dává společnosti souhlas k zasílání informačního zpravodaje. V případě požadavku na registraci je klient povinen vyplnit požadovaný registrační formulář, přičemž uvede zpravidla své údaje jako jméno a příjmení, věk, adresu bydliště, uvedení přístupového jména, pod jakým se bude přihlašovat do aplikace, přístupové heslo, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Klient je povinen uvádět pravdivé údaje. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout registraci, případně později registraci klienta zrušit, pokud je v rozporu s právními předpisy ČR, se zásadami slušnosti a morálního chování nebo s těmito VOP. Společnost odmítne registraci, pokud klient nedosahuje věku 18 let. Kromě registračních údajů vložených klientem může aplikace shromažďovat určité informace automaticky, včetně, ale nikoli výhradně, typu použitého mobilního zařízení, identifikačního čísla ID mobilního zařízení, IP adresy, operačního systému mobilního zařízení, typu mobilního internetového prohlížeče a informací o používání aplikace pro statistické účely. Aplikace získává také informace o přesné poloze zařízení za účelem uvedení místa, kde se zařízení nachází, s cílem ukázat nabídky dostupných řidičů v okolí místa, kde se zařízení nachází. Zároveň určení přesné polohy slouží taxikáři k vyzvednutí klienta z určeného místa. V případě řidičů aplikace získává informace o aktuální poloze komunikačního zařízení řidiče z důvodu zobrazení nabídky taxislužby pro potenciální klienty. Aplikace aktualizuje polohu komunikačního zařízení řidiče pro účely viditelnosti klienta, který si službu objednal. V případě klienta i řidiče je možné kdykoliv aplikaci ukončit, čímž dojde k zamezení přístupu aplikace k určení polohy. Klient bere na vědomí, že osobní údaje v rozsahu identifikace osoby a místa, kde se nachází, budou poskytnuté řidiči, aby dokázal identifikovat klienta a místo vyzvednutí (místo uzavření smlouvy o přepravě). Po úspěšné registraci je pro přístup k aplikaci potřeba zadat zvolené přístupové jméno a heslo. Klient i řidič jsou oprávněni kdykoliv změnit přístupové heslo podle vlastního rozhodnutí a také jsou oprávněni kdykoliv zrušit registraci v aplikaci. Klient i řidič jsou povinni chránit své přístupové jméno a heslo a nezpřístupnit ho třetím osobám, v opačném případě nesou odpovědnost za případnou škodu, která jim vznikne. V případě, že klient nebo řidič nemají zájem být registrováni v aplikaci, odinstalací aplikace ukončí její používání a současně dojde k výmazu údajů klienta z aplikace. Automaticky získané informace se uchovávají po dobu 24 měsíců a následně mohou být uloženy v archivu. V případě opětovného zájmu využívat aplikaci si klient instaluje aplikaci a zrealizuje novou registraci. Společnost je oprávněna kdykoliv změnit podmínky registrace a stejně je kdykoli oprávněna změnit tyto VOP. Oznámení o změnách zveřejní společnost v aplikaci, přičemž uvede den, od kterého platí nové registrační podmínky nebo tyto VOP. V případě, že po tomto dni klient nebo řidič neuskuteční odinstalování aplikace a budou ji nadále využívat, platí, že se seznámili s novými podmínkami a zavazují se je bez výhrad dodržovat. Společnost je oprávněna kdykoliv změnit, pozastavit nebo ukončit používání aplikace pro všechny subjekty z důvodů na straně společnosti nebo konkrétního klienta či řidiče v případě, že jednají v rozporu s právními předpisy ČR, s těmito VOP, s pravidly slušného chování, svým jednáním zasahují do práv a právem chráněných zájmů jiných osob, narušují důstojnost jiné osoby, bezpečnostní pravidla internetu či aplikace nebo dobré mravy. V případě změny aplikace je každý povinen nainstalovat si změnu aplikace ve svém komunikačním zařízení, pokud se instalace neprovede automaticky. Společnost neodpovídá klientovi ani řidiči za škodu (ani ušlého zisku), kterou svou činností prostřednictvím aplikace (úmyslně nebo z nedbalosti) způsobil nebo která mu byla způsobena. Společnost neodpovídá řidiči za škodu, pokud zákazník, který si službu objednal, nebude na daném místě v daném čase a řidiči se s ním už nepodaří spojit. Stejně společnost neodpovídá klientovi za případnou škodu v případě, že se řidič nedostaví v dohodnutém čase na dohodnuté místo a klient se s ním už nespojí. Uvedené skutečnosti jsou výhradně mezi uvedenými subjekty. Společnost neodpovídá za žádnou škodu způsobenou informacemi nebo soubory šířenými klientům ani škody způsobené informacemi nebo soubory, jejichž šíření klient realizoval či zprostředkoval prostřednictvím aplikace, ani za škodu způsobenou změnou registračních podmínek, ukončením, pozastavením nebo změnou aplikace, ztrátou dat nebo zrušením přístupu klienta či řidiče ze strany společnosti. Společnost neodpovídá za škodu žádným subjektům v případě, že z důvodu technické závady nebo výpadku internetu či GPS signálu nebude možné aplikaci používat. Společnost nenese žádnou odpovědnost spojenou s použitím a používáním internetu a ani za případnou nemožnost připojení se k internetu a k aplikaci. Společnost neodpovídá za správnost a úplnost přenesených dat a rovněž ani za tu skutečnost, že klient a/nebo řidič získají potřebné a požadované informace řádně a včas, tyto skutečnosti závisí na poskytovateli telekomunikačních služeb

Čl. III. - Ochrana osobních údajů

V případě poskytnutí osobních údajů v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 3 těchto VOP klient uděluje společnosti bezvýhradný a výslovný souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů poskytnutých při registraci, a to po dobu, dokud bude registrován v aplikaci. Účelem poskytnutí osobních údajů (registrace) je jejich využití v případě zpětné kontroly ověření realizované přepravy, a to v případě klienta, kdy a s jakým řidičem uzavřel smlouvu o přepravě, v případě řidiče, kdy a s jakým klientem uzavřel smlouvu o přepravě. Stejně je důležité získat a evidovat uvedené údaje v případě potřeby opětovného kontaktu mezi řidičem a klientem, zpravidla v případě, pokud ve vozidle byly nalezeny zapomenuté věci, které by mohly patřit klientovi. Současně je nezbytné provádět evidenci osobních údajů za účelem předcházení hrozby činnosti proti zájmům aplikace a jejích uživatelů, různého nekorektního jednání, zejména pak zabránění bezdůvodným objednávkám s cílem zábavy bez skutečného úmyslu využít službu přepravy. Stejně je účelem získání osobních údajů i objednávání z webové stránky společnosti, resp. aplikace. Stejně je účelem získání osobních údajů možnost zasílání novinek a důležitých informací týkajících se aplikace, skutečností týkajících se vylepšení, aktualizace, instalace, řešení obtíží spojených s užíváním aplikace resp. s nemožností jejího užívání a ostatních skutečností zejména reklamní akce, zasílání reklamy na zajímavé produkty a služby, na organizování soutěží, propagací. Bez souhlasu klienta není společnost oprávněna poskytovat jeho osobní údaje jiným osobám a ani tak neučiní. Stejně je dána povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství s výjimkou případů stanovených právními předpisy ČR, kdy je dána povinnost uvést oprávněným státním orgánům požadované údaje a skutečnosti nebo v případě fúze s jiným právním subjektem, akvizic, prodeje podniku. Společnost neodpovídá za to, pokud klient uvede v rámci registrace osobní údaje, které nejsou předmětem registrace, přičemž pokud společnost tuto skutečnost zjistí, odstraní tyto údaje, pokud tak může učinit, v opačném případě je k odstranění oprávněn a povinen pouze klient. V případě, že dojde ke zjištění, že osobní údaje do aplikace poskytla osoba, která nedosahuje věk 18 let, bude registrace takové osoby zrušena a osobní údaje neprodleně vymazány poté, co se společnost o takové skutečnosti dozví.

Čl. IV. - Závěrečná ustanovení

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2014. V případě jejich změn či úprav bude zveřejněno jejich nové znění s uvedením dne účinnosti nových VOP. Právní vztahy blíže neupravené se řídí právními předpisy ČR. PURPUR CZ, s.r.o.